Gällande översiktsplan

Framtid Södertälje 2013-2030 är kommunens gällande översiktsplan. Den antogs 2013 och gäller fram till att en ny översiktsplan tas fram, eller som längst till 2030.

Översiktsplanen är kommunens måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid. Den beskriver hur marken, vattnet och den byggda miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Planen ska visa hur kommunen ska ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Översiktsplanen samordnar olika intressen och underlättar kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder.

Översiktsplanen fungerar som underlag i kommunens arbete med detaljplanering, bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område samt i dialogen med andra myndigheter och aktörer i samhällsbyggandet.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och ska spegla politikens viljeinriktning.

Ny översiktsplan på väg att tas fram

Just nu arbetar kommunen med att ta fram en ny översiktsplan som ska gälla fram till 2050. Läs mer om det arbetet här.