Arkitekturstrategi

En arkitekturstrategi för Södertälje kommun håller på att tas fram. Strategin ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad men också sprida kunskap om vad god arkitektur är.

Arkitekturstrategin syftar till att höja kunskapen kring arkitektur och gestaltning och hur en medveten formgivning påverkar den långsiktiga hållbarheten, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. I arbetet med arkitekturstrategin utgår vi från agenda 2030, de 17 globala mål för hållbar utveckling som världens länder antagit.

Vad är arkitektur?

Arkitektur handlar om så mycket mer än bara byggnaders utseende. Allt som går att uttrycka i en miljö är arkitektur, det kan till exempel handla om utformningen av en offentlig plats. Var den är belägen och hur den ansluter till aktiviteter runt omkring påverkar hur den ska utformas. Utformningen i sin tur påverkar sedan hur människor uppfattar och använder platsen.

Mål med strategin

Arkitekturstrategin ska vara ett styrande dokument for kommunkoncernen. Den ska precisera översiktsplanens mål samt ge en framtida vision gällande utformning av framtida livsmiljöer. Det finns flera syften med att ta fram en arkitekturstrategi. Förutom att den ska öka kunskapen kring gestaltning, trivsel, trygghet och attraktivitet ska den också göra arbetet mer effektivt. Strategin kommer också att innehålla förslag till fortsatt arbete med mer handfasta råd och riktlinjer.

Arbetet med strategin

Södertälje kommuns första arkitekturstrategi börjar bli färdig. Vi har, fram till 1 maj 2022, haft en enkät ute för att samla in tankar om vad vi ska prioritera i arbetet med gestaltning och hållbart byggande i Södertälje kommun framöver. Nu följer en tids arbete med enkätresultatet.