Utbyggnadsstrategi

Utbyggnadsstrategin beskriver var och hur förtätning samt bostadsbyggande ska ske. Arbetet är vägledande för, bland annat, kommande detaljplaner, strukturplaner och program samt för investeringar i offentliga miljöer, verksamheter och infrastruktur. Strategin fungerar som ett komplement till översiktsplanen.

Varför har en utbyggnadsstrategi tagits fram?

Intresset och behovet av att bygga bostäder i regionen och i Södertälje kommun är stort. Kommunen har dessutom ett ambitiöst bostadsmål. Utbyggnadsstrategin har tagits fram för att kommunen ska kunna planera för en långsiktigt hållbar stadsutveckling och möjliggöra en hög takt i bostadsbyggandet.

Vad visar utbyggnadsstrategin?

Utbyggnadsstrategin konkretiserar hur kommunen ska agera för att uppnå bostadsmålet om 20 000 nya bostäder på 20 år samtidigt som översiktsplanen efterlevs. Dokumentet ger vägledning för var och hur förtätning i Södertälje ska ske. En gedigen förtätningsanalys har genomförts som ger en bild av förtätningspotentialen i kommunen och identifierar lämpliga lägen för bostäder. Förtätning ska prioriteras till lägen som ökar stadskvaliteter, ger möjlighet till hållbart resande och en mer sammanhängande stad. Resultatet av analysen har lett till fyra delstrategier som bidrar särskilt till denna utveckling.

Delstrategierna som tas upp i utbyggnadsstrategin är:

Strategi A: Utvidga stadskärnan

Strategi B: Bygg stationsnära

Strategi C: Förtäta prioriterade tyngdpunkter

Strategi D: Stadsutveckla stråk

Illustration på prioriterade områden för förtätning

 

Hur förhåller sig utbyggnadsstrategin till strukturplaner och andra dokument?

Framtagandet av en utbyggnadsstrategi och annan strategisk planering är ett kontinuerligt arbete som ska ge ett helhetsperspektiv och säkerställa grundläggande funktioner och kvaliteter när kommunen växer. Utbyggnadsstrategin bildar tillsammans med översiktsplanen, trafikstrategin och kommande grönstrategi och arkitekturstrategi grunden för planeringen av det framtida Södertälje. Kommunens olika tätorter och stadsdelar har olika utgångslägen och ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det är inom strukturplaner, program och detaljplaner som delstrategierna kan omsättas i mer geografiskt avgränsade områden.