Vägledning för jordbruksmarken i Stockholms län

Hur vi idag väljer att använda jordbruksmarken påverkar vår framtida förmåga att producera livsmedel.

Jordbruksmarken är en global och nationell
resurs, som är avgörande för vår livsmedelsförsörjningsförmåga och som även har koppling till en mängd ekosystemtjänster och natur- och kulturvärden.

Jordbruksmarker i Sverige som av olika anledningar inte brukas aktivt kan i framtiden med ett förändrat klimat i världen bli allt viktigare för vår försörjning. I en alltmer föränderlig värld kan vi inte helt förlita oss på import, utan den jordbruksmark som vi har måste i någon mån kunna bära vår livsmedelsförsörjning. Livsmedelsbranschen, inklusive jordbruket, är samhällsviktig verksamhet som ska upprätthållas oavsett samhällsstörningar.

Exploatering av jordbruksmark är irreversibel. Det är därför viktigt att
jordbruksmarken förvaltas väl och att de beslut som fattas är baserade på kunskap och har stöd i den lagstiftning som omger jordbruksmarken.

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (MB) får jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Ändå visar utvecklingen att jordbruksmark exploateras i samma takt och utan att hänsyn tagits till lagstiftningen.

Läs publikationen här