Att vända en skola

Foto på Kremena Söderström, rektor på Igelsta grundskola, när hon står i biblioteket.

När Kremena Söderström, hösten 2020, började som rektor på Igelsta grundskola möttes hon av nedåtgående siffror för behörighet till gymnasiet samt att elevernas frånvaro var väldigt hög. Tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare påbörjades ett förändringsarbete som tre år senare ger positiva resultat.

På bilden ovan visas elevernas behörighet till gymnasiet från vårterminen 2020 och till hur det såg ut i augusti 2023. Från röda siffror till gröna!

Hösten 2020 påbörjade Kremena, tillsammans med all personal, ett omfattande analysarbete kring orsakerna av den låga måluppfyllelsen utifrån organisation, frånvaro, elevenkäter, undervisning och gemensamma rutiner. Snabbt kunde alla konstatera att det behövdes skapas en bättre organisation med tydliga och hållbara strukturer och rutiner förankrade hos såväl personal som elever. Idag, drygt tre år senare så lyser siffrorna gröna vilket visar att skolan har kommit en bra bit på vägen och att arbetet har gett resultat.

Kremena berättar själv så här:
- Förändringsarbete är svårt och tar tid. Tre år av gediget utvecklingsarbete på alla nivåer krävdes för att ta oss till där vi är i dag. Förutom att vi ökat behörigheten i alla årskurser, har vi också minskad elevfrånvaro, ökad trygghet i skola och fritids samt elever som känner sig involverade och delaktiga i skolans utvecklingsarbete.

- Innan 2020 valde vårdnadshavare att flytta sin barn till andra skolor, idag väljer de vår skola redan till årskurs 5 och 6 för att säkerställa en plats hos oss till högstadiet.

- Inget av detta hade dock varit möjligt utan alla fantastiska medarbetare. Tillsammans har vi haft modet att vända blicken inåt och ställa oss alla dessa obekväma frågor kring vad vi behöver ändra i vårt arbeta, för att kunna ge våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi har blivit en personalgrupp med högkompentens, stort engagemang och en fantastisk gemenskap.

- Idag så känner vi oss nöjda med att vi har lyckats med att skapa en hållbar organisation med god undervisning, låg elevfrånvaro, bättre måluppfyllelse och trygghet och studiero. Med en stadig grund ska vi nu växa och utvecklas ännu mera för att nå ännu högre resultat. Jag är så stolt över arbetet som vi har gjort, alla tillsammans som ett team, avslutar Kremena.

Några av framgångsfaktorerna

 • Grundligt analysarbete kring våra resultat tillsammans med skolans förstelärare, skolans utvecklingsgrupp och all personal. Åtgärder utifrån de identifierade utvecklingsområdena och med eleven i fokus.
 • Skapat tydliga rutiner för uppföljning av elevnärvaron varje månad.
 • Utökat elevhälsoteamets alla professioner på skolan. Tydliga rutiner och kring elevhälsans arbete.
 • Utvecklingsgrupp med representanter från varje arbetslag. Transparens och delaktighet.
 • Skapat rutiner och strukturer tillsammans med alla pedagogisk personal.
 • Obligatorisk läxhjälp - eller studietid som vi kallar det, under skoltid. Utöver läxhjälpen som eleverna erbjuds efter skolan.
 • Utökning av resurspersonal med lärarkompetens.
 • Omfattande likabehandlingsarbete med tydliga rutiner som har lett till mycket bättre trygghet och studiero.
 • Satsning på läromedel och datorer.
 • Kollegialt lärande utifrån skolans identifierade behov.
 • Elevråd där eleverna är delaktiga i skolans systematiska kvalitetsarbete - SKA.
 • Systematik kring alla processer enligt SKA.