Stadsmiljöprogrammet 2010

Programmet beskriver stadsrummet med olika karaktärer, grönstruktur, stråk och kulturhistoriskt värdefulla platser. Programmet ger riktlinjer för utvecklingen av stadens offentliga rum.

Syftet med Stadsmiljöprogrammet är att få en samordnad, karaktärsskapande utformning av den offentliga miljön i Södertälje stadskärna. Det gäller parker, torg och gaturum.

Programmet antogs 2010 och beskriver stadsbilden med olika karaktärer, grönstruktur, stråk och kulturhistoriskt värdefulla platser och ger riktlinjer för utvecklingen av dessa miljöer. Det har gett ett underlag i arbetet med stadskärnan. Vissa av platserna i programmet har redan gjorts om enligt programmets riktlinjer, andra är under planering.