Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan vara allt från lättare tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som bör behandlas av hälso- och sjukvården, såsom depression, ångestsyndrom eller schizofreni. Om du drabbas av psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa ska du i första hand vända dig till din vårdcentral, och i andra hand till den psykiatriska konsult- och mottagningsenheten på Södertälje sjukhus, tfn 08-123 678 00.

Enheten har personal för all psykiatrisk vård som kan bedrivas inom öppenvården.

Vid akut behov av psykiatrisk hjälp ska du vända dig till länsakuten på Sankt Görans sjukhus. De har telefonnummer 08-123 49 200.

Stöd och hjälp från kommunen

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan även få social inriktat stöd och hjälp från kommunen. Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt.

Både du som själv har psykiska besvär och du som är anhörig kan få stöd.

 

Vad händer när jag kontaktar kommunens socialpsykiatri?

Du får träffa en socialsekreterare för ett inledande informationssamtal. Socialsekreteraren ger dig information om vilka stödinsatser som socialtjänsten har. Om du önskar fortsatt kontakt efter informationssamtalet inleds en utredning av en socialsekreterare.


Till oss kan också polis, sjukvårdspersonal och anhöriga till någon med psykisk ohälsa vända sig och anmäla oro. Du som anmäler kan också få råd och stöd kring din oro.

Hur går en utredning till?

Utredningen görs av en socialsekreterare som tillsammans med dig går igenom vilket behov av stöd och hjälp du har, och hur du bäst ska få ditt behov tillgodosett.


Du får svara på frågor om din hälsa, utbildning, arbete, familj med mera. Vi sammanställer sedan utredningen skriftligt och du får ett beslut där vi talar om hur vi kan hjälpa dig.


Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga. På kommunens webbplats finns även en generell text om hur du ska göra när du överklagar. 


Om du utöver insatser från socialtjänsten har behov av sjukvårdsinsatser har du rätt till en samordnad individuell plan (SIP) med landstinget. I så fall hjälper vi dig med det. Utifrån dina önskemål samverkar vi även med andra.

Vad kan jag få för hjälp?

Beslutet om vilket stöd du kan få fattar vi utifrån dina behov och det som står i socialtjänstlagen.

Vi gör sedan en genomförandeplan tillsammans med dig och med beslutet som utgångspunkt. De stödinsatser som finns att tillgå är:

Samordning av din rehabilitering

Det innebär att du får en samordnare utsedd, som bland annat hjälper dig  med planering och uppföljning av rehabiliteringen och  kontakter med olika myndigheter.

Boendestöd

Du får stöd i att planera och genomföra olika aktiviter i vardagslivet.

Arbetsrehabilitering

Du får stöd av en arbetskonsulent som vägleder och hjälper dig att hitta arbete, arbetsträning eller studier utifrån dina önskemål och din förmåga.

Sysselsättning

Du får delta i till exempel gruppverksamheter eller studiecirklar.

Social kontaktperson

Du får en social kontaktperson. Tillsammans kan ni till exempel delta i fritidsaktiviteter.

Vem får veta att jag har kontakt med er?

Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. Med personliga förhållanden avses i praktiken alla uppgifter om dig.


Du kan lämna samtycke till att vi lämnar ut uppgifter. Ett samtycke kan du återkalla när som helst.


Läs mer om regler och specialfall under rubriken Sekretess.

Du har möjlighet att få ett personligt ombud

Personligt ombud finns till för dig som är mellan 18 och 65 år och som har en psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa.
Vår verksamhet är fristående från kommunens övriga verksamheter.
Vi försöker se till att samhällets olika insatser planeras, samordnas och genomförs. Vi kan ge råd och stöd i kontakten med till exempel myndigheter.

Stödet är frivilligt och kostnadsfritt och kan sökas av dig själv eller med hjälp av någon annan. Vi skriver inte journaler och vi har tystnadsplikt. Läs mer om det under rubriken Sekretess.
Kontakten med ett personligt ombud utgår från dina behov. Tillsammans formulerar vi uppdrag utifrån vad du behöver för vård, stöd och service. Vår verksamhet är fristående från kommunens övriga verksamheter.

Personligt ombud är ett tillfälligt stöd för att du ska få ta del av det du har rätt till och behov av i samhället. Vårt samarbete avslutas när uppdragen är slutförda. Börja med att höra av dig till oss personliga ombud. Under rubriken Kontakt hittar du kontaktuppgifter.

Någon annan kan även ta kontakt åt dig, men det viktigaste är att du själv vill komma till oss. Vi kan träffas på vårt kontor på Nygatan 4, eller ses någon annanstans om du hellre vill det. Om du vill får du gärna ta med dig en person som stöd under mötet.

Anhörigstöd

Du som lever med någon eller stöder någon som är psykiskt sjuk kan få råd och hjälp av vår anhörigkonsulent. Läs mer om det under stöd till dig som anhörig.

Aktivitetscenter

Vi erbjuder sysselsättning och stöd till återhämtning för dig med psykisk ohälsa. Delar av vår verksamhet vänder sig också till dig med missbruksproblem.

Till vår träfflokal Träffen är du välkommen utan beslut från socialsekreterare, men övriga aktiviteter kräver beslut av socialsekreterare på socialpsykiatriska rehabiliteringsenheten. https://www.sodertalje.se/omsorg-och-socialt-stod/psykisk-ohalsa/

Om du blir beviljad en insats får du en resursperson hos oss som hjälper till att planera och följa upp vilka behov som finns.

Träfflokal

Välkommen till vår träfflokal Träffen på Nygatan 4, plan 1. Här kan du fika, spela spel, och ta del av enklare aktiviteter. Träfflokalen är öppen måndag–fredag 9–12.

Gruppverksamhet

Vi erbjuder aktivitetsbaserade grupper som pågår terminsvis. Grupperna träffas ett tillfälle varje vecka och består oftast av max åtta deltagare. Grupperna varierar från termin till termin.  Exempel på aktiviteter är matlagning, fiske, trädgård, filmvisning, vattengymnastik. Du kan delta i en eller flera grupper.

Arbetsträning

Vi har fyra arenor för arbetsträning:

  • Filialen som är en secondhandbutik
  • Eko-odlarna i Telge som odlar ekologiska grönsaker
  • Östergatan som jobbar med reparationer och utearbeten
  • Café Mallis – ett litet café som ligger i träfflokalen Träffen
Stöd i praktik eller studier

Hos oss kan du få stöd att närma dig den öppna arbetsmarknaden eller att studera. Vi ger individuellt anpassat stöd enligt metoden IPS.  En arbetskonsulent hjälper dig att välja, skaffa och behålla en praktik eller studieplats.

Kontakt

Kontakta din resursperson på Aktivitetscenter via kommunens kontaktcenter: 08-523 010 00 eller gör din ansökan via myndighet socialpsykiatri, 08-523 069 49

Kontakt

Vill du ha rådgivning eller ansöka om stöd är du välkommen att kontakta oss. Ringer du på andra tider än våra telefontider går det bra att kontakta kontaktcenter (08-5230 1000). På kvällar och helger kan du istället ringa till socialjouren.

Myndighet Socialpsykiatri

Telefonnummer: 08-5230 6949

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag kl 10.00-11.30 samt kl 13-14.30. Tisdagar kl 10.00-11:30.

Besöksadress: Kvarnbergagatan 10

Mejladress: myndighet.socialpsykiatri@sodertalje.se

 

Personliga ombuden

Vi kan ge råd och stöd i kontakten med till exempel myndigheter, och vår verksamhet är fristående från kommunens övriga verksamheter. Vi försöker se till att samhällets olika insatser planeras, samordnas och genomförs. 

Telefonnummer : 08-523 013 55, 08-523 068 35, 08-523 042 04

Mejladress: personligtombud@sodertalje.se

Besöksadress: Nygatan 4