Behöver eller har god man eller förvaltare

Om du får ett försvagat hälsotillstånd, psykiska svårigheter eller liknande kan du ansöka om att få en god man. Du kan då få hjälp att bevaka din rätt och förvalta din egendom med mera. Godmanskap är en hjälpinsats som du bara kan få om du inte kan få hjälp av någon annan.

Om du behöver god man eller förvaltare

God man eller förvaltare kan man ansöka om eller anmäla på tre olika sätt:

 • Egen ansökan (skickas till Södertälje tingsrätt)
 • Anhörigs ansökan (skickas till Södertälje tingsrätt)
 • Myndighetsanmälan (exempelvis socialtjänsten)

Om du är anhörig till huvudman

Om du är anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du sedan den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda personen. Det innebär att du, för hens räkning, kan betala räkningar, teckna hemförsäkring och ansöka om bidrag med mera. Du kan även ansöka om andra typer av stöd som exempelvis hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastigheter eller bostadsrätter, köpa värdepapper eller ge gåvor till andra.
Som nära anhörig räknas, enligt 17 kap. 2 § föräldrabalken, i tur och ordning:

 1. Make eller sambo
 2. Barn
 3. Barnbarn
 4. Föräldrar
 5. Syskon
 6. Syskonbarn

Kostnad för god man eller förvaltare

Huvudregeln är att du som har en god man eller förvaltare själv ska betala för hjälpen om du har beskattningsbar inkomst över 2,65 gånger det aktuella prisbasbeloppet har tillgångar över 2 prisbasbelopp.
Hur mycket du ska betala beror på hur mycket en god man eller förvaltare hjälper dig med. Om dina inkomster och tillgångar är lägre betalar kommunen arvodeskostnaden.

Byte av god man eller förvaltare

Ibland fungerar inte relationen mellan ställföreträdaren och huvudmannen och därför finns möjligheten att byta ställföreträdare. Tänk på att ställföreträdaren har kvar sitt uppdrag till dess att överförmyndarnämnden hittat en ersättare.

Begränsa, utöka eller avsluta uppdrag

Ställföreträdarskapet kan

 • begränsas 
 • utökas 
 • avslutas helt eller delvis.