Planeringsunderlag


Arkitekturstrategi

En arkitekturstrategi för Södertälje kommun håller på att tas fram. Strategin ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad men också sprida kunskap om vad god arkitektur är. Läs mer >


Avfallsplan 2030

Avfallsplan 2030 tar sin utgångspunkt i att samhället behöver göra en positionsförflyttning, vilket framgår av underrubriken - från avfallshantering till resurshantering. Läs mer >


Cykelplan

Kommunens nya cykelplan antogs i december 2019. Denna version ersätter Cykelplan 2013, och skiljer sig från denna på många sätt. Här finns nya målsättningar, riktlinjer och strategier. Även listorna över vad som planeras att byggas är uppdaterade och har utökats med fler slags åtgärder. Läs mer >


Grönplan för Södertälje tätort

Grönplanen är till hands när vi ska planera stadens grönområden. Den beskriver grönområdena och visar på möjligheter att utveckla dem. Läs mer >


Grönstrategi

Södertälje kommun arbetar med en grönstrategi som ska vara till stöd i kommunens arbete med utbyggnad och strategisk utveckling av gröna värden och ekosystemtjänster. Grönstrategin baseras i första hand på målen om ekologisk hållbarhet och social hållbarhet och kompletterar utbyggnadsstrategin. Läs mer >


Program för Östertälje

Östertälje är attraktivt och därför finns det också ett stort intresse för att bygga nytt. Nu har ett program för området tagits fram, i syfte att ta ett samlat grepp kring stadsdelen. Läs mer >


Stadsmiljöprogrammet 2010

Programmet beskriver stadsrummet med olika karaktärer, grönstruktur, stråk och kulturhistoriskt värdefulla platser. Programmet ger riktlinjer för utvecklingen av stadens offentliga rum. Läs mer >