Vård- och omsorgsboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du söka plats på ett vård- och omsorgsboende. I vård- och omsorgsboendet hyr du en lägenhet som du inreder själv, men det finns också gemensamma lokaler som matrum, sällskapsrum, kök och tvättstuga..

 

Kriterier för att få vård- och omsorgsboende expand_less expand_more

För att bli erbjuden särskilt boende behöver du uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

 • Du har ett stort omvårdnadsbehov dygnet runt.
 • Du behöver medicin och stor kontinuerlig närhet till personal.
 • Du känner oro på grund av till exempel psykisk ohälsa eller demenssjukdom som påverkar din förmåga att fungera i ordinärt boende.

Det finns möjlighet för din make, maka eller partner att flytta med till vård- och omsorgsboendet, även om han eller hon inte har samma stora omvårdnadsbehov. Ni bor då tillsammans i samma lägenhet. Har du frågor om detta kontaktar du biståndshandläggaren. 

Olika inriktning på vård- och omsorgsboenden expand_less expand_more

En del boenden riktar sig till personer med stora fysiska vårdbehov och andra till personer med demenssjukdom. Flera boenden vänder till båda grupperna, men har olika avdelningar beroende på vilket stöd du har störst behov av. 

 

Utformning av vård- och omsorgsboendet expand_less expand_more

På vård- och omsorgsboendet finns det alltid omsorgspersonal på plats och tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. Dagtid finns tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut. Läkare gör regelbundna besök på boendet.

På vård- och omsorgsboendet har du en egen lägenhet. Lägenheten hyr du av Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun. Lägenheten har egen toalett och dusch samt de flesta pentry och kylskåp. Alla lägenheter är utrustade med tv-uttag samt vid behov trygghetslarm.

I lägenheten finns höj- och sänkbar säng med madrass och viss belysning. I övrigt får du inreda med personliga saker och möbler. 

Boendet har också gemensamma lokaler, som matrum, sällskapsrum, kök och tvättstuga.

Aktiviteter expand_less expand_more

Du har möjlighet att vara på med olika aktiviteter, både gemensamma och individuella. Det varierar vilka slags aktivieter de olika boenden anordnar.

Några exempel på aktiviteter är:

 • gymnastik
 • högläsning
 • musikunderhållning
 • bingo.
Dina uppgifter dokumenteras expand_less expand_more

För att du ska få det stöd och den hjälp vi har kommit överens om dokumenterar personalen det som är viktigt. Dokumentationen är skyddad från obehöriga. Alla medarbetare och chefer arbetar under sekretess och tystnadsplikt.

Så ansöker du expand_less expand_more

Du ansöker om vård- och omsorgboende hos kommunen. Det är biståndshandläggare på myndigheten för äldre som tar emot och utreder din ansökan. 

Utredningen avser att se dina förmågor och det eventuella behov du har av stöd. Oftast ingår ett hembesök i utredningen med syfte att få en uppfattning om hur du klarar dig i din hemmiljö. Om du vill, kan en anhörig eller närstående vara med under hembesöket.

I utredningen gör vi en helhetsbedömning där din situation och dina möjligheter att klara av att bo kvar hemma med andra stödinsatser vägs samman med sociala, medicinska, psykiska och fysiska behov.

För att styrka vissa funktionsnedsättningar krävs läkarintyg som underlag till utredningen.

Du ansöker om vård- och omsorgsboende skrifligt genom vår e-tjänst eller genom att ringa till oss.

Beslut om rätt till vård- och omsorgsboende expand_less expand_more

När du har fått ett beslut om rätt till vård- och omsorgsboende är vår målsättning att erbjuda en plats på ett boende inom tre månader. Ibland går det snabbare.

Du kan inte välja vård- och omsorgsboende utan du erbjuds en plats på det boende som har en ledig lägenhet. När du får erbjudande om lägenhet på ett vård- och omsorgsboende kan du besöka boendet, men kan inte garanteras att se en lägenhet. Du måste svara på erbjudandet inom tre dagar. Du lämnar ditt besked till handläggaren på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Om du tackar ja har du sju dagar på dig att flytta in. Önskvärt är att inflyttning sker vardag dagtid, efter överenskommelse med personal på boendet. Då finns rehabiliteringspersonal och sjuksköterska på plats.

Om du tillfälligt är på ett korttidsboende eller på sjukhus och får erbjudande om plats på ett vård- och omsorgsboende flyttar du in så snart lägenheten är klar för inflyttning. Ibland innebär det att du flyttar direkt till lägenheten från korttidsboendet eller sjukhuset.

Om du tackar nej till erbjudande om plats på ett vård- och omsorgsboende återkallas beslutet. Det innebär att du behöver göra en ny ansökan om plats på vård- och omsorgsboende.  

Se vilka vård- och omsorgsboenden som finns.

Hyra och avgifter expand_less expand_more

Du betalar hyra för lägenheten och avgift för omsorg, förbrukningsvaror och mat.

Hyran för lägenheten varierar mellan olika boenden och ibland kan hyran variera även inom ett boende. Skillnaden beror främst på lägenhetens storlek.

Vilken avgift du ska betala räknas fram utifrån din inkomst, din hyra och ett minimibelopp. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift behöver vi uppgifter om dina inkomster.

Avgifter och hur lämnar uppgifter om inkomst

Beslut om avslag och överklagan expand_less expand_more

Om du får ett avlag på din ansökan har du rätt att överklaga. Det ska framgå i beslutsbrevet hur du ska göra. 

Om beslut och hur du kan överklaga

Flytta in på boendet expand_less expand_more

I samband med inflyttning skickas ett hyreskontrakt till dig. Nyckeln till lägenheten hämtar du hos personalen på vård- och omsorgsboendet. Du måste också ha en hemförsäkring ordnad för din lägenhet.

När du flyttat in och kommit på plats kommer teamet på boendet hålla ett välkomstsamtal med dig för att få veta hur du vill ha det och vilket stöd du behöver

Du får en kontaktman som kommer att ha en nära kontakt med dig i vardagen. Kontaktman kommer tillsammans med dig gå igenom den hjälp du behöver och hur du vill ha den utförd. Det ni kommer överens om skriver ni ned i en genomförandeplan, som är personalens stöd i omsorgen kring dig.

Bra att veta när du flyttar till vård- och omsorgsboende

Byte av vård- och omsorgsboende expand_less expand_more

Vill du byta boende lämnar du in en intresseanmälan om byte av vård- och omsorgsboende. Blankett får du av bostadssamordnaren på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Du ställs i kö till det önskade boendet och får erbjudande i mån av plats.

Om du inte är nöjd expand_less expand_more

Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter och förbättringsförslag muntligt eller skriftligt. Muntligt kan du lämna till din kontaktman eller till chef på vård- och boendet. Skriftligt kan du lämna synpunkter i vår e-tjänst.

Lämna synpunkter och klagomål äldreomsorg (e-tjänst)

Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboende expand_less expand_more

I Södertälje kommun finns det värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna sätter en standard för vad du som tar emot vård och omsorg från oss kan förvänta dig av oss. De utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och innebär att all personal ska arbeta för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Delaktighet

Din vård och omsorg ska vara anpassad till dina behov och din situation, därför är det viktigt att du är så delaktig som möjligt i planerandet av när och hur dina insatser ska utföras. Av den orsaken garanterar vi att:

 • du erbjuds en kontaktman inom en vecka efter inflyttning. Du har när som helst möjlighet att byta kontaktman om du så önskar.
 • du och din kontaktman tillsammans upprättar en genomförandeplan för hur vården och omsorgen ska utformas utifrån dina önskemål och behov. Genomförandeplanen följs upp och uppdateras minst en gång i halvåret.

Bemötande

Vi vill att du alltid ska uppleva att du får ett gott bemötande från vår sida, samt du känner dig sedd och lyssnad till. Av den orsaken garanterar vi att:

 • vi bemöter vi dig med respekt och lugn och lyssnar till vad du har att säga.
 • vi inte pratar över huvudet på dig, eller för samtal med andra personer när vi utför omsorgsinsatser.
 • vi bemöter dina anhöriga med respekt och förståelse för deras situation.
  du och dina anhöriga erbjuds ett välkomstsamtal inom en vecka efter du flyttat in hos oss.
 • vi ser till dina förmågor och bemöter dig utifrån ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt.

Trygghet

Vi vill att du ska känna dig trygg med den vård och omsorg du erbjuds och i mötet med oss. Av den orsaken garanterar vi att:

 • vi alltid bär namnskyltar.
 • vi alltid knackar på dörren innan vi går in till dig. Vi berättar vad vi ska göra under besöket hos dig.
 • vi förbereder dig inför vård- och omsorgsinsatser, så att du hela tiden vet vad som händer.
 • du har möjlighet att ha en personal vid din sida i livets slutskede.
 • du får en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har ett övergripande ansvar för dina behov av hälso- och sjukvård, samt tillsammans med en sjukgymnast och arbetsterapeut hjälper dig att förebygga ohälsa och följer upp hur du mår.
  vid nyrekrytering av fast personal anställs endast personer med passande kompetens för uppdraget.

Om du inte tycker värdighetsgarantierna uppfylls

Om du tycker att vi inte uppfyller värdighetsgarantierna, så vill vi att du berättar det för oss på Södertälje kommun, eller pratar direkt med din personal.