Utveckling av Farstanäs

Farstanäs utvecklas för kommande generationer. Sedan 60-talet har området varit ett naturreservat och på 70-talet startades camping. Nu skapar vi förutsättningar för en levande plats året om, där entreprenörer fortsatt kan bedriva camping. I år bedrivs campingverksamheten i kommunal regi, samtidigt som utvecklingsarbete pågår.

2024

 • En uppdaterad behovsanalys genomförs. Vilka förutsättningar behöver framtida entreprenörer för att kunna verka framgångsrikt?
 • Uppdraget genomförs av näringslivsavdelningen tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret.
 • Under 2024 kommer investeringar i vatten och avlopp genomföras och byggande av servicehus påbörjas.
 • Kommunen bedriver i år campingverksamhet med Telge Tillväxt, på samma sätt som 2023.

2023

 • Parallella arbetsinsatser bedrevs, både för att förvalta det som redan fanns och för kommande verksamhet.
 • IT-struktur skapades, wifi.
 • Detaljplan för området beslutades och vann laga kraft 2023-09-27. Kommunen tog också över ansvaret för naturreservatet från Länsstyrelsen.
 • Rivningsarbete utfördes inför uppbyggnad av framtida restaurang och servicehus.
 • Under sommaren 2023 bedrev kommunen campingverksamhet tillsammans med Telge Tillväxt.

2022  

 • Detaljplanen för området gick ut för granskning.
 • Vatten och avlopp började dras till området.
 • Workshops hölls med externa parter, utifrån tanken hållbar destinationsutveckling.

Bakgrund

Under mitten av 1960-talet köpte Södertälje kommun Farstaområdet och Länsstyrelsen bildade ett naturreservat i syfte att säkerställa ett värdefullt område för bad och friluftsliv. Sedan dess har Farstanäs varit ett populärt besöksmål, främst under sommarhalvåret. Platsen började även få mer långväga besökare när camping tillkom till platsen runt 1970.

Campingen drevs av olika arrendatorer fram till oktober 2021 då Södertälje kommun tog över platsen från dåvarande arrendator. Syftet med övertagandet var och är att utveckla en ny camping på Farstanäs, i samexistens med andra aktiviteter som platsen och omgivningen kan erbjuda. Målet är att platsen ska vara levande året om.  

Nya arrendatorer är tänkta att bedriva verksamhet i framtiden och kommunen upphandlar via Telge Inköp. Inför denna utveckling kommer kommunen restaurera. Vägar, vatten, avlopp och möjlighet till att driva restaurang i någon skala kommer att utvecklas. Exakt servicenivå är ej beslutad.  

Farstanäs har historiskt varit en av Södertäljes pärlor. I och med det tillfälliga övertagandet 2021 påbörjas inte en ny utvecklingsresa, utan tanken om den gemensamma platsen vid naturreservatet fortsätter.

Farstanäs ska vara till gagn för alla Södertäljebor, gäster och turister som vill besöka oss. Nu rustas området för framtiden.