Grönstrategi

Södertälje kommun arbetar med en grönstrategi som ska vara till stöd i kommunens arbete med utbyggnad och strategisk utveckling av gröna värden och ekosystemtjänster. Grönstrategin baseras i första hand på målen om ekologisk hållbarhet och social hållbarhet och kompletterar utbyggnadsstrategin.

Grönstrategin lyfter betydelsen av grönområden och naturmiljöer, för invånare och för biologisk mångfald. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att ta fram strategin i samarbete med miljökontoret. Strategin planeras gå ut på remiss under våren för att sen beslutas av kommunfullmäktige. 
 

Varför behövs grönstrategin?

  • Grönstrategin behövs för att den biologiska mångfalden ska bevaras och stärkas 
  • Grönstrategin behövs för att skapa bättre folkhälsa
  • Grönstrategin behövs för att motverka negativa effekter av klimatförändringar