Stadsmiljöprogrammet 2010

Förutsättningar och riktlinjer för Södertäljes stadskärnas offentliga platser Programmet beskriver stadsrummet med olika karaktärer, grönstruktur, stråk och kulturhistoriskt värdefulla platser. Programmet ger riktlinjer för utvecklingen av stadens offentliga rum.