Äldreomsorg

Välkommen till Södertälje kommuns informationssidor om äldreomsorg. Här presenterar vi i kommunen en översikt över vilken hjälp du kan ansöka om att få när du har fyllt 65 år.

Äldreomsorgen i Södertälje kommun består av:

 • Öppen verksamhet för seniorer
 • Biståndsbedömd verksamhet
 • Kulturell verksamhet inom äldreomsorg

Här hittar du också information om: 

 • Mötesplatser för dig 65+ som är öppna för alla, det är bara att komma och gå som du vill, 
 • Fixarservice för dig 67+ som vill ha hjälp med praktiska saker hemma 
 • Hembesök för dig 80+ som vill veta mer om kommunens service och tjänster.
 • Kultur 365 - Kulturell verksamhet inom äldreomsorgen
Vem kan få stöd?

Äldreomsorgen finns till för dig som är över 65 år, när du behöver stöd i det dagliga livet. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Vad ett självständigt och tryggt liv innebär är olika för oss alla. Därför påverkar även dina önskemål vilken form av stöd och hjälp du har rätt till.

För att få fixarservice hemma måste du ha fyllt 67 år. Läs mer under rubriken fixarservice.

Enligt lagen ska socialtjänstens omsorg om äldre vara inriktad på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi ska verka för att du som är äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden, och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Du kan läsa mer om det i socialtjänstlagens 5 kapitel, 4 paragrafen

Vilket stöd kan jag ansöka om att få?

Här kan du läsa mer om den hjälp du kan ansöka om att få. All information om stödinsatser här på kommunens webbplats är allmän information. Eftersom allt stöd anpassas efter dina behov kan du inte veta säkert hur det blir för dig förrän handläggarna har hunnit göra din individuella bedömning.

Vill du ansöka om att få stöd följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till.

Biståndshandläggarna på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem. Med hjälp av larmet kommer du i kontakt med personal inom hemtjänsten – till exempel om du ramlar och behöver hjälp.


Trygghetslarmet är ett armband eller ett halsband med en larmknapp på. När du behöver kalla på hjälp trycker du på larmknappen. Alla larm tas emot av en larmcentral som kontaktar hemtjänsten.


I samband med att du får larmet behöver du lämna ifrån dig två uppsättningar med nycklar så att de som ska komma och hjälpa dig när du larmar kan komma in. Det betyder att det även behövs portnycklar om du bor i lägenhet.


Vi tar ut en månadsavgift för trygghetslarm, se under Kommunens taxor och avgifter.


Vill du ansöka om att få trygghetslarm följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till. 


Biståndshandläggaren på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter.

Telefontjänst eller digitalt trygghetsstöd för påminnelser i vardagen

Du kan få trygghetsstöd genom till exempel telefontjänst eller en digital kontakt. Det kan vara för att du behöver en daglig kontakt, stöd i att planera, stöd i att hålla reda på tider eller något annat i din vardag.

Du bestämmer tillsammans med hemtjänstutföraren hur du vill att tjänsten ska fungera. Hemtjänsten kan höra av sig på olika sätt, till exempel genom ett telefonsamtal, ett sms eller ett skype-samtal.

Matdistribution

Om du inte kan laga din egen mat kan du få bistånd till matdistribution beviljat. Du får då mat sänd direkt hem till dig.


Vill du ansöka om att få matdistribution följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till.


Biståndshandläggaren på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter.

Snöskottning

Kommunen erbjuder snöskottning och halkbekämpning som stödinsats. Den här insatsen kan du bara få om alla i hushållet bedöms vara i behov av stöd, eftersom alla vuxna i hushållet räknas som ansvariga för snöskottning och halkbekämpning.

Blir du beviljad snöskottning får du ett abonnemang från 1 november till 31 mars, som du betalar per månad oavsett vilket väder det är.

Priset för snöskottning hittar du under rubriken Kommunens taxor och avgifter.

Hemtjänst

Hemtjänsten ger dig stöd för att du ska kunna klara dig själv och bo kvar hemma. Du kan till exempel få hjälp med matdistribution, daglig omvårdnad, eller med serviceinsatser som städning och inköp.

Vill du ansöka om att få hemtjänst följer du instruktionen under rubriken Så går en ansökan till.

Biståndshandläggaren på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når biståndshandläggarna via kontaktcenter.

Ledsagning äldre

Personer med omfattande funktionsnedsättning kan ansöka om bistånd för ledsagning. Ett exempel på omfattande funktionsnedsättning kan vara demens.
Ledsagning kan du få bistånd till om du behöver hjälp för att ta dig till tidsbokade besök inom hälso-och sjukvård, tandvård och medicinsk fotvård.

Dagverksamhet för dig över 65 år

För dig som känner dig ensam erbjuder dagverksamheten möjlighet till sociala kontakter och gemenskap. Läs även om sociala verksamheter som är öppna för alla över 65 under rubriken Mötesplatser för dig över 65.
Dagverksamheten är biståndsprövad och till för dig som behöver stöd och omvårdnad för att kunna delta. Det innebär att det krävs ett beslut av en biståndshandläggare för att du ska få delta i dagverksamheten. Syftet med verksamheten är att du ska kunna få ditt behov av sociala kontakter och gemenskap tillgodosett. Verksamheten underlättar också för närstående genom att ge stöd och avlösning.

Läs om dagverksamhet för dig som har en demenssjukdom och om dagverksamhet för social samvaro.

Turbundna resor

Du som har behov av regelbundna resor kan få bistånd till turbundna resor med taxi. Det gäller för att åka till dagverksamheten och vid växelvård. 

Riksfärdtjänst

Om du har ett stort och varaktigt funktionshinder och därmed svårigheter att använda allmänna färdmedel och du behöver resa utanför länet, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Denna möjlighet gäller bara inom Sveriges gränser.

En riksfärdtjänstresa kan du göra med allmänna färdmedel med ledsagare, bil, specialfordon eller med liggande transport. Hur mycket du betalar beror på hur lång resan är.

Ansökan måste komma in senast tre veckor före resan för att vi ska hinna handlägga ditt ärende. Vid större helger och i semestertider behöver du söka ännu tidigare.

Så här ansöker du:

 1. Hämta blanketten Ansökan om riksfärdtjänst
 2. Behöver du hjälp hör du av dig till kontaktcenter.

Kommunen utreder ditt ärende och du får ett beslut om ifall du har rätt till riksfärdtjänst för den resa du vill göra.

Bostadsanpassningsbidrag

Telefontiderna till bostadsanpassningsbidragshandläggarna är tisdag 10–12, onsdag 14–16 och torsdag 10–12. 

Bostadsanpassningsbidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan ansöka?

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan inte ansöka om bidrag för att anpassa ditt fritidshus.

Vad kan jag ansöka om?

Du kan ansöka om bidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner, det vill säga sådant som normalt inte tas med vid en flytt. Det gäller till exempel att anpassa trösklar, montera stödhandtag, byta ut badkaret mot duschplats, anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp, montera spisvakt.
Du kan inte få bidrag om behovet kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller möjlig omdisponering. Bidrag beviljas inte heller om de sökta åtgärderna är normalt bostadsunderhåll eller behöver utföras på grund av byggnadstekniska brister.

Hur gör jag för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

1. Fyll i ansökan om bostadsanpassningsbidrag, se anvisning på blanketten.
2. Bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
3. Bifoga skriftligt medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare där det tydligt framgår att du får utföra sökta åtgärder och att du inte är skyldig att återställa åtgärderna.
• Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet
måste även dessa godkänna.
• För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten
måste samtliga ge sitt medgivande.
• Gäller anpassningen eget hus måste alla ägare ge sitt godkännande.
• Bor du i hyresrätt måste du bifoga kopia på ditt hyreskontrakt. Bor du i bostadsrätt måste du bifoga kopia på ditt överlåtelseavtal.

Om du ska företrädas av annan ska fullmaktsblankett bifogas. Om du ska företrädas av förvaltare eller god man ska förordnande om ställföreträdarskap bifogas.
Om ansökan gäller en person under 18 år ska vårdnadshavare underteckna ansökan.

Handlingarna skickar du till:
Södertälje kommun
Omsorgskontoret/Enheten för bostadsanpassningsbidrag
151 89 Södertälje

Om du planerar att byta bostad eller bygga nytt

Om du har en funktionsnedsättning ska du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Du kan inte få bidrag för åtgärder i den nya bostaden om den är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning vad gäller storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader. Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån din funktionsnedsättning.

Utredning och beslut

När din ansökan kommit in till Enheten för bostadsanpassningsbidrag utreds den av kommunens handläggare. Handläggaren avgör om du måste inkomma med ytterligare handlingar innan beslut kan fattas. Du får alltid ett skriftligt beslut.

Bifall

Bostadsanpassningsbidraget är ett kontantbidrag. Kommunen beslutar endast om bidragets storlek och är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

Om du får bifall till din ansökan motsvarar bidragsbeloppet en skälig kostnad för anpassningsåtgärden. När du fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag ska du anlita en entreprenör som utför anpassningen. Du är beställare av arbetet och konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och utförande entreprenör.

Du äger den utrustning som du fått bidrag till och ansvarar för underhållet av den. Spara kvitto och faktura för att vid eventuella fel kunna åberopa garanti. Eventuella reklamationer hanterar du direkt med entreprenören.

Du får mer information om detta tillsammans med ditt beslut.

Avslag och överklagan

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motivering till avslaget. Du kan överklaga kommunens beslut. Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggaren kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning. Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Bidrag för reparationer

Du kan ansöka om reparationsbidrag av sådan anordning eller inredning som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om den är av tekniskt slag eller om den utsatts för onormalt slitage på grund av din funktionsnedsättning.

Bidrag för återställning

Återställningsbidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter.

Om du vill veta mer

Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag, vänd dig till kontaktcenter på 08-523 01 000. Enheten för bostadsanpassningsbidrag har telefontid tisdagar och torsdagar 10.00 -12.00 samt onsdagar 14.00 - 16.00.
Du kan också skicka e-post till bab@sodertalje.se.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidraget, www.boverket.se.

God man och förvaltare

Om en person behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person kan hen få stöd av en ställföreträdare som är god man eller förvaltare.

Läs mer här för att få reda på mer om hur det fungerar och hur du ansöker. 

Avlösning

Avlösning i hemmet är till för din anhöriga. Det innebär att du har möjlighet att få tillsyn och omvårdnad i hemmet när din anhöriga behöver avlösning, exempelvis för återhämtning eller för att uträtta ärenden. 

Korttidsvistelse och växelvård

När du under en kortare period behöver mer stöd och hjälp än du kan få hemma kan du ansöka om korttidsvistelse på ett boende. Du kan även ansöka om växelvård. Då bor du växelvis hemma och på ett korttidsboende. 

Vård- och omsorgsboende

När du inte längre kan bo kvar hemma kan du få hjälp att flytta till en lägenhet i ett vård- och omsorgsboende. Du betalar hyra och en avgift för vård, omsorg, mat och förbrukningsartiklar.
Kommunen har flera boenden. Det finns ingen kö i egentlig mening utan det är behovet av hjälp som avgör fördelningen av lägenheterna inom vård- och omsorgsboendet.
På boendet finns det personal efter behov, och personalens kompetens anpassas till de boendes behov. Nattetid finns ambulerande sjuksköterskor att tillgå. Krävs det läkarvård ansvarar personalen för att tillkalla den kompetens som behövs.
Du kan läsa om kommunens vård- och omsorgsboenden här.

Så går en ansökan till

Du kan läsa om vad du som är över 65 kan få hjälp med under rubriken Vilket stöd kan jag ansökan om att få.

När du ansöker om att få stöd gör en biståndshandläggare en utredning. Utredningen avser att se dina förmågor och det eventuella behov du har av stöd. Oftast ingår ett hembesök i utredningen med syfte att få en uppfattning om hur du klarar dig i din hemmiljö. För att styrka vissa funktionsnedsättningar krävs läkarintyg som underlag till utredningen.

Du kan ansöka genom att ringa eller skriva till oss. Det går också att anmäla oro för någon annan.

Så här ansöker du om stödinsatser för äldre:

 1. Fyll i dina kontaktuppgifter i blanketten Ansökan enligt socialtjänstlagen äldreomsorg och funktionsnedsättning eller ansök digitalt på denna sida https://sodertalje-public.pulsencombine.se/ (kräver inloggning med mobilt bank-id eller Freja-id)
 2. Glöm inte att kryssa i och skriva under att vi får kontakta andra myndigheter när vi utreder din ansökan.
 3. Beskriv vad det är du vill ansöka om som du behöver stöd för. Var gärna så utförlig som möjligt.
 4. Du kan få hjälp med att fylla i din ansökan av en biståndshandläggare om du vill. Då frågar du efter en biståndshandläggare på kontaktcenter.
 5. Om du får hjälp av någon annan än kommunens handläggare att fylla i ansökan vill vi kunna se det i blanketten. Fyller du i blanketten själv behöver du naturligtvis inte bry dig om de rutorna där andra ska skriva sina kontaktuppgifter.
 6. Skicka in din blankett till myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. 
 7. När din ansökan kommit in så utreds den av en biståndshandläggare. Utredningen avser att se dina förmågor och det eventuella behov du har av stöd. Oftast ingår ett hembesök i utredningen med syfte att få en uppfattning om hur du klarar dig i din hemmiljö, men det beror förstås på vad det är du vill ha hjälp med. För att styrka vissa funktionsnedsättningar krävs läkarintyg som underlag till utredningen.
 8. Utredningen tar från någon dag till flera veckor, innan beslutet är klart. Tidsåtgången beror på vad du har ansökt om. Ett boende kan det ta längre tid att utreda.
 9. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut där det framgår om din ansökan blivit beviljad eller inte. Fick du nej har du rätt att överklaga. Det ska framgå av beslutsbrevet hur du ska göra, men annars kan du följa denna allmänna instruktion om hur du överklagar.
 10. Om vi har beviljat din ansökan har vi också sänt ett uppdrag till den utförare som ska utföra insatser hos dig.
 11. Om vi har beviljat din ansökan och du har fått hemtjänst, då har du också fått besked om att du har möjlighet att önska vilken utförare inom hemtjänsten som du vill ha. Om du inte kan få den du har önskat får du en annan utförare tills det finns utrymme för dig hos den utförare du har önskat. Du hittar information om de olika utförarna under rubriken Hemtjänstuförare som du hittar under rubriken Vilket stöd kan du ansöka om. Att välja utförare är frivilligt. Fråga oss på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning om du vill veta mer.
Mitt behov av äldreomsorg har ändrats - vad gör jag?

Om ditt behov har förändrats och du behöver mer eller mindre stöd och hjälp kontaktar du myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning via kontaktcenter.

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen

I Södertälje kommun gäller lokala värdighetsgarantier för biståndshandläggning, hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Äldreomsorgens mål är att äldre genom stödinsatser ska kunna fortsätta leva ett värdigt liv och känna välbefinnande så långt det är möjligt.

Värdighetsgarantierna sätter en standard för vad brukarna kan förvänta sig i äldreomsorgen. Om kommunen inte lever upp till garantierna ska brukarna ta kontakt med kommunen för att anmäla detta.

Det gör man genom att kontakta verksamhetens personal eller genom att ringa Kontaktcenter på 08-523 010 00. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till omsorgskontoret@sodertalje.se

Läs mer i broschyren som du hittar under Länkar

Fixarservice

Genom fixarservice får du som är över 67 år praktisk hjälp i ditt hem. Syftet är att förebygga fall och olycksrisker i hemmet. Servicen utförs av en anställd inom äldreomsorgen i Södertälje kommun.

Fixarservice är gratis, men eventuella materialkostnader måste du betala själv. Du har rätt att använda dig av fixarservice en gång per kalendermånad.

Fixarservice ger praktisk hjälp med vardagliga sysslor. Uppgifterna vi utför ska ta kort tid och inte vara akuta. 

Exempel på tjänster som du kan få hjälp med är att:

 • sätta upp och ta ner gardiner
 • byta glödlampor och säkringar
 • ta ner och sätta upp saker i höga skåp
 • hämta och lämna saker i vinds- och källarutrymmen
 • flytta lättare möbler i bostaden
 • sätta upp tavlor och tavelkrokar
 • ordna med mattor och sladdar för att göra bostaden säkrare
 • ordna med balkonglådor och tyngre blomkrukor
 • hjälpa till att förutse eventuella olycksrisker i hemmet
 • montera brandvarnare och kontrollera batteriet.

Observera att i fixarservice ingår inte:

 • tjänster som kräver ett beslut av en biståndshandläggare, som exempelvis städning och snöskottning
 • uppgifter som kräver yrkeskunniga hantverkare, som till exempel elektriker eller rörmokare
 • tjänster som olika serviceföretag tillhandahåller, till exempel fönsterputsning och flyttverksamhet eller att köra grovsopor till återvinningsstationer.

Boka fixarservice genom att kontakta oss på telefonnummer 08-523 063 93 eller på e-postadressen fixarservice@sodertalje.se.

 

Digital fixare

Du som är 67 år eller äldre kan få hjälp av kommunens digitala fixare att komma igång med digital teknik. Du kan få hjälp med att ordna mobilt bank-ID, skaffa internet, använda din mobiltelefon och mycket mer. 

Digital fixare är gratis men du behöver ha den utrustning som du vill ha hjälp med på plats. Det behöver också finnas en internetuppkoppling.

Det här kan du få hjälp med:

 • Hur du skaffar ett mobilt bank-ID
 • Hur du kan handla hem varor på nätet
 • Hur du betalar räkningar på nätet
 • Hur du skaffar och får tillgång till internet
 • Hur din telefon fungerar
 • Hur du kan ringa med bild och ljud
 • Hur du kan surfa och hitta information på internt
 • Installera och komma igång med modem, olika appar och program
 • Rådgivning om kommunikationsappar

Boka digital fixare genom att kontakta oss på telefonnummer 08-523 063 93 eller på e-postadressen fixarservice@sodertalje.se

 

 

Uppsökande verksamhet för äldre

Det bor cirka 15000 äldre i Södertälje kommun. Av dessa medborgare är de som fyllt 80 och 85 år 933 stycken varav 710 (2019) inte har några insatser av kommunen.

Alla som har fyllt 80 år och 85 år kommer att få hem ett brev där vi kommer att erbjuda ett hembesök. Inom två veckor ringer vi upp medborgaren och frågar om de är intresserade av ett hembesök och i så fall om tolk behövs.

Syftet med hembesöken är att informera vad kommunen kan erbjuda för stöd och service, var man kan vända sig till när det till exempel handlar om olika hjälpmedel, informera om fallprevention och försöka svara på andra frågor som medborgaren har. Om medborgaren har åsikter som de önskar framföra kan vi vidarebefordra det till exempel politikerna.

Vi som gör hembesök

Vi som arbetar som uppsökare i Södertälje kommun heter Suhad Alzhuheiri och Mena Bahnam.

Du ringer till oss via Kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00, be att få prata med uppsökarna inom äldreomsorgen.

Kultur 365 – Kulturell verksamhet inom äldreomsorgen

Kultur 365 i Södertälje är en verksamhet som arbetar med ett brett och varierande utbud med aktiviteter för seniorer. Målet är att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer i Södertälje kommun.

Vi har fokus på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden och dagverksamheter. Vi arbetar tillsammans med enheterna i syfte att utveckla och inspirera varandra kring olika kulturella aktiviteter på sina respektive enheter.

PlaymÄkers är en viktig del i verksamheten och har uppdrag att via samtal väcka minnen och aktivera sinnen med kultur och teknik som verktyg.

Kultur 365 har bl a ”triggarlådor” för att öppna upp samtal i grupp med äldre, upplevelser i VR-glasögon, kulturprogram och samarbete över generationsgränserna.
På varje enhet inom äldreomsorgen finns utsedda aktivitetsutvecklare som fungerar som referensgrupp för Kultur 365.

I aktivitetsutvecklarens roll ingår:

 • Att utveckla aktivitetsformer och aktiviteter på sin enhet.
 • Att informera, inspirera och vägleda övrig personal på enheten.

Verksamheten är ett samarbete mellan omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret i Södertälje kommun.

Följ Kultur 365:s verksamhet på följande hemsida: Kultur 365.

Kontakt

Myndigheten för äldre

Telefonnummer: 08-523 010 00.

Telefontid biståndshandläggare:

Måndag-fredag 9-11

Mejladress: kontaktcenter@sodertalje.se

Postadress: Södertälje kommun, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, 151 89 Södertälje

Fixarservice

Boka fixarservice genom att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, dygnet runt. Vi ringer tillbaka så fort som möjligt, dagtid måndag - fredag.

Telefonnummer: 08-523 063 93

Mejladress: fixarservice@sodertalje.se

Mötesplatser för seniorer

Välkommen till Mötesplatserna i Södertälje!

Vi erbjuder hälsofrämjande aktiviteter för dig som är senior. Hos oss kan du vara med på fysiska aktiviteter, sociala aktiviteter, hantverk, föreläsningar, kurser och mycket annat. Du får träffa andra med liknande intressen.

Att delta i mötesplatsernas aktiviteter är kostnadsfritt men en mindre kostnad för fika, material och så vidare kan tillkomma.

Du har också möjlighet att engagera dig som volontär hos oss, där du exempelvis kan:

 • Hålla i en gruppaktivitet
 • Hjälpa till i cafét
 • Vara värd eller värdinna vid event eller på andra sätt bidra till verksamheten.

Vart finns vi?

Våra mötesplatser finns på Bergvik, Morkullan och Tomtits. Vill du veta mer, kontakta oss!

Kontaktuppgifter

motesplatserna@sodertalje.se

Bergviks mötesplats

Telgehusvägen 4

08-523 023 97

Morkullans mötesplats

Karlslundsgatan 12

08-523 064 72

Tomtits mötesplats

Storgatan 33 plan 3

 

Läs mer på Mötesplatser för seniorer.

Följ oss på Facebook: Mötesplatserna för seniorer i Södertälje.

Skratt, svett och fika!

Mötesplatser för seniorer arbetar med främjande aktiviteter för en god och jämlik hälsa. Vi är en del av omsorgskontoret i Södertälje Kommun.

Synpunkter på verksamheten

Du kan lämna dina synpunkter genom att:

 • lämna dem direkt till personalen eller deras närmaste chef
 • skicka in dem via vår e-tjänst för synpunkter och klagomål eller
 • ringa kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00.