Hur utreder socialpsykiatri myndighet rätten till insatser?

Du som har långvarig och allvarlig psykisk ohälsa som påverkar det dagliga livet har rätt att söka stöd från oss på socialtjänsten. Då gör vi en utredning för att tillsammans med dig ta reda på vilket stöd som kan passa just dig.

En socialsekreterare kommer bland annat att ställa frågor om hur din psykiska ohälsa påverkar din vardag och livssituation. Ibland behöver utredningen kompletteras med bedömningar från andra professionella, till exempel läkare. Syftet är att få en helhetsbild av din livssituation för att kunna erbjuda dig rätt insats.

När socialsekreteraren tillsammans med dig kommit fram till vilka behov av stöd du har, fattar socialtjänsten ett beslut. Efter beslutet gör ni tillsammans  en planering kring de insatser du beviljats.

Ibland bedömer vi att du inte har behov av stöd från oss. Då kallas det avslag och betyder att du inte får en insats. Du har rätt att överklaga ett sådant beslut.  På kommunens webbplats finns en generell text om hur du ska göra när du överklagar.

Om du utöver insatser från socialtjänsten har behov av sjukvårdsinsatser har du rätt till en samordnad individuell plan (SIP) med landstinget. I så fall hjälper vi dig med det. Utifrån dina önskemål samverkar vi även med andra.