Våra förmåner

Kommunens anställda är alltid dess viktigaste tillgång. Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.

Nedan är de olika förmåner och stöd som finns för dig som anställd inom kommunal verksamhet.

Balans i livet

Friskvårdsbidrag expand_less expand_more

Alla anställda i Södertälje kommun erbjuds friskvårdsbidrag. Som anställd hos oss kan du nyttja upp till 3 000 kronor per år till motions- och friskvårdsaktiviteter.

Årsarbetstid expand_less expand_more

Årsarbetstid är Södertälje kommuns modell för flexibel arbetstid. Det lokala avtalet ger dig och dina arbetskamrater en frihet, och ett ansvar, att fördela arbetstiden på den egna enheten. 

Semester expand_less expand_more

Som kommunanställd får du fler semesterdagar ju äldre du blir. Upp till 40 år har du 25 semesterdagar. När du fyller 40 får du 31 semesterdagar, och när du fyller 50 får du 32 semesterdagar.

Du behåller din vanliga lön under semestern och får dessutom semesterdagstillägg för varje dag du är ledig.  

Fler lediga dagar expand_less expand_more

I Södertälje kommun har alla med semesteranställning (månadsavlönad medarbetare med 40 tim arbetsvecka och minst 25 semesterdag/år) och under vissa förutsättningar en möjlighet att, om verksamheten tillåter, inför varje nytt semesterår/kalenderår byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. 

Du som är:

  • 39 år eller yngre får 5 extra lediga dagar med lön
  • 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar med lön  
Hälsa expand_less expand_more

Många av kommunens yrken är fysiskt krävande på olika sätt. För att ge medarbetare bättre förutsättningar att klara jobbet både fysiskt och psykiskt så har vi tagit fram träningsprogram på 15 min som görs framför datorn. Vi har också återhämtningsprogram att lyssna på samt att vi erbjuder ett online hälsoverktyg med den senaste kunskapen om hälsa och livsstil.

Utökad föräldraledighet expand_less expand_more

Du har rätt att vara ledig upp till 25 % tills ditt barn är 8 år eller avslutar sitt första skolår.

I Södertälje kommun har du, om verksamheten tillåter, möjlighet att vara fortsatt ledig upp till 25 % tills barnet är 12 år, eller senast vid utgången av det skolår då barnet fyller 12 år.

Konstförening expand_less expand_more

Konstföreningen SKAIS Konstklubb är till för alla anställda i hela kommunkoncernen och har ca 250 medlemmar. Föreningen väcker, underhåller och utvecklar intresset för konst och konsthantverk.

Föreningen ordnar bland annat: konstutlottning, vårsalong, föreläsningar, utställningsbesök och ateljébesök.

Som anställd i Södertälje kommun kan du ta del av allt detta för endast 30 kronor i månaden.

Rökfri arbetsmiljö expand_less expand_more

I Södertälje kommun ska våra verksamheter vara rökfria med hänsyn till medarbetare och medborgare. Våra arbetsplatser ska vara fria från rök såväl inomhus som i anslutning till arbetsplatserna.

Löneväxling expand_less expand_more

Kommunen erbjuder alla månadsavlönade möjlighet att växla lön till pension via ett över­enskommet månatligt bruttolöneavdrag.

Möjlighet till personlig utveckling

Introduktion expand_less expand_more

Förutom introduktionen du får på din arbetsplats finns det en digital introduktion (text och filmer) för nyanställda.

Strukturerade medarbetarsamtal expand_less expand_more

Minst en gång per år har du och din chef medarbetarsamtal och samtal om lön.

Samtalet skapar utvecklingsmöjligheter för verksamheten och för dig. Samtalet ska:

  • fungera som ett planerings- och styrmedel för chefen
  • belysa dina arbetsuppgifter, din arbetssituation och dina utvecklingsbehov utifrån verksamhetens mål
  • ge ömsesidig återkoppling mellan dig och chefen
  • ge chefen underlag för det kommande lönesamtalet
  • klargöra för dig vilka lönekriterierna är
  • ge möjlighet för dig att påverka din egen och verksamhetens utveckling
Ledarskapsforum expand_less expand_more

I Södertälje kommun vill vi se människor som växer. Ledarskapsforum är kommunens utvecklingsprogram för att hitta nästa generations chefer och utveckla medarbetare med förmågor för ett ledarskap. Programmet pågår under nästan ett år och de medarbetare som deltar får möjlighet till individuell utveckling och en realistisk bild av chefsuppdraget. 

Mentorprogram expand_less expand_more

Syftet med kommunens mentorprogram är att erbjuda nya chefer ett verktyg som stärker och utvecklar deras ledarskap. Tillsammans med seniora chefer får nya chefer hjälp att lyfta blicken och se sin egen roll från flera perspektiv.

Trygga anställningsvillkor

Om du blir sjuk expand_less expand_more

I Södertälje kommun tror vi att en tidig och förtroendefull kontakt mellan chefen och en sjuk medarbetare leder till ett hälsosammare arbetsliv, en bättre arbetsmiljö och därmed också en lägre sjukfrånvaro.

Som kommunanställd får du sjuklön motsvarande ca 10 % av lönen t.o.m. 90:e dagen om du skulle bli långtidssjuk. Efter det så kan den kollektivavtalade sjukförsäkringen ge dig en kompletterande ersättning i ytterligare nio månader.

Kommunen har även en företagshälsa. Den fungerar som ett stöd för cheferna i deras arbete med frågor som rör arbetsmiljö och rehabilitering. Genom företagshälsan har kommunens chefer tillgång till olika tjänster t.ex. utbildningar, stödsamtal, arbetsförmågebedömningar, provtagning, hälsoundersökningar för nattpersonal, råd om ergonomi m.m.

Om du får barn expand_less expand_more

Som anställd i Södertälje kommun och när du har arbetet minst 180 dagar, innan föräldraledigheten påbörjas, får du ett föräldrapenningtillägg. Tillägget är 10 % av den lön du går miste om och betalas ut i 180 dagar fram tills barnet är 24 månader. 

Om din lön överstiger Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning, får du dessutom utfyllnad från kommunen, så kallad föräldralön. Föräldralönen betalas ut under högst 270 dagar per barn.

Om du skadar dig expand_less expand_more

I Södertälje kommun finns en arbetsskadeförsäkring som gäller vid olycksfall i arbetet, färdolycksfall eller arbetssjukdom. Om du skadar dig i arbetet kan du få ersättning för inkomstförlust, kostnader samt sveda och värk.

Pension expand_less expand_more

Varje år avsätter Södertälje kommun pengar i en pensionsförsäkring åt dig som medarbetare. Pengarna placeras i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd om du inte har gjort ett annat val.

Aktiv sjukskrivning expand_less expand_more

I Södertälje kommun har vi sett över och utvecklat rutinerna för sjukskrivning. Rutinerna innebär att du som medarbetare får en närmare och tryggare dialog med din chef från din första sjukskrivningsdag.