Grönstrategi 2022-2030

Södertälje kommun har antagit en grönstrategi som ska vara till stöd i kommunens arbete strategisk utveckling och förvaltning av kommunens av gröna värden och ekosystemtjänster.

Grönstrategin lyfter betydelsen av grönområden och naturmiljöer, för invånare, för biologisk mångfald och för klimatanpassning. Den ska fungera som underlag vid samhällsplanering och förvaltning av grönstrukturen i kommunen. Strategin utgår ifrån grönstrukturens ekosystemtjänster och hur de kan stärkas i den växande staden.

Samhällsbyggnadskontoret har ansvarat för att ta fram strategin i samarbete med Miljökontoret. Strategin beslutades i Kommunfullmäktige 20 juni 2022. 

Varför behövs grönstrategin?

  • Grönstrategin behövs för att den biologiska mångfalden ska bevaras och stärkas 
  • Grönstrategin behövs för att skapa bättre folkhälsa och attraktiva boendemiljöer
  • Grönstrategin behövs för att motverka negativa effekter av klimatförändringar