Planeringsunderlag


Arkitekturstrategi

En arkitekturstrategi för Södertälje kommun håller på att tas fram. Strategin ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad men också sprida kunskap om vad god arkitektur är. Läs mer >


Avfallsplan 2015-2020

Avfallsplanen är ett verktyg i att utveckla och förbättra hanteringen av avfall i Södertälje kommun. En viktig del är att öka kunskapen om återvinning hos samtliga aktörer och särskilt hushållen. Läs mer >


Cykelplan

Kommunens nya cykelplan antogs i december 2019. Denna version ersätter Cykelplan 2013, och skiljer sig från denna på många sätt. Här finns nya målsättningar, riktlinjer och strategier. Även listorna över vad som planeras att byggas är uppdaterade och har utökats med fler slags åtgärder. Läs mer >


Riktlinjer för byggande på landsbygden

Södertälje kommun har ett behov av att skapa nya bostäder. I samband med detta har det påtalats ett behov av ökad tydlighet över aktuella styrdokuments principer för bostadsbyggande på landsbygden.  Läs mer >


Fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna

Den fördjupade översiktsplanen för Ytterenhörna är till för att användas som underlag för fortsatt planering och byggande i Ytterenhörna. Läs mer >


Grönplan för Södertälje tätort

Grönplanen är till hands när vi ska planera stadens grönområden. Den beskriver grönområdena och visar på möjligheter att utveckla dem. Läs mer >


Hölö ortsanalys

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en ortsanalys av Hölö. Ortsanalysen är ett verktyg för att förstå Hölös historia, dess aktuella situation och förutsättningar och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med ortsanalysen är att den ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag för den fysiska planeringen. Läs mer >