Evenemangsbidrag

Evenemang är viktiga och betyder mycket för en plats, både utifrån ekonomi, möjlighet till arbete och varumärkesstärkande effekter. Hos Södertälje kommun kan du som arrangerar ett evenemang i kommunen ansöka om stöd för varumärkesstärkande evenemang. Under 2024 ligger evenemangsstödet för varumärkesstärkande evenemang på totalt 500 000 SEK.

Tanken med stödet är att hjälpa till, och har ett särskilt fokus på nya evenemang, evenemang som är på väg att etablera sig och vissa av särskild vikt. Beloppen som delas ut varierar beroende på bland annat evenemangets storlek. Riktlinjer, varumärkesplatsformen och bestämda prioriteringar 2024 ligger till grund för bedömning. Samt om bidrag från andra instanser har delats ut. Evenemanget ska uppfylla vissa kriterier och lyfta den positiva bilden av Södertälje. Det kan t.ex. handla om idrottsevenemang, kulturaktiviteter och miljöevenemang. Bidraget är en del av uppdraget att stärka och utveckla Södertälje som attraktiv plats att besöka, bo och verka på.

Bedömningen görs utifrån satta kriterier och prioriterade teman i en evenemangsgrupp som består av personer från olika delar av kommunorganisationen. Ansökningarna ska komma in genom kommunens e-tjänstverktyg och kommer att bedömas fyra gånger per år.

Nedan kan du läsa mer om bland annat vad du måste uppfylla för krav för att beviljas stöd, vad som ligger till grund för bedömningen och hur ansökningsprocessen går till.

Villkor och kriterier expand_less expand_more

Det här måste uppfyllas:

 • Evenemanget ska hålla god kvalitet och marknadsföra Södertälje på ett positivt sätt. 
 • Evenemanget ska vara publikt, dvs vara öppet för allmänheten. 
  ​​
 • Evenemanget ska genomföras under innevarande år.
 • Evenemanget ska genomföras i Södertälje kommun. 
 • Evenemanget ska ha ett start- och slutdatum.
 • Arrangören ska kunna visa upp en relevant budget och plan för att genomföra evenemanget, samt att annan finansiering finns, förutom kommunens bidrag.
 • Stödets storlek avgörs av ansökans innehåll. Ändras innehållet måste arrangören meddela kommunen. Bidragets storlek kan då eventuellt ändras.
 • Uppgifterna ska vara korrekta och det  bankkonto som anges, ska tillhöra den förening/organisation/företag som söker bidraget.
 • Varumärkeslogotypen för Södertälje ska alltid synas i kommunikationsmaterialet enligt överenskommelse.
 • Skulle evenemanget inte genomföras, blir den som sökt och fått bidrag skyldig att betala tillbaka hela bidraget. 

 • Senast 90 dagar efter evenemanget ska arrangören lämna in en redovisning via e-tjänst. ​

Vi stödjer nya evenemang och evenemang som funnits men som befinner sig i en uppstartsfas eller som vi bedömer är särskilt viktiga för att stärka bilden av Södertälje. 

Riktlinjer och prioriteringar expand_less expand_more

Bidrag ges till evenemang som anses varumärkesstärkande, därför har följande prioriterade teman tagits fram för 2024:

 1. E-evenemang, innovation och en industri i framkant 
 2. Evenemang som främjar världskultur 
 3. Evenemang som främjar ungas (ålder 12-18) innovationer
 4. Evenemang som främjar utveckling av språk och läsande

Läs mer här.

Kriterier

Det är inte nödvändigt att man uppfyller samtliga punkter nedan, men vi prioriterar evenemang som uppfyller dem i så stor utsträckning som möjligt.

Evenemanget bör:

 • Vara tillgängligt och hållbart. Hållbart utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 
 • Ha ett förväntat besökarantal som gör att evenemanget kan bedömas som stort inom sin genre och av strategisk vikt för Södertälje.
 • Skapa intresse hos flera olika medier.
 • Skapa kommers hos företag i Södertälje:
  - Beräknat antal gästnätter.
  - Andel internationella/nationella deltagare i procent.​
  - Andel internationell/nationell publik i procent.​
Bedömning och process för beslut expand_less expand_more

Det här kan du söka bidrag för:

 • Arvode till externa föreläsare artister, m.m.
 • Hyra av lokal och utrustning
 • Förbrukningsmaterial
 • Mat och fika
 • Marknadsföring​​

Bidrag lämnas inte:

 • för befintliga evenemang som går med vinst och som ingår i arrangörens ordinarier verksamhet.
 • till arrangörer som har en skuld till Södertälje kommun eller annan myndighet.
 • för arvoden till personer som ingår i den sökande föreningen/företaget.

Södertälje kommun gör en kontroll för att kunna bedöma om du som arrangör har de kunskaper och erfarenheter som behövs och om det finns skatteskulder hos skatteverket eller hos kronofogdemyndigheten. 

Evenemangsgruppen

Södertälje kommun beslutar om bidrag utifrån hur väl evenemanget bedöms vara varumärkesstärkande. Du kan bli uppmanad att presentera din ansökan ytterligare om ansökan bedöms sakna något. Alla ansökningar kommer att bedömas av en evenemangsgrupp med personer från olika delar inom Södertälje kommun. Beslut om eventuellt stöd ska ges tas av Jonas Karlsson, näringslivschef. 

Ansökan expand_less expand_more

Ansökan om bidrag ska göras på särskild blankett som finns att ladda ner från sodertalje.se som sökande har du tre ansökningsperioder att förhålla dig till.

Sista ansökningsdatum för 2024 är:

 • Period 1 - 8:e april 
 • Period 2 - 10:e maj
 • Period 3 - 10:e september
 • Period 4 – 15:e november

Från sista ansökningsdatum tar det max tre veckor innan du får besked.