Tilläggsbelopp

Bild på en elev som får stöd av en lärare med en uppgift i skolan.

Tilläggsbelopp för fristående huvudman förskola, förskoleklass, grundskola, anpassade grundskolan, gymnasieskola och anpassade gymnasieskolan. Tilläggsbelopp är ett bidrag utöver grundbeloppet från kommunen till fristående huvudman för en specifik elev med omfattande behov av särskilt stöd.

Extraordinära stödåtgärder är insatser utöver det särskilda stödet. Tilläggsbelopp lämnas endast i undantagsfall. En kartläggning av barnets behov i förskolan eller skolans utredning om särskilt stöd måste klart visa att barnet/eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som kräver extraordinära åtgärder. (Se mer i skollagen; 8 kap 23 §, 9 kap 21 §, 10 kap 39 §, 11 kap 38 §, 14 kap 17 §, 16 kap 54 § och 19 kap 47 §).

Målgrupp för extraordinära stödåtgärder:

 • Elev/barn med omfattande stödbehov till följd av fysiska svårigheter som till exempel motorisk funktionsnedsättning, hörselnedsättning eller synnedsättning.
 • Elev/barn med omfattande stödbehov till följd av medicinska/somatiska svårigheter som till exempel svår allergi eller svår epilepsi.
 • Elev/barn med omfattande stödbehov till följd av psykiska och/eller betydande sociala svårigheter, där det finns risk för att eleven/barnet skadar sig själv och andra.
 • Elev/barn med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.
 • Elev/barn med omfattande stödbehov till följd av kognitiv funktionsnedsättning.

Ansökan ska innehålla:

 • Anledningen till att barnet eller eleven har ett omfattande stödbehov som kräver extraordinära stödåtgärder.
 • En utförlig beskrivning av vad förskolan eller skolan har prövat och hur den kommit fram till att behoven är så omfattande att det behövs extraordinära stödåtgärder.
 • En utförlig beskrivning av vilket stöd, ledning och stimulans som har erbjudits utifrån förutsättningar i lärmiljön och de extra anpassningar och särskilt stöd som eleven har fått.
 • Kartläggning/utredning.
 • En specificerad beräkning av kostnaderna för att tillgodose barnets eller elevens extra ordinära behov.

 

Underlag som ska följa med ansökan:

 • Ifylld ansökan undertecknas av rektor
 • Utredning av elevs behov av särskilt stöd (skolan)/kartläggning av barnets behov (förskolan)
 • Aktuellt åtgärdsprogram (skolan)
 • Skriftligt omdöme/betyg (grundskolan och anpassade grundskolan)
 • Studieplan (gymnasieskolan)
 • Närvarostatistik (skolan)
 • Annan information som är relevant för bedömningen

 

Huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp först efter att eleven/barnet har tagits emot på förskolan eller skolan. Huvudman ansöker om tilläggsbelopp hos elevens/barnets hemkommun. Ansökningar tas emot fortlöpande under läsåret. Om tilläggsbelopp beviljas, får skolan ersättning månaden efter att ansökan inkommit till Södertälje kommun. Fram till dess erhåller skolan ersättning enligt Södertälje kommuns praxis. Ansökan och eventuella bilagor är allmänna handlingar.

Mer information finns på Skolverket.

Ansökan om tilläggsbelopp fristående huvudman grundskola och gymnasium görs via e-tjänsten.

 

Interkommunal ersättning/särskilt verksamhetsstöd

Interkommunal ersättning/särskilt verksamhetsstöd kan ansökas av kommunala grundskolor utanför kommunen samt kommunala gymnasieskolor i och utanför kommunen. Ansökan görs via e-tjänsten.

 

Lovskola

Lovskola regleras i Skollagen 10 kap 23 §. Fristående huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp för lovskola gällande elever som avslutat årskurs 8 och riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Skyldigheten gäller även elever som avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan behörighet. Ansökningsperioden för hela läsåret är mellan 30/8 och 15/9.

Ansökan görs via e-tjänsten.