Dödsboanmälan

När en person avlider ska du som har ansvar för dödsboet upprätta en bouppteckning som du skickar till Skatteverket. Om det saknas tillgångar i dödsboet eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet, kan du ansöka om en dödsboanmälan.

I vissa fall kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan. Så är fallet om den avlidna personens tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Det får i dessa fall inte finnas någon fastighet eller tomträtt i dödsboet. En förutsättning för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att bostaden för dödsboet förblir helt orört. Om du som har hand om boets egendom anser att bouppteckningen kan ersättas med en dödsboanmälan, ska du så snart som möjligt kontakta dödsboutredare i den kommun där den avlidna var bosatt för att ansöka om en dödsboanmälan. Det är kommunen som prövar om det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan. 

Kontakt till dödsboutredare i Södertälje kommun

Adress: Nygatan 23A, Södertälje

Telefon: 08-523 038 10

E-post: skdodsboutredare@sodertalje.se

Viktigt att tänka på innan och vid dödsboanmälan

  • Stoppa genast alla autogiron.
  • Inga räkningar ska betalas.
  • Inga pengar får användas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Finns det tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas för begravningskostnaderna.
  • Den som företräder dödsboet ska så fort som möjligt kontakta aktuella fordringsägare och meddela dödsfallet.
  • Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigat till ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Ansökan görs hos socialtjänsten i den kommun där den avlidne var bosatt.

Förklaringar

  • Bouppteckning är en skriftlig förteckning som visar vilka som är den avlidna personens dödsbodelägare. Den ska också innehålla uppgifter om den personens samtliga tillgångar och skulder på dödsdagen. Om personen var gift ska bouppteckningen även innehålla uppgifter om den efterlevande makens samtliga tillgångar och skulder. För mer information, gå in på Skatteverkets webbplats.
  • Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som kommunen hjälper dig att göra.
  • Dödsbo är den avlidna personens tillgångar och skulder.
  • Dödsbodelägare är den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet.