Etablering av nyanlända

Mottagandet och etableringen av nyanlända ansvarar flera olika myndigheter gemensamt för tillsammans med kommunen. Nedan kan du läsa mer om vad de olika myndigheterna gör och vilket stöd du kan få som nyanländ i Södertälje kommun när det gäller exempelvis utbildning och barnomsorg.

  • Migrationsverket prövar asylansökningar och tar fram en nationell prognos för nyanlända, ansvarar för bosättning av vissa nyanlända och beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting.
  • Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för etableringen av nyanlända från och med den 1 december 2010.
  • Försäkringskassan beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning. De är även den myndighet som betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.
  • Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen. De nationella integrationspolitiska målen kan sammanfattas på följande sätt; ett effektivt system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället, fler i arbete och fler företagare, likvärdighet i skolan samt bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna, en effektiv bekämpning av diskriminering, en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap, en gemensam värdegrund i vårt samhälle som präglas av ökande mångfald. Länsstyrelsen medverkar också till att det ska finnas beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända, tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn, stödjer kommuner i samordningen av kommunalverksamhet såsom svenskundervisning (sfi) och samhällsorientering samt verkar för att öka regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, organisationer och företag som anordnar aktiviteter för nyanlända, följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och lokal nivå.
  • Kommunen har ansvarar för svenska för invandrare (SFI) och för att erbjuda samhällsorientering och insatser för barn inom förskola och skola.