Planeringsunderlag


Arkitekturstrategi

Södertälje kommuns första arkitekturstrategi är framtagen. Strategin ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad men också sprida kunskap om vad god arkitektur är. Läs mer >


Avfallsplan 2030

Avfallsplan 2030 tar sin utgångspunkt i att samhället behöver göra en positionsförflyttning, vilket framgår av underrubriken - från avfallshantering till resurshantering. Läs mer >


Cykelplan

Kommunens nya cykelplan antogs i december 2019. Denna version ersätter Cykelplan 2013, och skiljer sig från denna på många sätt. Här finns nya målsättningar, riktlinjer och strategier. Även listorna över vad som planeras att byggas är uppdaterade och har utökats med fler slags åtgärder. Läs mer >


VA-plan

Beslut har tagits om att gällande VA-plan ska revideras. Det fanns även beslut om att ta fram en dagvattenplan. Dagvatten ingår i gällande VA-plan/policy men behövde utvecklas mera framförallt gällande policy och riktlinjer i samhällsplaneringen och att tydliggöra ansvarsgränser. Dessa dokument har nu slagits ihop till en VA- och dagvattenplan. En parallell process pågår med nya ÖP 2050. Läs mer >


Grönstrategi 2022-2030

Södertälje kommun har antagit sin första grönstrategi. Läs mer >


Program för Östertälje

Östertälje är attraktivt och därför finns det också ett stort intresse för att bygga nytt. Nu har ett program för området tagits fram, i syfte att ta ett samlat grepp kring stadsdelen. Läs mer >


Stadsmiljöprogrammet 2010

Programmet beskriver stadsrummet med olika karaktärer, grönstruktur, stråk och kulturhistoriskt värdefulla platser. Programmet ger riktlinjer för utvecklingen av stadens offentliga rum. Läs mer >