VA-plan

Beslut har tagits om att gällande VA-plan ska revideras. Det fanns även beslut om att ta fram en dagvattenplan. Dagvatten ingår i gällande VA-plan/policy men behövde utvecklas mera framförallt gällande policy och riktlinjer i samhällsplaneringen och att tydliggöra ansvarsgränser. Dessa dokument har nu slagits ihop till en VA- och dagvattenplan. En parallell process pågår med nya ÖP 2050.

Arbetet sker koncernövergripande mellan samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret och Telge Nät. I arbetet utgår vi från vägledningen om kommunal VA-planering där arbetsgången är:

  • VA- och dagvattenöversikt (ger input till VA- och dagvattenpolicy och innehåller nuläge, lagstiftning och mål, förutsättningar, strategiska frågor med koppling till ÖP),
  • VA- och dagvattenpolicy,
  • VA- och dagvattenplan 

Läs den nuvarande VA-planen inklusive VA-policyn