Södertäljes kommundelar

Södertälje är en spännande kommun med en riktig stenstad med anor från medeltiden och en vacker landsbygd som sträcker sig från Mälaren till Saltsjön.

Södertälje kommun består av staden och de fyra kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo och Enhörna. Här kan du läsa om hur kommundelarna fungerar och vilken service de ansvarar för.

Kommunen ska enligt lag svara för barnomsorg, skola, vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi), omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning, bostäder, vatten och avlopp, sophämtning, renhållning, räddningstjänst och bibliotek. Utöver detta, ansvarar Södertälje kommun även för kulturskola, fritids- och kulturverksamhet, flyktingmottagning, konsumentrådgivning, parkskötsel samt skogs- och naturvård.

Kommundelar för demokrati, insyn och påverkan

Genom att vi har flera kommundelar kan vi stärka och utveckla den lokala demokratin. Dina möjligheter att påverka i ditt eget närområde ökar.

Varje kommundel har en kommundelsnämnd med förtroendevalda politiker, som sammanträder en gång i månaden. Mötena är öppna för allmänheten med undantag för vissa sekretessärenden.

Vad kommundelsnämnderna beslutar om är förskola och grundskola, äldreomsorg, lokal fritidsverksamhet och bibliotek samt en teknisk verksamhet som sköter exempelvis parker och lokalgator.