Samhällsbyggnadsprocessen

Processen visar gången när exploatörer ska exempelvis ska bygga bostäder eller verksamhetslokaler i Södertälje kommun. Är du privatperson som vill bygga är processen likartad.

Klicka på bilden för att göra den större

 

Inledning/Idéskede

Första kontakt

Du träffar en exploateringsingenjör eller en planarkitekt från samhällsbyggnadskontoret.

Förslag

Du kommer in med förslag, exempelvis:
a) ny eller utökad byggrätt på egen fastighet (ansökan om ny detaljplan).
b) du svarar på en markanvisning (kommunal mark).
c) du skickar in en förfrågan för att få en direktanvisning (kommunal mark).

Bedömning av förslaget

Samhällsbyggnadskontoret stämmer av ditt förslag mot de nationella och kommunala riktlinjer som finns.

Besked och avtal

Vi lämnar besked om du kan beställa en ny detaljplan och/eller fått en mark-anvisning. Innan arbetet kan fortsätta ska avtal undertecknas.

  • Plankostnadsavtal
  • Intentionsavtal
  • Beslut och avtal

Byggnadsnämnden tar beslut om planuppdrag.

Tekniska nämnden tar beslut om intentionsavtal.

Planering

Utveckla och konkretisera förslaget

För att en ny detaljplan ska kunna tas fram behöver ditt förslag vara konkret och tydligt. Förslaget ska exempelvis innehålla vad platsen ska användas till, byggnadernas placering, infart, parkering och även förslag på tänkta fastighetsgränser.

Utredningar

I det inledande skedet är det vanligt att olika utredningar behöver göras. Det kan vara en utredning om exempelvis dagvatten, buller eller trafikmätning. En utredning tar mellan fyra–sex månader att ta fram.

Vi beställer utredningar av konsulter med godkänd yrkeskompetens.

Planhandlingar och avtal

När underlagen och utredningarna är klara tar planhandläggaren fram de formella handlingarna som ska skickas ut på samråd – plankarta, planbeskrivning och förslag till de avtal som krävs.

Processen med att ta fram ett genomförandeavtal påbörjas.

Beslut om samråd

Byggnadsnämnden tar beslut om att förslaget till ny detaljplan ska på samråd.

Samråd: 6 veckor

Under samrådet har allmänheten, myndigheter och andra berörda rätt att lämna synpunkter på förslaget till ny detaljplan.

Revidering av planhandlingar

Nästan alla förslag till nya detaljplaner behöver kompletteras efter samrådet beroen­de på de synpunkter som har kommit in.

Beslut om granskning

Byggnadsnämnden tar beslut om att förslaget till ny detaljplan ska granskas.

Granskning: 6 veckor

Under granskningen har allmänheten, myndigheter och andra berörda rätt att än en gång lämna synpunkter på förslaget till ny detaljplan

Justering av planhandlingar

Även efter granskningen kan ändringar av planförslaget behöva göras innan detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige.

Antagande

Beslut i kommunfullmäktige om att anta detaljplanen. En plan vinner laga kraft, börjar gälla, omkring fyra veckor efter beslutet – om den inte överklagas. Om så sker blir handläggningstiden längre.

Genomförandeavtal godkänns.

Eventuellt överklagande

Laga kraft

Ny detaljplan och genomförandeavtal börjar gälla.

Genomförande

Utbyggnad

a) Förprojektering

Förprojekteringen är underlag till detaljplanen.

b) Detaljprojektering

Vi detaljprojekterar utifrån detaljplanen.

c) Kommunala anläggningar byggs

Området och anläggningar byggs ut, exempelvis gator, gång-och cykelvägar, VA, dagvattendammar, parker och torg.

När arbetet är klart görs en slutbesiktning.

d) Marköverlåtelse

När du har fått ditt bygglov överlåter vi marken till dig. I samband med detta kan du börja bygga

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning kan handla om att:

  • stycka av en bit mark från en fastighet
  • dela en fastighet i två eller flera delar
  • lägga ihop två eller flera fastigheter till en
  • ändra gränserna för en fastighet för att den ska överensstämma med kommunens detaljplan

a) Ansökan

Du lämnar in en ansökan och kan få ett erbjudande om fast pris om så önskas.

b) Handläggning

Vi kontrollerar exempelvis om önskad fastighetsbildning överensstämmer med aktuell detaljplan.

c) Beslut

Vi tar ett beslut och anger skäl till det.

Bygglov

Innan du bygger, river eller ändrar något på en fastighet måste du ofta söka lov eller göra en anmälan.

a) Planera din ansökan

Innan du ansöker om bygglov är det en mängd olika saker du ska ha på plats, exempelvis nybyggnadskarta och fackmannamässigt utförda ritningar. Du ska även ha utsett en kontrollansvarig.

b) Ansökan

Vi utför eventuell grannehörande och när ansökan är komplett garanteras du ett beslut inom tio veckor.

c) Handläggning

Handläggaren ska kontrollera bygglovet mot gällande lagar och att lovet stämmer överens med detaljplanen. Dessutom kon­trollerar vi att åtgärden är ändamålsenlig, tillgänglighetsanpassad och utformad till platsens karaktär.

d) Beslut om bygglov

Vissa beslut tas av handläggare på delegation, andra av nämnd.

e) Startbesked

För att börja bygga krävs ett startbesked. Det får du efter ett tekniskt samråd.

f) Byggande

Nu kan du börja bygga.

g) Slutbesked

Innan byggnadsverket, hus, mur eller annat, kan börja användas behöver du ett slutbesked. En byggnadsinspektör kontrollerar att alla krav som gäller för bygglovet har uppfyllts.