Stöd vid funktionsnedsättning

Här presenterar vi i kommunen en översikt över vilket stöd du kan ansöka om att få om du har en funktionsnedsättning.

Det är myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning som prövar om du har rätt till hjälp. Vissa av tjänsterna behöver du betala för.

Vem kan få stöd?

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen.

När du söker hjälp utreder kommunens handläggare dina förmågor och om du har behov av och rätt till stöd enligt lagen. Du som har en funktionsnedsättning har rätt till hjälp enligt flera olika lagar:

LSS är en rättighetslag för barn, ungdomar och vuxna som bedöms tillhöra någon av dessa tre grupper:

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • personer med varaktiga fysiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
 • Enligt socialtjänstlagen ska nämnden verka för att människor som av fysiska eller psykiska skäl möter betydande svårigheter i sitt vardagsliv får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Du kan läsa mer om det i socialtjänstlagens 5 kapitel, 7 paragrafen. [länk]
Vad kan jag som har en funktionsnedsättning få för stöd?

Du kan ansöka om stöd och omsorg hos myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det går att ansöka om stöd med olika insatser för att få möjlighet till att leva som andra. 

Vi utreder sedan om du har rätt till stöd. Då följer vi socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det finns även andra lagar vi behöver ta hänsyn till, som exempelvis lagen om färdtjänst, riksfärdtjänst och lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Här på kommunens webbplats har vi allmän information om stödinsatser. Eftersom allt stöd anpassas efter dina behov kan du inte veta säkert hur det blir för dig förrän vi handläggare har hunnit göra din individuella bedömning.

Eftersom de stödinsatser som finns regleras av olika lagar måste du ansöka med olika blanketter, så att vi kan följa lagen när vi utreder dina behov. Handläggarna på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når handläggarna via kontaktcenter.

Läs även under rubrikerna Vem kan få stöd och Så ansöker jag om stöd och hjälp enligt LSS och SoL.

Läs här om insatser enligt de olika lagarna:

Stödinsatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag, läs mer under rubriken Vem kan få stöd.

I paragraf 9 i LSS kan du läsa vad det står om de tio stödinsatser som kan beviljas enligt den lagen. Här hittar du allmän information om vad insatserna innebär.

Vill du ansöka om stöd enligt LSS kan du läsa om hur du ska göra under rubriken Så ansöker jag om stöd och hjälp enligt LSS och SoL.

Handläggarna på social- och omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når handläggarna via kontaktcenter.

Rådgivning och annat personligt stöd, LSS 9.1

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning kan få särskilt stöd av någon med kunskaper om problem och livsbetingelser för personer med funktionsnedsättning. Det ansöker du om hos regionen. 

Personlig assistans, LSS 9.2

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp för att klara av vardagen kan ha rätt till personlig assistans.

Personlig assistans kan till exempel vara att få hjälp med personlig hygien, att äta, att klä sig, att kommunicera, att andas. Det kan också vara att få annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig och dina behov.

Det är kommunen som ansvarar för upp till 20 timmar personlig assistans för dina grundläggande behov, per vecka. Om du ansöker hos kommunen om personlig assistans kontaktar vi Försäkringskassan när vi utreder, när det finns behov av det. Försäkringskassan ansvarar för mer omfattande behov av personlig assistans.

Ledsagarservice, LSS 9.3

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om ledsagarservice för att lättare komma ut i samhället och delta i kultur- och fritidsaktiviteter, besöka släkt och vänner eller bara ta en promenad.

Vad innebär insatsen ledsagarservice?

Ledsagarservice innebär att du får hjälp att ta dig till och från olika platser och aktiviteter till exempel träning du går på, gå till frisör eller kanske besöka vänner. Din ledsagare bidrar till att du kan leva det liv du vill.

Vem kan få ledsagarservice?

För att ha rätt till ledsagarservice måste du omfattas av lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är en biståndshandläggare vid myndigheten för äldre och funktionsnedsättning som bedömer om du har rätt till ledsagarservice.  

Hur får jag ledsagarservice?

Du lämnar in en ansökan till myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ansökningsblanketten heter Ansökan - LSS och du hittar den i vår självserviceportal.

Så här går det till

När vi tagit emot din ansökan gör vi en individuell bedömning utifrån din situation där vi utgår från dina behov och förmågor. Som underlag för bedömningen har vi LSS. Du behöver också lämna intyg till exempel från läkare eller psykolog. Om du får ledsagarservice beviljat får du besked om hur många timmar du blivit beviljad.

Därefter kommer du bli kontaktad av verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Ni kommer överens om att träffas och prata mer om ledsagningen. Vi utgår från dina behov samt förutsättningar i beslutet som ligger till grund för ledsagningen. Tillsammans utformar vi sedan en genomförandeplan det vill säga hur just din ledsagning ska se ut

Alla våra ledsagare har tystnadsplikt.

Kan en anhörig anställas som ledsagare?

Det är kommunen som fattar beslut om och som ansvarar för att rekrytera, presentera och anställa en ledsagare utifrån dina behov och uppdraget.

Vad kostar det?

Att få ledsagarservice kostar dig ingenting men du betalar dina egna utgifter vid aktiviteter och resor.

Är du intresserad av att bli ledsagare?

Läs mer om att arbeta som ledsagare.

Biträde av kontaktperson, LSS 9.4

Insatsens syfte är att hjälpa dig att bryta din sociala isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet.

Avlösarservice, LSS 9.5

Du som lever tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning kan ansöka om avlösarservice i hemmet för att få avkoppling, kunna uträtta ärenden eller ägna dig åt syskon.

Vad innebär avlösarservice i hemmet?

Avlösarservice är till för att anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska få avkoppling, kunna uträtta ärenden eller ägna sig åt syskon. Det innebär att en person, en avlösare, kommer hem till er och tillfälligt övertar omvårdnaden. Det är dina behov och förutsättningar som styr antal avlösartimmar.

Vem kan få avlösarservice i hemmet?

Du som har en funktionsnedsättning, tillhör en av tre personkretsar enlig lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt bor tillsammans med anhöriga eller familjehemsföräldrar har möjlighet att ansöka om avlösarservice. Det är handläggaren vid myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning som bedömer om du har rätt till att få avlösare.  

Hur får jag avlösarservice i hemmet?

Du som vårdnadshavare lämnar in en ansökan om avlösarservice till myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ansökan utgår från personen med en funktionsnedsättning. Ansökningsblanketten heter Ansökan - LSS och du hittar den i vår självserviceportal.

Så här går det till

När vi har fått in ansökan utreder vi hur behovet i din familj ser ut i förhållande till din funktionsnedsättning. Om du får beslut om avlösarservice får du besked om hur många timmar du blivit beviljad. Därefter kommer du bli kontaktad av verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Ni kommer överens om att träffas och prata mer om avlösningen och hur det ska gå till.

Vi rekryterar utifrån era behov som står i ditt beslut från handläggaren och det som vi har kommit fram till i vårt första möte. Sedan träffar ni den tilltänkte avlösaren för ett första möte så ni kan lära känna varandra. Om allt känns bra sker avlösning i hemmet efter er gemensamma överenskommelse. 

Alla våra avlösare har tystnadsplikt.

Kan en anhörig anställas som avlösare i hemmet?

Det är kommunen som ansvarar för att rekrytera, presentera och anställa en avlösare utifrån dina behov och uppdraget.

Vad kostar det?

Att få avlösarservice kostar dig ingenting.

Är du intresserad av att bli avlösare i hemmet?

Läs mer om att arbeta som avlösare i hemmet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, LSS 9.6

Korttidsvistelse ska ge dig möjlighet att få byta miljö och koppla av. Samtidigt får dina anhöriga avlösning. Det finns olika typer av korttidsvistelse, till exempel korttidshem, sommarläger eller att vara med sin stödfamilj. Kommunen tar ut en avgift för matkostnader.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, LSS 9.7

Skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan i vissa fall få korttidstillsyn.

Korttidstillsyn är till för dig som har svårt att klara dig själv när dina föräldrar arbetar eller studerar. Du kan få korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skollov och andra ledigheter. 

Boende för vuxna med funktionsnedsättning, LSS 9.9

För dig som behöver stöd för att kunna bo själv kan det finnas möjlighet att flytta till en bostad med särskild service. Kommunen erbjuder också särskilt anpassad bostad i speciella fall.

Det är ditt behov av stöd som avgör om du kan få ett boende med stöd av personal dygnet runt i en gruppbostad, eller ett mer självständigt boende i en servicebostad. Grupp- och serviceboenden finns utspridda över hela Södertälje.

En servicebostad är ett alternativ för dig som behöver en individuellt anpassad bostad men som inte har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad.

En servicebostad består av ett antal lägenheter som ligger i ett eller flera flerfamiljshus och en baslägenhet där det finns personal. Det kan även erbjudas gemensamma aktiviteter i baslägenheten. Du hyr din lägenhet i andra hand av Södertälje kommun och får stöd enligt det beslut du har fått och dina behov.

Gruppbostad är ett alternativ för dig som har en funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen.

En gruppbostad är en bostad som har 5-6 lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme som både boende och personal har tillgång till. Du har en egen lägenhet med fullvärdigt kök, och badrum. Du hyr din lägenhet i andra hand av Södertälje kommun och får stöd enligt det beslut du har fått och dina behov.

Daglig verksamhet för dig med funktionsnedsättning, LSS 9.10

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till sysselsättning inom daglig verksamhet. Arbetsuppgifterna på den dagliga verksamheten är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar.

Att delta i en daglig verksamhet ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt. Daglig verksamhet riktar sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, samt till dig som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. För att ha rätt till daglig verksamhet ska du vara vuxen, sakna arbete och inte utbilda dig.

Stödinsatser enligt SoL

Du som av fysiska eller psykiska skäl möter betydande svårigheter i ditt vardagsliv har rätt att få stöd, så att du får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Du kan läsa mer om det i socialtjänstlagens 5 kapitel, 7 paragrafen.

Här hittar du allmän information om vilka insatser kommunen erbjuder enligt socialtjänstlagen (SoL), och kort om vad insatserna innebär.

Vill du ansöka om stöd enligt SoL kan du läsa om hur du ska göra under rubriken Så ansöker jag om stöd och hjälp enligt LSS och SoL.

Handläggarna på social- och omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når handläggarna via kontaktcenter.

Ledsagning

Personer med omfattande fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om bistånd för ledsagning.

Ledsagning kan du få bistånd till om du behöver hjälp för att ta dig till tidsbokade besök inom hälso-och sjukvård, tandvård och medicinsk fotvård.

Korttidsboende

När du under en kortare period behöver mer stöd och hjälp än du kan få hemma kan du ansöka om korttidsboende. Det kan till exempel vara för att du behöver återhämta dig efter en sjukhusvistelse, eller för att den anhöriga som stöder dig i vardagen behöver vila eller uträtta ärenden.

Matdistribution

Om du inte kan laga din egen mat kan du få bistånd till matdistribution beviljat. Du får då mat sänd direkt hem till dig.

Hemtjänst

Hemtjänsten ger dig stöd för att du ska kunna klara dig själv och bo kvar hemma. Du kan till exempel få hjälp med matdistribution, daglig omvårdnad, eller med serviceinsatser som städning och inköp.

Du har möjlighet att önska vilken utförare du vill ha. Om du inte kan få den du har önskat får du en annan utförare tills det finns utrymme för dig hos den utförare du har önskat. Här hittar du information om de olika utförarna.

Att välja utförare är frivilligt. Fråga oss på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning om du vill veta mer.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem. Med hjälp av larmet kommer du i kontakt med personal inom hemtjänsten – till exempel om du ramlar och behöver hjälp.

Trygghetslarmet är ett armband eller ett halsband med en larmknapp på. När du behöver kalla på hjälp trycker du på larmknappen. Alla larm tas emot av en larmcentral som kontaktar hemtjänsten.

I samband med att du får larmet behöver du lämna ifrån dig två uppsättningar med nycklar så att de som ska komma och hjälpa dig när du larmar kan komma in. Det betyder att det även behövs portnycklar om du bor i lägenhet.

Vi tar ut en månadsavgift för trygghetslarm, se under Kommunens taxor och avgifter.

Turbundna resor för funktionsnedsatta

Du kan få turbundna resor med taxi till dagliga verksamheten om du har behov av det.

Telefontjänst eller digitalt trygghetsstöd för påminnelser i vardagen

Du kan få trygghetsstöd genom till exempel telefontjänst eller en digital kontakt. Det kan vara för att du behöver en daglig kontakt, stöd i att planera, stöd i att hålla reda på tider eller något annat i din vardag.

Du bestämmer tillsammans med hemtjänstutföraren hur du vill att tjänsten ska fungera. Hemtjänsten kan höra av sig på olika sätt, till exempel genom ett telefonsamtal, ett sms eller ett skype-samtal.

Boendestöd

Boendestöd är ett tidsbegränsat stöd där du får hjälp att förändra eller förbättra något i din vardag. Det kan till exempel vara att du får stöd i att strukturera dina dagar, ta rätt buss när du ska åka någonstans, eller ta hand om din bostad. Det kan även vara att du får stöd i att börja ta del av en social aktivitet, som att hålla på med ett fritidsintresse.

Boendestöd går till så att någon visar dig hur du ska göra, och ni kan pröva att göra det tillsammans. Tanken är att du sedan ska klara av att göra alla de här sakerna själv.

Snöskottning

Kommunen erbjuder snöskottning och halkbekämpning som stödinsats. Den här insatsen kan du bara få om alla i hushållet bedöms vara i behov av stöd, eftersom alla vuxna i hushållet räknas som ansvariga för snöskottning och halkbekämpning.

Blir du beviljad snöskottning får du ett abonnemang från 1 november till 31 mars, som du betalar per månad oavsett vilket väder det är.

Priset för snöskottning hittar du under rubriken Kommunens taxor och avgifter.

Stödinsatser enligt färdtjänstlagen

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till färdtjänst inom det egna länet, eller riksfärdtjänst inom Sverige. Läs här om regler och om hur du ansöker.

Färdtjänst

Du som har funktionsvariation som gör det svårt att använda kollektivtrafiken kan ha rätt till färdtjänst. Färdtjänst gäller för resor inom det egna länet. Du kan ansöka via Kontaktcenter.

Så här ansöker du om färdtjänst:

 1. Kontakta din läkare för att få ett läkarintyg för färdtjänst. Ett sådant läkarintyg är giltigt i tre månader.
 2. Läkaren eller du själv skickar sedan intyget till Färdtjänsten i Stockholm.
 3. När läkarintyget har inkommit sänder vi på Kontaktcenter ut ett brev med en ansökningsblankett samt en tid för en utredning. Plats för utredning är på Kontaktcenter i Stadshuset.
 4. Efter utredningen skickar Kontaktcenter dina handlingar till Färdtjänsten i Stockholm som fattar beslut om ifall du får färdtjänst eller inte.
 5. Beslutet kommer direkt från Färdtjänsten i Stockholm hem till dig

Vill du veta vilken väntetiden är just nu kan du se svaret på frågan Hur lång tid tar det att få beslut om färdtjänst, under rubriken Ansök om färdtjänst hos Färdtjänsten i region Stockholm.

Riksfärdtjänst

Om du har ett stort och varaktigt funktionshinder och därmed svårigheter att använda allmänna färdmedel och du behöver resa utanför länet, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Denna möjlighet gäller bara inom Sveriges gränser.

En riksfärdtjänstresa kan du göra med allmänna färdmedel med ledsagare, bil, specialfordon eller med liggande transport. Hur mycket du betalar beror på hur lång resan är.

Ansökan måste komma in senast tre veckor före resan för att vi ska hinna handlägga ditt ärende. Vid större helger och i semestertider behöver du söka ännu tidigare.

Så här ansöker du:

 1. Hämta blanketten Ansökan om riksfärdtjänst
 2. Behöver du hjälp hör du av dig till kontaktcenter.

Kommunen utreder ditt ärende och du får ett beslut om ifall du har rätt till riksfärdtjänst för den resa du vill göra.

Bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till bostadsanpassningsbidrag. Läs här kort om regler, och om hur du ansöker.

Bostadsanpassningsbidrag

Telefontiderna till bostadsanpassningsbidragshandläggarna är tisdag 10–12, onsdag 14–16 och torsdag 10–12. 

Bostadsanpassningsbidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan ansöka?

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan inte ansöka om bidrag för att anpassa ditt fritidshus.

Vad kan jag ansöka om?

Du kan ansöka om bidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner, det vill säga sådant som normalt inte tas med vid en flytt. Det gäller till exempel att anpassa trösklar, montera stödhandtag, byta ut badkaret mot duschplats, anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp, montera spisvakt.
Du kan inte få bidrag om behovet kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller möjlig omdisponering. Bidrag beviljas inte heller om de sökta åtgärderna är normalt bostadsunderhåll eller behöver utföras på grund av byggnadstekniska brister.

Hur gör jag för att ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

1. Fyll i ansökan om bostadsanpassningsbidrag, se anvisning på blanketten.
2. Bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
3. Bifoga skriftligt medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare där det tydligt framgår att du får utföra sökta åtgärder och att du inte är skyldig att återställa åtgärderna.
• Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet
måste även dessa godkänna.
• För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten
måste samtliga ge sitt medgivande.
• Gäller anpassningen eget hus måste alla ägare ge sitt godkännande.
• Bor du i hyresrätt måste du bifoga kopia på ditt hyreskontrakt. Bor du i bostadsrätt måste du bifoga kopia på ditt överlåtelseavtal.

Om du ska företrädas av annan ska fullmaktsblankett bifogas. Om du ska företrädas av förvaltare eller god man ska förordnande om ställföreträdarskap bifogas.
Om ansökan gäller en person under 18 år ska vårdnadshavare underteckna ansökan.

Handlingarna skickar du till:
Södertälje kommun
Omsorgskontoret/Enheten för bostadsanpassningsbidrag
151 89 Södertälje

Om du planerar att byta bostad eller bygga nytt

Om du har en funktionsnedsättning ska du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Du kan inte få bidrag för åtgärder i den nya bostaden om den är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning vad gäller storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader. Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån din funktionsnedsättning.

Utredning och beslut

När din ansökan kommit in till Enheten för bostadsanpassningsbidrag utreds den av kommunens handläggare. Handläggaren avgör om du måste inkomma med ytterligare handlingar innan beslut kan fattas. Du får alltid ett skriftligt beslut.

Bifall

Bostadsanpassningsbidraget är ett kontantbidrag. Kommunen beslutar endast om bidragets storlek och är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

Om du får bifall till din ansökan motsvarar bidragsbeloppet en skälig kostnad för anpassningsåtgärden. När du fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag ska du anlita en entreprenör som utför anpassningen. Du är beställare av arbetet och konsumenttjänstlagen gäller mellan dig och utförande entreprenör.

Du äger den utrustning som du fått bidrag till och ansvarar för underhållet av den. Spara kvitto och faktura för att vid eventuella fel kunna åberopa garanti. Eventuella reklamationer hanterar du direkt med entreprenören.

Du får mer information om detta tillsammans med ditt beslut.

Avslag och överklagan

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motivering till avslaget. Du kan överklaga kommunens beslut. Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggaren kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning. Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.

Bidrag för reparationer

Du kan ansöka om reparationsbidrag av sådan anordning eller inredning som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om den är av tekniskt slag eller om den utsatts för onormalt slitage på grund av din funktionsnedsättning.

Bidrag för återställning

Återställningsbidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter.

Om du vill veta mer

Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag, vänd dig till kontaktcenter på 08-523 01 000. Enheten för bostadsanpassningsbidrag har telefontid tisdagar och torsdagar 10.00 -12.00 samt onsdagar 14.00 - 16.00.
Du kan också skicka e-post till bab@sodertalje.se.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidraget, www.boverket.se.

Stödinsatser enligt andra lagar

Här kan du läsa om hur du ska hitta rätt information om du behöver hjälp med att sköta dina pengar och dina myndighetspapper, eller om du behöver ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

God man, förvaltare eller förmyndare

Om en person behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person kan hen få stöd av en ställföreträdare som är god man, förvaltare eller förmyndare. För att få reda på mer om hur det fungerar och hur du ansöker kontaktar du överförmyndarnämnden.

Parkeringstillstånd

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har svårt att gå kan söka ett speciellt parkeringstillstånd som gäller i hela landet och i alla EU-länder. Se rubriken Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Så ansöker jag om stöd och hjälp enligt LSS och SoL

Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ansöka om de stödinsatser som beskrivs under rubrikerna Stödinsatser enligt LSS och Stödinsatser enligt SoL.

Om du klickar på länkarna här kan du läsa om hur du ska göra om du vill ansöka om färdtjänst, riksfördtjänst, bostadsanpassningsbidrag, god man eller parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Behöver du hjälp med att ansöka kan du kontakta oss handläggare på social- och omsorgskontoret. Du når oss via kontaktcenter.

Ansök med olika blanketter

Vi beskriver här hur du kan söka insatser för funktionsnedsatta enligt de två lagarna socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Eftersom de stödinsatser som finns regleras av olika lagar måste du ansöka med olika blanketter, så att vi kan följa lagen när vi utreder dina behov. Vi handläggare på omsorgskontoret hjälper dig med ansökan om du behöver. Du når oss via kontaktcenter.

Använd ansökningsblankett – LSS för de insatser som beskrivs under rubriken Stödinsatser enligt LSS.
Använd ansökningsblankett – SoL för de insatser som beskrivs under rubriken Stödinsatser enligt SoL.

Du hittar blanketterna i vår självserviceportal genom att gå in under ingången omsorg och socialt stöd.

Sök om stöd för något, inte för en speciell insats

När du ansöker om att få stöd utreder vi din situation och utgår från dina behov och förmågor. Därför ansöker du inte om en speciell insats utan du ansöker om stöd och hjälp med något som du har behov av att få hjälp med, eller som du vill göra men behöver hjälp med.

På det viset är det lättare för oss handläggare att hitta bra stödinsatser för just dig. Ta kontakt med oss så kan vi fylla i en ansökan tillsammans. Du når oss via kontaktcenter.

Så ansöker du om stödinsatser för funktionsnedsatta, steg för steg

Så här ser ansökningsprocessen ut när du som har en funktionsnedsättning ansöker om stödinsatser:

 1. Fråga oss handläggare vilken blankett du ska använda. Du når oss via kontaktcenter. Eller så läser du om Stödinsatser enligt LSS och Stödinsatser enligt SoL och väljer sedan om du ska använda blanketten Ansökan – LSS eller Ansökan SoL. Du hämtar blanketten i vår självserviceportal genom att gå in under ingången omsorg och socialt stöd.
 2. Fyll i dina kontaktuppgifter i blanketten.
 3. Glöm inte att kryssa i och skriva under att vi får kontakta andra myndigheter när vi utreder din ansökan.
 4. Beskriv vad det är du vill ansöka om som du behöver stöd för. Var gärna så utförlig som möjligt. Du kan få hjälp med att fylla i din ansökan av oss handläggare om du vill. Då frågar du efter en handläggare på kontaktcenter.
 5. Om du får hjälp av någon annan än kommunens handläggare att fylla i ansökan vill vi kunna se det i blanketten. Fyller du i blanketten själv behöver du naturligtvis inte bry dig om de rutorna där andra ska skriva sina kontaktuppgifter.
 6. Skicka in din blankett till myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Se kontakt.
 7. När din ansökan kommit in till oss utreds den av en handläggare. Utredningen avser att se dina förmågor och det eventuella behov du har av stöd. Oftast ingår ett hembesök i utredningen med syfte att få en uppfattning om hur du klarar dig i din hemmiljö, men det beror förstås på vad det är du vill ha stöd för. För att styrka vissa funktionsnedsättningar krävs läkarintyg som underlag till utredningen.
 8. Ditt ärende ska handläggas så snabbt som möjligt från det att din ansökan har kommit in till kommunen. Handläggningstiden beror på vilken insats du ansökt om, men är som längst tre månader.
 9. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut där det framgår om din ansökan blivit beviljad eller inte. Fick du nej har du rätt att överklaga. Det ska framgå av beslutsbrevet hur du ska göra, men annars kan du följa den här allmänna instruktionen om hur du överklagar.
 10. Om vi har beviljat din ansökan har vi också sänt ett uppdrag till den utförare som ska utföra insatser hos dig.
Kontakt

För stöd och för frågor om pågående ärenden, lagar, regler och annat kan du vända dig direkt till oss handläggare på enheten.

På telefon når du handläggare på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning via Kontaktcenter 08-523 010 00. Mottagningstelefonen är öppen måndag-fredag mellan 9 och 11.

Mejladress: funktionsnedsattning@sodertalje.se 
Besöksadress: Om du har bokat tid för ett besök går du till Storgatan 42. Om du inte har bokat tid går du till kontaktcenter i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26.
Postadress: Omsorgskontoret, Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, 151 89 Södertälje

Lämna synpunkter - Stöd vid funktionsnedsättning