Blockkedjeverifierad avfallshantering

Bild av en kedja med vita låsta hänglås med ett rött olåst hänglås i mitten.

I dagens digitala värld är det viktigt att säkerställa att informationen vi får och förmedlar är riktig. Blockkedjeteknik används allt mer inom många områden för att säkerställa kvalitet och verifiera information. Hur vet vi att avfall och återvinning hanteras på rätt sätt i återvinningskedjan och att rätt avfall återvinns på rätt anläggning? Tillsammans med Telge återvinning bedrivs ett projekt med att införa blockkedjeteknik inom Vakumtoaletter och Våtkomposten i Hölö.

Projektet

I september 2022 höll Telge Återvinning en workshop tillsammans med Södertälje kommun och Atea i syfte att undersöka hur man kan använda blockkedjeteknik i Södertälje kommunkoncern för att följa upp kommunens hållbarhetsarbete. Resultatet av workshopen blev ett förslag och senare en förstudie som kom att bli grunden till det som mynnat ut i projektet Hållbar och spårbar återvinning. Förslaget gick i korthet ut på att utgå ifrån den verksamhet som kretsar kring Hölö våtkompost och upphämtning av slam från vakumtoaletter för att hitta ingångar till hur man kan använda modern teknik för att spåra det hållbarhetsarbete som Hölö våtkompost genomför. I förstudien identifierades sedan vilka roller som bör inkluderas i den digitala kedjan och kraven ramades in när det kommer till teknik samt designval. 

Genom hållbar och spårbar återvinning vill Södertälje kommun och Telge Återvinning möjliggöra en transparent återvinningskedja som visar ursprung och miljöeffekter. Projektet är tänkt att vara startskottet för att börja jobba med Blockkedjeteknik i kommunkoncernen. 

Visionen som Södertälje kommun och Telge Återvinning har omfattas av flera olika fokusområden men projektet kommer till en början ta fäste på vakumtoaletter och Hölö Våtkompost och hur man kan säkerställa och synliggöra dess återvinningskedja. En av anledningarna till att Hölö våtkompost kommer ligga i fokus är att man identifierat ett antal utmaningar som skulle kunna lösas med hjälp av blockchain-teknik. 

 

Se gärna Telge återvinnings och Digitaliseringsenhetens presentation av projektet från Södertälje Science week 2022

 

Återvinningskedjan och dess olika intressenter och beroenden

En bild som visar flödet med de olika intressenterna av data i återvinningsflödet.

 

Telge Återvinning och Södertälje kommuns huvudsakliga syfte med projektet är: 

  • Lära sig mer om hur blockkedjetekniken fungerar och hur man kan använda det i sin verksamhet för att kunna vara transparenta, garantera äkthet samt oförändrade data. 
  • Med hjälp av blockkedjeteknik vill Telge Återvinning visa intressenter att verksamheten med våtkomposten skapar nytta för miljön, för kommunen och för dess invånare.