Värdigt åldrande

Fyra äldre personer som tar en gruppbild med telefonen

Södertälje ska vara en trygg kommun att åldras i. Allt fler lever längre och antalet äldre blir fler, vilket ställer krav på en fungerande välfärd. Oavsett ålder ska det finnas en framtid att längta till. En av våra viktigaste uppgifter framöver är att fortsätta utveckla äldreomsorgen.

Nya boenden för äldre och insatser för ökad trivsel hos såväl vårdtagare som personal är väsentliga delar i detta.

På ålderns höst ska ingen behöva känna oro över sitt boende. I Södertälje värnar vi en fungerande boendekedja, från hemmiljön till särskilt boende. Äldreomsorgen är inte föremål för det generella effektiviseringskravet, men ska ha ordning och reda i ekonomin och präglas av ett tydligt samhällsansvar. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och professionalitet. Fristående aktörer inom äldreomsorgen är något vi ser positivt på.

Konkreta prioriteringar i budgeten:

  • Antalet platser i kommunens vård- och omsorgsboenden ska byggas ut. Under innevarande mandatperiod planerar vi dessutom för minst ett nytt trygghetsboende. Därtill ska möjligheterna för byggande av ytterligare boendeformer för äldre utredas.

  • Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. Den styrgrupp som tillsattes 2018 vidareutvecklas och ska arbeta långsiktigt och strukturerat med målet att öka utförandegraden inom hemtjänsten samtidigt som personalen har goda arbetsvillkor och har relevant kompetens och utbildning.

  • Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet, depression eller
    annan psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet ska stärkas och mötesplatser som möjliggör samvaro, kultur och andra aktiviteter för äldre utvecklas. Ideella aktörer spelar en viktig roll och bör tillvaratas.

  • En god måltid handlar om såväl upplevelsen som hur maten tillagas och med vilka råvaror. I Södertälje har vi kommit långt när det gäller arbetet med goda och hållbara måltider. Det är angeläget att ytterligare utveckla detta arbete för Södertäljes äldre.

  • Kultur 365 engagerar och sprider glädje bland äldre. Det är angeläget att fortsätta med verksamheten.