Modersmål

lärare och elev

Talar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ditt barn få modersmålsstöd eller modersmålsundervisning.

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

I Södertälje kommun har vi förstärkt möjligheten för barn att utveckla modersmålet. Barn kan redan i förskolan få stöd från en modersmålslärare i att utveckla språket och därefter läsa sitt modersmål från förskoleklass och resten av grundskoletiden och gymnasiet. För att få söka modersmålsundervisning behöver ditt barn uppfylla vissa kriterier. Läs mer om det längre ner på sidan.

Ansökan görs via E-tjänst

Om du har barn som redan läser modersmål behöver du inte ansöka igen. Detta gäller även elever i förskoleklass. 

Ansök om modersmålsundervisning i vår e-tjänst.  E-tjänsten är för tillfället stängd för ny anmälan till modersmål och öppnar igen den 1 november. Anmälan för att avsluta din modersmålsundervisning är dock öppen. E-tjänsten kan tyvärr inte användas om du har skyddad identitet eller inte har ett svenskt personnummer. Ansökan görs då via skolan.

Efter sista ansökningsdatum tar vi endast emot ansökningar från nyinflyttade och nyanlända. Ansökan görs då direkt via skolan.

För högstadieelever kan undervisningen bedrivas på en närliggande skola. Undervisningen ligger utanför skoltid, senare eftermiddagstider förekommer. 

 

Vilka elever har rätt till modersmålsundervisning?

En elev i grundskolan (F – 9), gymnasiet och de anpassade skolformerna kan ansöka om modersmålsundervisning om dessa tre krav är uppfyllda:

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket.
  • eleven använder språket dagligen i hemmet

·         (gäller inte adoptivbarn eller nationella minoritetsspråk)

Dessutom krävs det att:

  • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen för att undervisning ska kunna erbjudas
  • att det finns lämpliga lärare i det aktuella språket.

Vad är grundläggande kunskaper?

Med grundläggande kunskaper menas att eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen, förstå enkla muntliga instruktioner och kunna delta i samtal om vardagsnära ämnen. Kraven på elevens grundläggande förmåga ökar med ålder eftersom kraven i kursplanen ökar ju äldre eleven är. Om en elev saknar dessa grundläggande språkkunskaper kan modersmålsundervisning inte erbjudas.

Så stärker du ditt barns språkkunskaper: https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/modersmal/sa-starker-du-ditt-barns-sprakkunskaper/ 

Modersmålsundervisning i nationellt minoritetsspråk

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk (finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch). Det innebär en starkare rätt och det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. Undervisning i minoritetsspråk ska erbjudas om:

·         en elev vill få undervisning 

·         och om det finns en lämplig lärare i det aktuella språket  

Adoptivbarn

Vårdnadshavare behöver inte ha språket som sitt modersmål och språket behöver inte talas hemma. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsstöd i förskola

Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål/förstaspråk än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål/förstaspråk. Förskolan ska också främja utvecklingen av barnens kulturella identitet. Detta sker med hjälp av befintlig förskolepersonal eller genom en modersmålslärare som besöker förskolan en gång per vecka. Modersmålsstöd som ges av modersmålslärare erbjuds barn från höstterminen det år de fyller fyra. Ansökan om modersmålsstöd görs till respektive förskola. Kontakta din förskola för info om hur du går vidare med ansökan av detta.

Har du frågor om modersmål?

Kontakta: modersmal@skolasodertalje.se