Barn och ungas uppväxtvillkor

Södertälje kommun ska vara en bra plats att växa upp på. Barn och unga är och kommer fortsätta vara vår främsta prioritet för de är vår framtid. Alla barn i vår kommun ska ha goda, jämlika uppväxtvillkor, oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst eller livsval.

Arbetet börjar i skolan – en likvärdig skolgång med bra undervisning är det bästa sättet att förebygga utanförskap. 

Förskolan spelar en viktig roll för barns uppväxtvillkor. Under de senaste åren har antalet förskollärare blivit fler och barngruppernas genomsnittliga storlek har minskat i kommunen. Över tid behöver det arbetet fortsätta.  Arbetet med att se över och rusta upp barns lekmiljöer runt om i kommunen ska fortsätta. De ska vara trygga, säkra, hälsosamma och utvecklande för barns lek. Hälsovådliga kemikalier ska fasas ut. Andelen närproducerad och ekologisk mat i skolan ska öka enligt kommunens koncept ”Diet for a Green Planet”.

Språk är nyckeln till kunskap men det finns utmaningar kopplade till svenska språket och där allt färre föräldrar läser för sina barn. Kommunens uppgift är att ge alla barn en likvärdig utbildning och vi behöver ha höga ambitioner och möta detta med tydliga förväntningar och rätt stöd. 

Modersmålsundervisningen ska fortsätta vara en viktig del i Södertälje kommuns skolor. Fokus ligger på barn över fem års ålder, men även yngre barn ska ges förutsättningar att utvecklas i sitt modersmål.

I förskolan och grundskolan läggs grunden för lärande och kunskap. Det eleverna får med sig ska sedan användas till att så många som möjligt får en gymnasieexamen. I Södertälje finns både kommunala och fristående gymnasieskolor som tillsammans ger ett av de starkaste utbud av gymnasieutbildningar som finns i Stockholmsregionen utanför Stockholm stad. Efter den översyn av programutbudet som har genomförts på utbildningsnämndens uppdrag ska Södertälje kommun fortsätta erbjuda ett starkt och varierat gymnasieutbud där man ska sträva efter en bra samverkan med näringsliv, föreningsliv, andra huvudmän och närliggande kommuner.

När Södertälje växer behöver också skollokalerna utvecklas. Vi genomför just nu en större översyn av lokalkostnader, för att skapa ordning och reda i användningen av de lokaler som vi redan har. Under perioden kommer planering för ny en skola i Enhörna, ombyggnation på Soldalaskolan, ett nytt kök och matsal i Pershagenskolan, en ny idrottshall i Mölnbo samt en utökning av antalet platser i förskolan.

Även utanför skolmiljön ska Södertälje kommun vara en trygg och bra plats för våra barn och unga. Utvecklingen av kommunens fritidsgårdar fortsätter. De ska vara attraktiva miljöer där alla känner sig välkomna. Både skolan och fritidsgårdarna ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att ge en inkluderande, jämställd och normkritisk grund för våra unga att stå på. Kommunens stöd till Tjejhuset fortsätter.

En del i det förebyggande arbetet för barn och ungas hälsa är familjecentraler, som innebär en samlokalisering av mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Syftet är att med ett så tidigt stöd som möjligt förebygga ohälsa, samtidigt som man stöttar föräldrar och barn i deras livssituation. Det finns idag en familjecentral i Geneta, och investeringsmedel har avsatts för att öppna ytterligare en i Hovsjö.

 

Energismarta elever expand_less expand_more

Earth Hour för skolor

Earth Hour lär eleverna om koppling mellan energianvänding, klimatpåverkan och att vi måste anpassa oss efter vad vår planet tål. Via länken till höger kan skolor anmäla sig att delta i Earth Hour. WWF Earth Hour är världens största miljömanifestation som går ut på att släcka ljuset under en timmas tid. Detta för att väcka uppmärksamheten hos politikerna att ta klimatförändrinarna på allvar.

Läs mer om Earth Hour här.

Tekniska museet energiutställning

Energi- och klimatrådgivningen har samarbete med Tekniska museet som syftar till att lära elever att bli energismarta. Inför besöket på utställningen Spelet om energin får eleverna göra en övningsuppgift.

Skola för hållbar utveckling expand_less expand_more

Skola för hållbar utveckling är en utmärkelse som Skolverket tagit fram som ges till skolor som jobbar med frågor inom området hållbar utveckling.

För att få utmärkelsen måste er skola, förskola eller vuxenutbildning uppfylla ett antal kriterier. När kriterierna är uppfyllda kan en ansökan lämnas in.

Grön flagg expand_less expand_more

Grön Flagg är en certifiering för hållbara förskolor och skolor. Det fungerar som ett verktyg för att göra barnen delaktiga i ett positivt förändringsarbete inom hållbar utveckling.

I Sverige är ca 2 600 skolor och förskolor anslutna till Grön Flagg och i Södertälje är 27 förskolor antslutna till Grön Flagg år 2015.

Vill du bli Miljönär? expand_less expand_more

Miljönären är en standard för källsortering som är till för skolor och förskolor. I standarden ingår att skolan ska ha en miljöstation som heter Miljönären. Standarden har tagits fram i samarbete mellan kommunen, Telge Fastigheter och Telge Återvinning.

Standarden innebär att nya sorteringskärl installeras inomhus i skolans alla rum samt i korridorerna. På skolan finns också en en större station med kärl för alla avfallsfraktioner. Miljönären består av totalt åtta kärl för avfall:

  1. Matavfall
  2. Brännbart/restavfall
  3. Pantflaskor/burkar
  4. Returpapper och tidningar
  5. Färgat och ofärgat glas
  6. Metallförpackningar
  7. Plastförpackningar
  8. Pappersförpackningar

Varje fraktion har sin egen färg, text och symbol, vilket gör det lätt att göra rätt.

Miljönärer på plats

Sedan årsskiftet 2016/2017 har kommunens alla 85 förskolor och skolor en Miljönär på plats.

Södertälje Naturskola expand_less expand_more

Södertälje Naturskola ligger cirka 8 km norr om Södertälje och är en plats dit skolbarn åker och lär sig om naturen, utomhuspedagogik och hållbar livsstil.

Naturskolan har funnits sedan 1985 i Södertälje. Sedan 2014 är Naturskolan en del av Naturcentrum på Miljökontoret.

Naturcentrum består av naturvårdsbiologer och pedagoger som samverkar för att värna om naturvärden och biologisk mångfald samt skapar möjligheter till naturupplevelser och kunskap om naturen.

På Naturskolan arbetar två utomhuspedagoger med att utbilda elever, lärare, personal och allmänhet.

Vi vill att vår verksamhet leder till att fler barn och vuxna känner framtidstro och är aktiva samt positiva till att medverka till omställningen mot ett hållbart samhälle.