Avfallsplan- och föreskrifter

Avfallsplanen är ett verktyg i att utveckla och förbättra hanteringen av avfall i Södertälje kommun. En viktig del är att öka kunskapen om återvinning hos samtliga aktörer och särskilt hushållen.

Södertälje kommun har som mål att hushållens avfall ska minska genom föebyggande åtgärder och ökad återanvändning. Återvinningen ska öka genom förbättrad sortering och genom att utsorterade fraktioner återvinns.

Avfallsplanens sju målområden har tagits fram med utgångspunkt från den nationella avfallsplanen, miljöprogrammet för Södertälje kommun och den kunskap som finns om mängden avfall och hanteringen i dag.

De flesta målen gäller hushållsavfall, eftersom det är det avfall kommunen, enligt miljöbalken, ansvarar för insamling och behandling av. Arbetet inom alla målområden ska utgå från följande principer:

  • Avfallstrappan
  • Det ska vara lätt att göra rätt
  • Återvinningen ska främja en giftfri miljö
  • Avfallshanteringen ska tas med tidigt i samhällsplaneringen
  • Taxan ska användas som styrmedel
  • Information för ökad kunskap och positiv attityd

Sju målområden

De sju målområden som lyfts fram i avfallsplanen är:

Mål 1: Hushållens avfall ska minska genom förebyggande åtgärder och ökad återanvändning. Återvinningen ska öka genom förbättrad sortering och genom att utsorterade fraktioner återvinns.

Mål 2: Mängden matavfall ska minska och kvaliteten på matavfallet ska förbättras. Matavfallet ska behandlas så att både energin och näringsämnena tas tillvara på ett effektivt sätt. Återvinningen ska inte bidra till ökad förorening.

Mål 3: Hushållens avlopp ska om möjligt källsorteras så att toalettavfallet kan behandlas separat. Målet är att återföra avloppets näringsämnen utan inblandning av främmande ämnen.

Mål 4: Södertälje kommun ska vara en ren och snygg kommun där invånarna känner sig trygga.

Mål 5: Kommuninvånarna ska vara nöjda med renhållning och sophämtning.

Mål 6: Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska.

Mål 7: Andelen bygg- och rivningsavfall som återanvänds och återvinns ska öka.