Kulturen

Vi är en stor arbetsgivare med en bredd av yrken och verksamheter. Hos oss har vi mer än 500 olika roller och tillsammans ser vi till att våra förhållningssätt och värdeord genomsyrar allt vi gör och hur vi agerar på våra arbetsplatser.

Vi är tydligt värderingsstyrda

Vilket innebär att vår värdegrund är vår etiska grund för hur vi agerar på våra arbetsplatser.

Våra värderingar är:
Medborgaren först - Respekt för individen - Mer än förväntat

Våra förhållningssätt är:
Olikheter är en styrka - Utgå alltid från samhällsuppdraget

Vår kultur på arbetet

Vi har en stark ”vi-känsla” och vet att genom att ge delaktighet och möjlighet att påverka så genereras arbetsglädje. Här har du en viktig roll som medarbetare; att du är professionell, har kunskap om den egna verksamheten, bidrar i arbetet med ständiga förbättringar, tar ansvar samt är engagerad och motiverad i vardagen.

Vi vill också ta vara på den styrka och kompetens som finns i att ha en jämställd arbetsplats och en mångfald av medarbetare.

För att ha en stabil grund satsar vi på ledarskapet, utifrån det transformerande ledarskapet. Och för att veta om vi har ett hållbart medarbetarengagemang följer vi upp allt arbete i medarbetarundersökningar och vi är glada över att resultatet bekräftar att vi arbetar på rätt sätt med frågorna.