Hållbart företagande

Näringslivet använder ofta naturresurser och råvaror i sin produktion och sina tjänster. Det finns stora möjligheter för företag att effektivisera sina processer och sin resursanvändning så att verksamheten blir mer hållbar.

Miljöledningssystem expand_less expand_more

Ett miljöledningssystem är ett systematiskt arbetssätt att jobba med miljö som innebär bland annat att företaget har rutiner, mål och policy för att förbättra miljöarbetet.

Ett miljöledningssystem kan innebära kostnadsbesparingar eftersom företaget effektiviserar energi- och materialanvändning samt avfallshantering. För att kommunicera sitt miljöarbete kan miljöledningssystemet certifieras, exempelvis enligt ISO 14001, eller diplomeras, exempelvis genom Svensk Miljöbas.

Energiledningssystem expand_less expand_more

Ett energiledningssystem är ett systematiskt arbetssätt att jobba med energieffektivisering som innebär bland annat att företaget har rutiner, mål och policy för att energieffektivisera.

Ett energiledningssystem innebär oftast kostnadsbesparingar eftersom du minskar din energianvändning. ISO 50001 är en internationell standard för energiledningssystem. 

Att jobba med ett energiledningssystem innebär att du jobbar med att energieffektivisera. Listan nedanför visar hur du kan jobba med ett energiledningssystem:

  • anta en energipolicy
  • analysera företagets energianvändning 
  • sätt upp mål för hur energianvändningen ska förändras och bestäm hur målen ska mätas och följas upp
  • upprätta en handlingsplan
  • genomför
  • följ upp dina mål
  • förbättra.

Punkt 4-7 upprepas cykliskt för att få ständig förbättring.

Hållbart företagande expand_less expand_more

Hållbart företagande, också benämnt CSR (Corporate Social Responsibility), innebär att företagen engagerar sig i samhällsutvecklingen ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv, vilket omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Några exempel på hur företag kan jobba med hållbart företagande:

  • FN:s Global Compact är ett initiativ som ger principer för hållbart företagande.
  • ISO 26000 ger riktlinjer för socialt ansvarstagande.
  • GRI (Global Reporting Initiativ) är en organisation som företag, myndigheter och andra organisationer att förstå och kommunicera hållbarhetsarbete.
Hänsynsreglerna expand_less expand_more

I Miljöbalkens andra kapitel finns de så kallade hänsynsreglerna. Dessa regler ska alla följa, det vill säga näringslivet, offentlig verksamhet, organisationer och privatpersoner med mera.

1 § Bevisbördesregeln 

– den som bedriver eller vill starta verksamhet ansvarar för att bevisa att lagar och regler följs. Myndigheten ska inte behöva bevisa motsatsen.

2 § Kunskapsregeln

 verksamhetsutövaren är skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

3 § Försiktighetsprincipen

– skyddsåtgärder för att förhindra påverkan på miljön och människors hälsa.

4 § Produktvalsprincipen

– undvika produkter som innebär risker för miljön och människors hälsa.

5 § Hushållningsprincipen

 hushålla med råvaror och energi samt tillämpa återvinning och återanvändning. 

6 § Lokaliseringsprincipen

 val av plats som ger minsta möjliga påverkan samtidigt som verksamhetens ändamål kan uppnås. 

7 § Rimlighetsavvägning

– kraven i 1-6 § gäller när det inte är ekonomiskt orimligt att uppfylla dem.

8 § Ansvar för skadad miljö

 den som har orsakat skadan ansvarar också för att rätta till den. 

9 § Stoppregeln

– om verksamheten innebär stor skada på människors hälsa eller miljön får den inte fortsätta.

10 § Dispens från stoppregeln

 Regeringen kan tillåta verksamheten även om den är förbjuden.