Latrinkompostering

Egen latrinkompostering är ett bra alternativ till kommunal latrinhämtning.

Du måste ha tillstånd från miljönämnden innan du kan börja kompostera latrin. Om du har torrtoalett med latrinhämtning krävs inget tillstånd.

Resterna från torrtoaletter måste komposteras. Vissa toaletter har en integrerad behållare för kompostering, som en förmultningstoalett. För andra typer av toaletter behöver du en separat latrinkompost

Vem får kompostera latrin?

Du måste ha ett skriftligt tillstånd från miljönämnden för att få börja kompostera. För att få tillstånd behöver du ha en kompost som är konstruerad på rätt sätt. Läs om hur du ansöker under rubriken Så ansöker du om att få kompostera latrin, steg för steg. 

Hur ska en kompost vara byggd och användas?

Färdiga latrinkomposter finns att köpa i handeln, men anläggningen är så principiellt enkel att den händige kan tillverka sin egen kompost.

Latrinkomposten ska vara utförd i tåligt material och ha regntätt lock. Genom öppningar i tak och väggar ska innehållet kunna syresättas. Komposten ska vara tät så att varken fåglar, råttor eller flugor kan ta sig in.

Det är förstås också viktigt att innehållet inte kan läcka ut. Botten måste därför vara tät och tätningen ska fortsätta minst 20 cm upp på sidoväggarna.

Varje kompostbehållare ska rymma cirka 500–1000 liter, beroende på hur mycket komposten kommer att användas. För permanentbostäder ska kompostanläggningen bestå av två behållare om ungefär 1000 liter vardera. För ett fritidshus räcker det i regel med 2 x 500 liter.

Facken ska sedan användas växelvis. När behållaren är fylld till två tredjedelar ska den ställas undan. Komposten ska sedan lagras i minst 6 månader, räknat från sista påfyllningen, innan kompostjorden kan användas. Under tiden fylls den andra behållaren.

Vad kostar det att ansöka?

Miljökontoret tar ut en avgift för att behandla ansökningar om att kompostera latrin. Avgiften styrs av kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd?

Handläggningstiden för ansökningar om enskilt avlopp är fyra veckor från det att ansökan är komplett, så tänk på att vara ute i god tid. Det är inte tillåtet att börja kompostera innan du har fått ett skriftligt tillstånd från miljönämnden.

Hur säger jag upp latrintömningen?

När du har inrättat din latrinkompost så ska du meddela miljökontoret detta. Miljökontoret meddelar då Telge Återvinning att latrinhämtning ej längre är aktuellt.

Vilka dokument behöver jag skicka in?

Våra blanketter är upplagda som e-formulär. Har du inte möjlighet att skriva ut de blanketter du behöver kan du få en tom blankett på posten från Kontaktcenter.
Du behöver alltid skicka in:

 1. Ansökan om Biologisk toalett, förbränningstoalett eller latrinkompost 
  Blanketten är ett e-formulär där alla uppgifter som är obligatoriska är märkta med en *.

 2. Situationsplan
  Till ansökan måste du alltid bifoga en situationsplan i skala 1:400 helst, eller i skala 1:1000 med höjdkurvor. För situationsplanen beställer du ett utdrag ur baskartan, och så ritar du in var:
  a. toaletten ska vara
  b. komposteringen ska ske
  c. kompostjorden ska användas
  d. alla brunnar inom 150 meter från anläggningen finns.

 3. En teknisk beskrivning eller ritning
  Har du köpt en komposteringsanläggning ska du skicka in en ritning, broschyr eller skiss som visar hur anläggningen fungerar och vilken kapacitet den har. Har du byggt din kompost ska du skicka in en noggrann skiss med en text där du beskriver hur din kompost ska användas.

 4. Samrådsblankett [länk]
  På denna blankett skriver dina grannar under att de fått information om att du vill kompostera latrin. Du behöver underskrifter från alla grannar som har en dricksvattenbrunn inom 150 meter från din tänkta komposteringsanläggning.

 

Så ansöker du om att få kompostera latrin, steg för steg

Dokumenten som ska finnas med i ansökan finns listade under rubriken Vilka dokument behöver jag skicka in. Kan du inte skriva ut blanketter kan du få blanketter att fylla i hemskickade genom att fråga efter dem på Kontaktcenter

Miljökontoret tar ut en avgift för att behandla din ansökan, och senare för att utföra tillsyn av anläggningen. Avgiften följer de miljötaxor som kommunfullmäktige fastställt.

Så här ansöker du:

 1. Om du äger byggnaden där du vill kompostera men inte marken måste du börja med att skaffa ett skriftligt undertecknat okej från fastighetsägaren för att ansöka.

 2. När du har valt vilken kompost du ska köpa eller bygga skaffar du en teknisk beskrivning av anläggningen. Den ska innehålla
  - en ritning eller tydlig skiss över komposten
  - en beskrivning av hur anläggningen fungerar.

 3. Beställ ett utdrag ur baskartan [länk]över fastigheten där anläggningen ska ligga. Det kan du även göra via Kontaktcenter
  Kartan ska helst vara i skala 1:400, eller i skala 1:1000 med höjdkurvor.

 4. Av kartutdraget skapar du en situationsplan genom att
  - rita in exakt var toaletten finns
  - markera var komposten ska stå
  - rita ut var kompostjorden ska användas
  - rita in var alla brunnar inom 150 meters radie finns.

 5. Nu när du vet mer om din kompostanläggning kan du kontakta dina grannar och informera dem. Be dem skriva under att de tagit del av informationen om komposten på denna samrådsblankett.

  Alla grannar med en vattentäkt inom 150 meters radie från området där du använder kompostjorden behöver ta del av ansökan och skriva under samrådsblanketten. Observera att de bara skriver under att de tagit del av informationen och att de har rätt att lämna in synpunkter till miljökontoret.

 6. Fyll i och skriv under ansökningsblanketten. [länk]

 7. Skicka in ansökningsblanketten och bilagorna till miljökontoret. [länk] Vilka bilagor du ska skicka med kan du läsa i blanketten eller under rubriken Vilka dokument behöver jag skicka in. [länk]

 8. När ärendet kommer in till oss tilldelas det en handläggare på miljökontoret. Handläggaren granskar ansökningshandlingarna och begär kompletteringar vid behov. Kompletteringar kan begäras in via brev, telefon eller e-post.

  Handläggningstiden är fyra veckor från det att ansökan är komplett.

 9. Miljökontoret fattar ett beslut i ärendet som skickas på posten till den som lämnat in ansökan.

 10. Du måste vara noga med att läsa hela komposteringstillståndet och ta hänsyn till alla villkor i det. Du kan börja kompostera först när du har fått ett skriftligt tillstånd från miljönämnden.

 11. Miljökontoret är ansvarigt för all tillsyn av komposter i Södertälje kommun och kan utföra tillsyn om det finns behov.