Kommuners möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden

En rapport skriven av Jordbruksverket 2015. 

Läs rapporten här.

I inledningen skriver Jordbruksverket följande:

"Jordbruksmark är en ändlig resurs som i ett långt perspektiv kommer att vara ovärderlig för jordens samlade befolkning. Paradoxalt nog har svenska jordbruksmarker i vår tid inte det ekonomiska värde som gör det självklart att bevara dem för jordbruk. Värdet styrs av en mängd globala och lokala faktorer, till exempel EU:s jordbrukspolitik, den globala marknaden och den kraftiga urbaniseringen. Eftersom vi kan vara säkra på att jordbruksmarken på sikt kommer att vara ovärderlig för oss, behöver vi hitta strategier
och åtgärder som bevarar jordbruksmarkerna för framtiden. Kommunerna har en nyckelroll med sin möjlighet till fysisk planering i översiktsplaner och detaljplaner. I följande text ges exempel på hur kommunerna kan arbeta för att bevara jordbruksmarken, att hålla den i drift och att utveckla de värden som finns i jordbrukslandskapen. Kommunernas möjligheter att arbeta proaktivt med jordbruksmark och jordbruksnäring varierar över landet, bland annat beroende på markägoförhållanden. Därför kan olika verktyg och styrmedel passa olika bra på olika platser."