Landsbygdsstrategi 2030

Södertälje kommuns första landsbygdsstrategi är framtagen. Landsbygdsstrategin är ett aktiverande styrdokument som håller ihop kommunens arbete för hållbar samhällsutveckling på landsbygderna.

Levande landsbygder i Södertälje kommun

Strategin ska vara vägledande i arbetet med landsbygdsutveckling och omfatta kommunens alla landsbygder och skärgårdsmiljöer. Med landsbygder menas i detta dokument hela kommunen exklusive Södertälje tätort. Utöver det ska strategin också tydliggöra hur Södertälje kommun kan värna och utveckla de unika kvaliteterna som respektive kommundel har.

Landsbygdsstrategin är indelad i två delar:

Del I – Strategi
– beskriver själva strategin med vision, målområden och tillhörande mål.

Del 2 – Fördjupande material – beskriver bland annat Södertäljes förutsättningar, kopplade styrdokument, kommunens ansvar, bakgrunden till Landsbygdsstrategin, utformningen och hur uppföljning ska ske.


Varför landsbygder?

Landsbygdsstrategin för Södertälje kommun använder landsbygder i plural, obestämd form eftersom vi då påminns om att landsbygder är olika. På så sätt kan vi undvika generaliseringar samtidigt som vi värnar och utvecklar de unika kvaliteterna som respektive kommundel och landsbygd har.

Att det inte finns en landsbygd utan olika typer av landsbygd är något som uppmärksammas i Landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) där författarna genomgående skriver om ”landsbygderna” i plural i rapporten.

Hur ska strategin användas?

Landsbygdsstrategin riktar sig först och främst till medarbetare och politiker som arbetar i Södertälje kommuns förvaltningar, nämnder, styrelser och bolag. Viljan att skapa levande landsbygder ska genomsyra allt arbete inom koncernen men ska också involvera och inspirera kommunens näringsliv, föreningar och invånare. Strategin ger uttryck för kommunens viljeinriktning och har som ändamål att informera om de förändringar och mål som kommunen vill uppnå.