Folkhälsostrategi

Att arbeta med folkhälsan är att arbeta med social hållbarhet. Kommunens folkhälsostrategi är vägledande och pekar ut hur kommunen ska arbeta med folkhälsa långsiktigt.

Den 30 november 2020 godkände kommunfullmäktige folkhälsostrategin för åren 2021-2024. Folkhälsostrategin har sin bakgrund i kommunens tidigare folkhälsopolicy (2012–2018) och folkhälsoprogram (2015–2018) och är slutprodukten av ett omfattande revideringsarbete av de styrdokumenten. Den nya folkhälsostrategin ersätter de två tidigare styrdokumenten.

Prioriterade mål i folkhälsostrategin

Sex olika målområden med tolv mål prioriteras i Södertälje kommuns folkhälsostrategi:

1. Det tidiga livets villkor

a) Barnfattigdomen i Södertälje ska minska

b) Föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets första fem år

2. Utbildning och arbete

c) Alla barn ska ha tillgång till förskoleverksamhet med hög kvalitet på lika villkor

d) Den hälsofrämjande och trygga skolgången ska öka

e) Sysselsättningen bland kommunens invånare ska öka

3. Inflytande och delaktighet

f) Invånarnas delaktighet, tillit och inflytande ska öka i kommunen

4. Boende och boendemiljöer

g) Kommunens fysiska miljöer som främjar aktivitet och en god och jämlik hälsa ska öka

h) Säkerheten och tryggheten i bostadsområden i kommunen ska öka

5. Hälsosamma levnadsvanor

i) Den fysiska aktiviteten bland kommunens invånare ska öka

j) Andelen invånare som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, tobak eller spel ska minska

6. Psykisk hälsa

k) Det psykiska välbefinnandet bland kommunens invånare ska öka

l) Andelen våldsutsatta i kommunen ska minska

Under varje målområde redogörs för mål, indikatorer, samordningsansvar, medansvar och vilka nämnder/bolag som är berörda av målet. Varje mål innehåller även förslag på inriktning, fakta och nuläge.

Läs folkhälsostrategin

Du hittar folkhälsostrategin bland kommunens styrande dokument, här är länk till strategin: Folkhälsostrategi Södertälje kommun 2021-2024 (PDF, öppnas i ett nytt fönster)

Här hittar du länk till tjänsteskrivelsen för strategin: Tjänsteskrivelse folkhälsostrategi 2021-2024 (PDF, öppnas i nytt fönster)