GDPR

Näringslivsavdelningens behandling av personuppgifter Personuppgiftsansvarig För Näringslivsavdelningens verksamhet är Kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter: Södertälje kommun, Kommunstyrelsen, 151 89 Södertälje, 08-523 010 00, info@sodertalje.se.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Syftet med behandlingen är att utveckla och främja Södertäljes näringsliv och öka kommunens attraktivitet för företagande, invånare och besökare samt att stimulera tillväxt och företagsamhet.

Utskick av nyhetsbrev och inbjudningar till närings- och föreningslivet i Södertälje. Inbjudningarna gäller både digitala som fysiska aktiviteter och mötesplatser i syftet att stärka företagen och deras utveckling. Kommunikationsplattformen ska underlätta kommunikationen mellan företagarna och Näringslivsavdelningen.

Ta fram statistiska underlag och samla in kunskap om företagens behov och upplevelser rörande för dem som grupp viktiga ämnen. Följa upp och mäta nöjdhet och att insatser som genomförs uppfyller målen.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vilka personuppgifter behandlas och vart kommer de ifrån
Kontaktuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, adress, titel och företag behandlas för att underlätta kommunikation mellan företagarna och med Näringslivsavdelningen.

Uppgifterna samlas in från dig som företagare och i förekommande fall även från andra kontor inom Södertälje kommun.

Vilka delar vi dina uppgifter med

De personuppgifter du lämnar till oss kan vid behov komma att delas med andra kontor inom Södertälje kommun.

Leverantör av IT-system har i vissa fall tillgång till personuppgifter och ansvarsfördelningen är reglerad i ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

När du skapar ett konto i kommunikationsplattformen visas dina uppgifter för andra kontoinnehavare för att underlätta kommunikationen er emellan.

Personuppgifter förs inte över till länder utanför EU/EES.

Offentlighetsprincipen

Södertälje kommun är en offentlig myndighet och omfattas av Tryckfrihetsförordningen (1945:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att även dina personuppgifter vid begäran kan komma att lämnas ut som allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen, om inte sekretess föreligger. Läs mer om Offentlighetsprincipen.

Hur länge sparas uppgifterna

Personuppgifterna tas bort när kontaktperson byts ut eller när kontot avslutas.
Konton i kommunikationsplattformen som inte har varit aktiva under 6 månader avslutas av administratören om kontoinnehavaren inte meddelar annat. Du kan när som helst avböja fler utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som vi lagrar om dig i ett registerutdrag. Använd kommunens e-tjänst för att begära ett registerutdrag. Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning och invändning. Vill du göra någon av de andra rättigheter gällande kontakta Näringslivsavdelningen, Södertälje kommun, 151 89 Södertälje, 08-523 010 00, destination@sodertalje.se

Synpunkter eller klagomål på personuppgiftsbehandlingen
För frågor kopplade till dataskydd av generell karaktär i Södertälje kommun eller om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning, kan du kontakta Södertälje kommuns Dataskyddsombud (dataskyddsombud@sodertalje.se).

Du har också rätt att lämna klagomål kopplade till behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten. För mer information se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.