Program för Östertälje

Östertälje är attraktivt och därför finns det också ett stort intresse för att bygga nytt. Nu har ett program för området tagits fram, i syfte att ta ett samlat grepp kring stadsdelen.

I kommunens översiktsplan pekas Östertälje och Fornhöjden ut som så kallade tyngdpunkter. Områdena har successivt blivit allt mer populära. Därför finns det också ett stort intresse för att bygga nytt. Kommunen har sett ett behov av att ta ett samlat grepp om den långsiktiga stadsutvecklingen i området, genom att upprätta ett program för Östertälje.

Vad innebär programmet?

Inom programarbetet har förutsättningarna för stadsutveckling i området studerats. Programmet visar en helhetsbild av en möjlig stadsutveckling och innehåller utgångspunkter och mål med planeringen för området. Programmet ska ge en inriktning för fortsatta planerings- och genomförandeinsatser och kommer fungera som underlag för flera framtida detaljplanearbeten inom området.