Systematiskt kvalitetsarbete

Vår ambition när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet är att i så stor utsträckning som möjligt utgå från ett forskningsperspektiv när vi utvecklar våra förskolor och skolor. Det finns en omfattande skolforskning som synliggör vad som kännetecknar framgångsrika förskolor och skolor. Den forskningen vägleder oss samtidigt som vi naturligtvis beaktar våra egna erfarenheter.

I Södertälje kommun har alla kommunala förskolor och skolor en gemensam modell för det systematiska kvalitetsarbetet. Den består av en resultatdel, en analysdel och en utvecklingsdel. I resultatdelen ger vi en bild av nuläget, beskriver vad vi har gjort och vilka resultat vi har uppnått. I analysdelen förklarar vi varför resultaten ser ut som de gör. I utvecklingsdelen redogör vi för vilka åtgärder vi vidtar för att öka kvaliteten och förbättra resultaten.

Alla inom utbildningsverksamheten ingår i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, från utbildningsdirektören till lärare och andra medarbetare som dagligen möter barn och elever i våra verksamheter. Vi har alla ett ansvar att utifrån våra olika uppdrag bidra till att kvaliteten i förskolan och skolan förbättras.

Det är utbildningsdirektören som, i dialog med verksamheterna, anger ramarna för det systematiska kvalitetsarbetet. Den plan som utbildningsdirektören skriver innehåller strategier och prioriterade utvecklingsområden för all verksamhet.

Verksamhetscheferna för förskola, grundskola och gymnasieskola bryter ner det på verksamhetsnivå och lägger också till med några generella förbättringsområden för respektive verksamhet.

Varje förskola och skola bryter sedan ned detta till sina egna planer med eventuellt ytterligare förbättringsområden utifrån egna behov.

Alla olika satsningar och åtgärder följs noggrant upp. Det gäller också alla resultat. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver pågå ständigt med  återkommande avstämningar, uppföljningar och nödvändiga diskussioner.