Program för stadskärnan

Programmet bygger på sex principer: Koppla ihop och bygga samman, bygga kring en tydlig grönstruktur, skapa tydliga offentliga gaturum och platser, utnyttja det vattennära läget, förstärk öst-västliga samband och skapa privata och offentliga rum.