Försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och e-vätskor

Innan du börjar sälja tobak och e-cigaretter måste du göra ansökan för tobak och anmälan för tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter till kommunen och det gör du via kommunens e-tjänst. 

Tillsammans med din ansökan för tobak och anmälan för tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram. Läs mer under rubriken Egenkontroll för försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter.

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

 

Tobakslagen expand_less expand_more

Sedan den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Den innehåller flera viktiga förändringar, till exempel är det förbjudet att röka på alla uteserveringar. Det är också förbjudet att röka vattenpipa, även vattenpipor som inte innehåller tobak. Även föreningslokaler omfattas av förbudet eftersom de räknas som allmän plats.

I rökfria miljöer är det förbjudet att:

 • Röka tobak
 • Röka örtprodukter
 • Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
 • Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis smaksatta stenar, vattenpipa
 • Inhalera tobak som förångats eller upphettats på annat sätt, vattenpipa

Ägarens ansvar

Det är ägaren till serveringen eller den som tillfälligt hyr verksamheten som ansvarar för att rökförbudet följs. Miljöförvaltningen gör inspektioner eftersom det är kommunen som ansvarar för tillsynen av rökförbudet. Om det visar sig att rökförbudet inte följs har kommunen rätt att kräva åtgärder från ägaren och i värsta fall kan ägaren bli skyldig att betala vite.

Så ansöker du

Ansök via e-tjänsten, se länken till höger på denna sida. Till ansökan måste du bifoga ett egenkontrollprogram som krävs för att du ska få tillståndet.

Kommunen kommer att ta ut en avgift för tillståndet.

Prövning av ansökan

Kommunen gör en lämplighetsprövning av ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt. Vi kommer även att behöva se hur du har finansierat din verksamhet. Kommunen kommer att begära in yttranden från Polisen, Skatteverket och Kronofogden för att utreda lämpligheten.

Vi kommer löpande att bedriva tillsyn för att säkerställa att du som tillståndshavare fortsatt uppfyller krav för att inneha tillstånd.

Har du frågor om de tobakslagen, kontakta tillstandsenheten@sodertalje.se

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter expand_less expand_more

Från och med den 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Du som vill bedriva försäljning av dessa produkter till konsumenter ska bland annat tänka på det här:


• Försäljningen ska först anmälas till kommunen eller Folkhälsomyndigheten.
• Åldersgränsen är 18 år för att få köpa produkterna.
• På försäljningsstället ska det finnas ett klart och tydligt meddelande om 18-årsgränsen.
• Bestämmelser om märkning av tobaksfria nikotinprodukter börjar gälla den 1 januari 2023. Produkter som har tillverkats eller funnits för handel före den 1 januari 2023 omfattas av övergångsbestämmelser
• Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndig-heten får utföra tillsyn.
• Kommunen får göra kontrollköp.
• Den nya lagen reglerar inte e-cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. För dem gäller i stället lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Ny bestämmelse från 1 juli 2022 om e-vätskor med symbolen dödsskalle expand_less expand_more

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser för försäljning av e-cigaretter och e-vätskor som innehåller nikotin. Efter detta datum krävs det tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter för de e-cigaretter och e-vätskor som är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 och som är märkta med symbolen dödsskalle.

Ta del av information om bestämmelserna och hur du söker tillstånd i informationsbladet om nya bestämmelser vid försäljning av e-cigaretter och e-vätskor

Kemikalieinspektionen har en särskild sida om e-cigaretter och e-vätskor
med ytterligare information, t.ex. kring andra regelverk som hanteringen
omfattas av, kemikalieinspektionen.

Hur anmäler jag att jag vill sälja tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter? expand_less expand_more

Innan du börjar sälja tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter måste du göra anmäla till kommunen och det gör du via kommunens e-tjänst. 

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

Tillsammans med din anmälan ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram. Läs mer under rubriken Egenkontroll för försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter.

När måste jag göra en ändringsanmälan? expand_less expand_more

Du måste lämna in en ändringsanmälan om du byter kontaktuppgifter eller om din verksamhet byter adress och det gör du via e-tjänsten. 

Byter verksamheten ägare måste du avanmäla din försäljning som du gör via e-tjänsten, och den nya ägaren ska anmäla sin försäljning.

Vi på tillståndsenheten och kontaktcenter finns naturligtvis tillgängliga för frågor.

Årlig avgift för dig som säljer tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter. expand_less expand_more

Om du säljer tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter måste kommunen kontrollera att du följer lagen. För den kontrollen betalar du en årlig avgift till kommunen.

Du kan läsa om hur mycket du ska betala under rubriken Kommunens taxor och avgifter. Du kan också ringa kontaktcenter och fråga.

Egenkontroll för försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter. expand_less expand_more

Innan du får börja sälja tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter måste du ha ett egenkontrollprogram. 

Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur du ska hantera folköl i din butik.

Syftet med ett egenkontrollprogram är att du ska visa att du följer lagen. Programmet ska fungera som ett stöd för din personal och leda till att alla i verksamheten hanterar tobak och e-cigaretter på rätt sätt.

Vägledning hur du skriver egenkontrollprogram finna att läsa på folkhälosmyndigheten. 

Hur ska jag veta vad det ska stå i mitt egenkontrollprogram för försäljning av tobak och e-cigaretter? expand_less expand_more

I egenkontrollprogrammet ska det stå hur all din personal ska göra när de säljer tobak och e-cigaretter. Det ska också stå att du som äger verksamheten har berättat för alla som jobbar hos dig vad det står i lagen.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad egenkontrollprogrammet ska innehålla. Där kan du också hitta exempel på hur ett egenkontrollprogram för tobak och e-cigaretter kan se ut.

Folkhälsomyndigheten skriver också vad det står i lagen om hur du ska hantera tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter. Där står det:

 • vad du får göra, som till exempel att du får sälja till den som har fyllt 18 år.
 • vad du måste göra, som till exempel kontrollera att den som köper har fyllt 18 år.
 • vad du inte får göra, som till exempel sälja cigaretter styckvis.
Vem ska ha mitt egenkontrollprogram för försäljning av tobak och e-cigaretter? expand_less expand_more

Egenkontrollprogrammet ska du förvara i verksamheten, alltså till exempel din butik eller kiosk. Innan du börjar sälja tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter ska du skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram till kommunen tillsammans med din anmälan som görs i e-tjänsten. 

Viktigt att veta om reglerna för försäljning av tobak och tobaksfria nikotinprodukter expand_less expand_more

Innan du får börja sälja tobak och tobaksfria nikotinprodukter ska du ha anmält din försäljning. Läs mer under rubriken Hur anmäler jag att jag vill sälja tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter.

Det finns fler regler du måste följa, men det här är de viktigaste som du måste tänka på varje dag:

 • Du måste vara säker på att personen som köper tobak och tobaksfria nikotinprodukter är minst 18 år.
 • Du får inte sälja tobak och tobaksfria nikotinprodukter till någon som du tror kommer att langa, det vill säga lämna över tobaksvarorna till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Reklam för tobak och tobaksfria nikotinprodukter är förbjudet. Undantag är inne i affären vid tobaken och tobaksfria nikotinprodukter där det får sitta en liten informationsskylt med till exempel pris.
 • Du får inte sälja cigaretter en i taget, alltså styckvis.
 • Tobaksvarorna och tobaksfria nikotinprodukter som du säljer i din butik måste vara märkta på rätt sätt. Bland annat måste de vara märkta med en hälsovarning. Du kan läsa om hälsovarningar på Folkhälsomyndighetens webbplats.
På vilka sätt kan man legitimera sig i Sverige vid köp av tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter? expand_less expand_more

Den som vill köpa tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter måste kunna bevisa att den har fyllt 18 år. Du kan läsa om vilka legitimationer som är godkända i Sverige på Polismyndighetens webbplats.

Sammanfattningsvis är pass samt svenska id-kort och körkort alltid godkända legitimationer.

Kommunen kan utföra kontrollköp för dig som säljer tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter expand_less expand_more

När du säljer tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter ska kommunen kontrollera att du följer lagen. Det kan vi till exempel göra genom något som kallas kontrollköp.

Då anlitar vi någon som har fyllt 18 år men som ser ung ut och kontrollerar om hen får visa legitimation innan hen får köpa tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter hos er.

Kommunen har också rätt att ställa andra krav som du och din verksamhet måste följa när det gäller försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter. Läs mer om det på Folkhälsomyndighetens webbplats.