Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående huvudman förskoleklass, grundskola och gymnasium. Tilläggsbelopp är ett bidrag utöver grundbeloppet från kommunen till fristående huvudman för en specifik elev med omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 9 kap §21, 10 kap § 39. 11 kap § 38, 17 kap § 34).

Tilläggsbelopp lämnas endast i undantagsfall och utredning måste klart visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, som kräver extraordinära åtgärder.

Målgrupp för extraordinära åtgärder:

  • Elev med omfattande stödbehov till följd av fysiska svårigheter som till exempel motorisk funktionsnedsättning, hörselnedsättning eller synnedsättning.
  • Elev med omfattande stödbehov till följd av medicinska/somatiska svårigheter som till exempel svår allergi eller svår epilepsi.
  • Elev med omfattande stödbehov till följd av psykiska och/eller betydande sociala svårigheter, där det finns risk för att eleven skadar sig själv och andra.
  • Elev med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

Underlag som önskas följa med ansökan:

  • Ifylld ansökningsblankett undertecknad av rektor. Ansökningsblanketten är utformad på ett sådant sätt att uppgifterna kan hämtas från den utredning som ska finnas för en elev i behov av särskilt stöd. Därför behöver inte utredning bifogas.
  • Närvarostatistik
  • Grundskolan måluppfyllelse/betyg, gymnasium studieplan.
  • Aktuellt åtgärdsprogram.

Tilläggsbelopp beslutas kalenderårsvis. Om tilläggsbelopp beviljas, får skolan ersättning månaden efter det att beslut är fattat. Fram till dess erhåller skolan ersättning enligt Södertälje kommuns praxis.