Översiktsplan

I oktober 2013 tog ett enigt kommunfullmäktige i Södertälje beslut om en ny översiktsplan: Framtid Södertälje. Planen visar hur kommunen ska använda mark och vatten i framtiden, och hur behoven ska tillgodoses på ett hållbart sätt.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan pågick mellan åren 2010–2013. Planen har varit ute på samråd, den hade ställts ut och till sist antagits av kommunfullmäktige i oktober 2013. Den 3 december vann planen laga kraft och ersätter därmed tidigare översiktsplan för Södertälje kommun från år 2004.

Översiktsplanen ska vara strategisk, genomförande- och omvärldsinriktad. Planen ska visa vilka grundläggande värderingar och principer som ska vägleda det långsiktiga samhällsbyggandet i kommunen. Den ger dessutom stöd för den efterföljande mer detaljerade planeringen och projekteringen. Framtid Södertälje har valt att ha år 2030 som slutligt målår.

Politisk konsensus

Kommunfullmäktige tog beslutet om den nya översiktsplanen i politisk konsensus, vilket betyder att det exempelvis blir lättare för kommunen att locka till sig investerare, både privata och offentliga.

En annan fördel är att eftersom alla partier är överens om kommunens långsiktiga utveckling står sig överenskommelsen även om den politiska maktfördelningen ändras.

En ny strategi för kommunens utbyggnad togs i översiktsplanen – ett skifte från att öppna nya områden för bebyggelse till att utbyggnaden ska ske genom förtätning och komplettering av redan bebyggda områden.

Prioriterade områden

Översiktsplanen pekar också på områden som kommunen ska prioritera:

  • utveckling av stadskärnan
  • utveckling av stadens miljonprogramsområden
  • utveckling av kommunens tätorter på landsbygden
  • utveckling av kommunens landsbygd
  • utveckling av kommunens nya näringslivsområden.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en översiktsplan. ”Framtid Södertälje” är inte rättsligt bindande, men planen är ett tungt beslutsunderlag genom att den är förankrad genom samråd och bred insyn.

Ingen hyllvärmare

Översiktsplanen ska inte bli någon hyllvärmare, utan kommunen kommer årligen att göra en uppföljning i form av en föreläsning eller workshop under namnet ”En förmiddag för framtiden”.

Du kan ta del av översiktsplanen, men även den tidigare framtagna samrådsversionen och utställningsversionen här på översiktsplanens webbplats. Besök gärna stadshusets utställningshall på Nyköpingsvägen 26, där finns en permanent utställning om översiktsplanen som är öppen för alla intresserade.

Bild på Sofi Cyréus

Sofi Cyréus

Samhällsbyggnadsstrateg Telefon: 08-523 031 47 E-post: sofi.cyreus@sodertalje.se