Arkitekturstrategi

Södertälje kommuns första arkitekturstrategi är framtagen. Strategin ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad men också sprida kunskap om vad god arkitektur är.

Arkitekturstrategin syftar till att höja kunskapen kring arkitektur och gestaltning och hur en medveten formgivning påverkar den långsiktiga hållbarheten, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. I arkitekturstrategin utgår vi från agenda 2030, de 17 globala mål för hållbar utveckling som världens länder antagit. 

Södertälje kommuns första arkitekturstrategi antogs i Kommunfullmäktige 20 juni 2022. Till den hör också en samtalsguide. Du kan läsa båda dokumenten i länkarna här bredvid/nedan.

Vad är arkitektur?

Arkitektur handlar om så mycket mer än bara byggnaders utseende. Allt som går att uttrycka i en miljö är arkitektur, det kan till exempel handla om utformningen av en offentlig plats. Var den är belägen och hur den ansluter till aktiviteter runt omkring påverkar hur den ska utformas. Utformningen i sin tur påverkar sedan hur människor uppfattar och använder platsen.

Mål med strategin

Arkitekturstrategin ska vara ett styrande dokument for kommunkoncernen. Den ska precisera översiktsplanens mål samt ge en framtida vision gällande utformning av framtida livsmiljöer. Det finns flera syften med att ta fram en arkitekturstrategi. Förutom att den ska öka kunskapen kring gestaltning, trivsel, trygghet och attraktivitet ska den också göra arbetet mer effektivt. Strategin innehållet också förslag till fortsatt arbete med mer handfasta råd och riktlinjer.

Samtalsguiden

För att nå arkitekturstrategins mål behöver varje enskilt projekt i Södertälje bidra till bra arkitektur, hållbart byggande och omsorgsfull gestaltning. Därför har vi också tagit fram en Samtalsguide.

Samtalsguiden är ett stöd för att så tidigt i processen som möjligt kunna kommunicera om arkitektur och de värden som arkitekturen kan hjälpa oss att skapa. Frågorna hjälper till att reflektera över aspekter och perspektiv som är viktiga att ha med sig tidigt i processen och när olika intressen vägs mot varandra. Frågorna som finns i samtalsguiden ska följas upp genom hela processen, från tidiga skeden, detaljplanering, projektering, bygglov, genomförandet och till färdigt projekt och utvärdering.