Cykelplan

Kommunens nya cykelplan antogs i december 2019. Denna version ersätter Cykelplan 2013, och skiljer sig från denna på många sätt. Här finns nya målsättningar, riktlinjer och strategier. Även listorna över vad som planeras att byggas är uppdaterade och har utökats med fler slags åtgärder.

I Södertälje finns det stor potential att öka cyklingen. För att möta upp de behov som finns, och för att ytterligare förbättra möjligheterna att cykla, har Södertälje kommun tagit fram Cykelplan 2019. Den antogs i tekniska nämnden december 2019.

Det som framförallt är unikt med denna cykelplan är att de svar som över 1500 invånare lämnade i kommunens cykelenkät sommaren 2018, har använts som underlag i arbetet med att ta fram den nya planen.

Sedan den förra cykelplanen togs fram har det politiska målet om att bygga 20 000 bostäder på 20 år antagits och framförallt i stadskärnan sker just nu stora förändringar. Den nya cykelplanen förhåller sig inte bara till en förändrad stad, utan går också mer in på hur cykelvägar bör underhållas, hur man kan möjliggöra kedjeresor i vår pendlingskommun samt hur man kan få nya grupper av människor att börja cykla.

Utöver fem olika strategier har också riktlinjer för utformning, drift och underhåll tagits fram.

Cykelplanen ska vara ett viktigt planeringsunderlag i arbetet med att ta fram till exempel nya detaljplaner. När nya områden byggs upp eller byggs om ska det planeras för cykelframkomlighet redan tidigt.