Det här är social hållbarhet

En bild med ett gäng ungdomar i en trädgård eller liknande

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Därför behöver de sociala aspekterna av hållbarhetsarbetet alltid prioriteras både på individ- och samhällsnivå.

Social hållbarhet handlar om människors rättigheter och levnadsvillkor, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det om lika villkor mellan grupper av människor. Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser, såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Det bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, ålder eller  funktionsvariation. 

Viktiga områden för att säkerställa social hållbarhet är bland andra:

  • Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
  • Arbetsmiljö. 
  • Jämställdhet. 
  • Mångfald och inkludering. 

 

Social hållbarhet i Södertälje

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda i ett välfärdssamhälle. När välfärdssektorns verksamheter såsom skola och äldreomsorg fungerar bra, stärker detta den sociala hållbarheten. Samhällsplaneringen kan på olika sätt bidra till den sociala hållbarheten. Exempelvis handlar det om att ta hänsyn till hur infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden påverkar den sociala hållbarheten. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra, till samhällets gemensamma institutioner och att de är delaktiga i samhällsutvecklingen. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av största vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten.