Etablering av nyanlända

Etablering av nyanlända

Ansvariga myndigheter för etablering av nyanlända är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen och Kommunen.

Migrationsverket prövar asylansökningar, tar fram en nationell prognos för nyanlända, ansvarar för bosättning av vissa nyanlända och beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting.

Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för etableringen av nyanlända från och med den 1 december 2010.

Försäkringskassan beslutar om etableringstillägg och bostadsersättning och de är även den myndighet som betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen. De nationella integrationspolitiska målen kan sammanfattas på följande sätt; ett effektivt system för nyanländas mottagande och introduktion i samhället, fler i arbete och fler företagare, likvärdighet i skolan samt bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna, en effektiv bekämpning av diskriminering, en positiv utveckling i stadsdelar med ett utbrett utanförskap, en gemensam värdegrund i vårt samhälle som präglas av ökande mångfald. Länsstyrelsen medverkar också till att det ska finnas beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända, tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn, stödjer kommuner i samordningen av kommunalverksamhet såsom svenskundervisning (sfi) och samhällsorientering verkar för att öka regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, organisationer och företag som anordnar aktiviteter för nyanlända, följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och lokal nivå.

Kommunen har ansvar för svenska för invandrare (SFI). Kommunen ansvarar även för att erbjuda samhällsorientering och insatser för barn inom förskola och skola.