Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående huvudman förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium. Tilläggsbelopp är ett bidrag utöver grundbeloppet från kommunen till fristående huvudman för en specifik elev med omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap §23, 9 kap §21, 10 kap § 39, 11 kap § 38, 16 kap § 54).

Tilläggsbelopp lämnas endast i undantagsfall och utredning måste klart visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som kräver extraordinära åtgärder.

Målgrupp för extraordinära åtgärder:

  • Elev med omfattande stödbehov till följd av fysiska svårigheter som till exempel motorisk funktionsnedsättning, hörselnedsättning eller synnedsättning.
  • Elev med omfattande stödbehov till följd av medicinska/somatiska svårigheter som till exempel svår allergi eller svår epilepsi.
  • Elev med omfattande stödbehov till följd av psykiska och/eller betydande sociala svårigheter, där det finns risk för att eleven skadar sig själv och andra.
  • Elev med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

För förskola skickas endast ansökan.

Underlag som önskas följa med ansökan gällande grundskolan, gymnasiet, grundsärskola och gymnasiesärskola: 

  • Ifylld ansökningsblankett undertecknad av rektor. Ansökningsblanketten är utformad på ett sådant sätt att uppgifterna kan hämtas från den utredning som ska finnas för en elev i behov av särskilt stöd. Därför behöver inte utredning bifogas.
  • Närvarostatistik
  • Grundskolan måluppfyllelse/betyg, gymnasium studieplan
  • Aktuellt åtgärdsprogram
  • Annan information som är relevant för bedömningen.

Om tilläggsbelopp beviljas, får skolan ersättning månaden efter det att beslut är fattat. Fram till dess erhåller skolan ersättning enligt Södertälje kommuns praxis.

Kontaktpersoner

Kontaktperson för tilläggsbelopp förskola är Karin Kuniholm.

Kontaktperson för tilläggsbelopp grundskola och gymnasieskola är Katarina Eklöf.

Kontaktperson för tilläggsbelopp grundsärskola och gymnasiesärskola är Sussanne Friström. 

Kontaktperson för tilläggsbelopp lovskola är Camilla Nisserud.