Program för Östertälje

Östertälje är attraktivt och därför finns det också ett stort intresse för att bygga nytt. Nu har ett program för området tagits fram, i syfte att ta ett samlat grepp kring stadsdelen.

Varför tas ett program fram?

I kommunens översiktsplan pekas Östertälje och Fornhöjden ut som så kallade tyngdpunkter. Områdena har successivt blivit allt mer populära. Därför finns det också ett stort intresse för att bygga nytt. Kommunen har sett ett behov av att ta ett samlat grepp om den långsiktiga stadsutvecklingen i området, genom att upprätta ett program för Östertälje.

Vad innebär programmet?

Inom programarbetet har förutsättningarna för stadsutveckling i området studerats. Programmet visar en helhetsbild av en möjlig stadsutveckling och innehåller utgångspunkter och mål med planeringen för området. Programmet ska ge en inriktning för fortsatta planerings- och genomförandeinsatser och kommer fungera som underlag för flera framtida detaljplanearbeten inom området.

Programsamrådet

Den 22 november 2016 beslutade stadsbyggnadsnämnden att sända ut ett programförslag på samråd. Samrådet ägde rum mellan den 30 mars och 26 maj 2017. Under samrådet fick remissinstanser, föreningar och allmänheten möjlighet att tycka till om förslagshandlingen. Under samrådstiden hölls två informationsmöten.

Vad har hänt efter programsamrådet?

Efter samrådet har kontoret bearbetat programmet med utgångspunkt i de synpunkter som inkommit. Det har också tillkommit flera nya styrdokument under arbetets gång som föranlett att programmet uppdaterats. Därutöver har programmet bearbetats utifrån resultatet av utredningar som tagits fram efter samrådet. Alla inkomna synpunkter och kontorets ställningstaganden till inkomna synpunkter har sammanställts och redovisas separat i en programsamrådsredogörelse.


Här berättar kommunen mer om arbetet med programmet.

Vad händer nu?

Nästa steg i arbetet är ett godkännande av programmet i stadsbyggnadsnämnden. Avsikten är att stadsbyggnadsnämnden ska behandla godkännandehandlingen på sitt sammanträde den 16 juni 2020.
Redan nu finns det möjlighet för den som vill att ta del av det bearbetade programmet. Det finns också en möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer på programhandlingen. Mejla till sbk.plan@sodertalje.se och ange ”Östertäljeprogrammet” i rubriken.


Observera att denna väg för synpunkter inte är ett formellt samråd, utan det är enbart ett sätt att lämna synpunkter som nämndens ledamöter och ersättare kommer att få ta del av. Synpunkter kan lämnas t.o.m. den 11 juni för att ledamöterna ska ha möjlighet att ta del av dessa innan det planerade beslutstillfället.