Offentlighetsprincipen och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedier med stöd av 2 kap i Tryckfrihetsförordningen (som är en grundlag) har rätt till insyn i kommunernas och statens verksamhet, genom att ha rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos offentliga organ såsom myndigheter och förvaltningar.

Vad är en allmän handling?

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också utgöras av e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. För att handlingen ska vara allmän, krävs att den förvaras hos oss samt är inkommen till eller upprättad hos oss.

  • Inkommen till – vi har fått handlingen skickad eller lämnad till oss
  • Upprättad av – det är vi som kommun som färdigställt eller färdigbehandlat handlingen. Det kan t ex vara fråga om ett politiskt beslut, ett remissvar vi skickat till annan myndighet eller brev till enskilda
  • Förvarad hos oss - Handlingen finns direkt tillgänglig för oss.

Alla allmänna handlingar är inte offentliga

Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess, till exempel personuppgifter inom vissa av kommunens verksamhetsområden, som socialtjänsten. Då får de inte lämnas ut, för att skydda enskilda människors integritet. Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och därmed inte blivit allmänna, till exempel utkast till beslut.

När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som gör att det råder sekretess för uppgifterna i brevet.