Lagar och styrdokument

När vi planerar för utveckling av staden, vare sig det gäller bostäder, verksamheter eller infrastruktur finns det en hel del lagar och styrdokument att förhålla sig till. Både vår egen Mål & budget och strategier, men även gällande lagstiftning.

Mål och Budget

I Mål och Budget anges inriktningen på verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna för en treårsperiod. Mål och Budget är tillsammans med Översiktsplanen 2013–2030 våra viktigaste styrdokument.
Mål och Budget 2020-2022

Översiktsplan

Översiktsplanen är tillsammans med Mål och Budget våra viktigaste styrdokument. Översiktsplanen visar hur vi ska använda mark och vatten i framtiden samt hur vi på ett hållbart sätt ska tillgodose våra medborgares behov.
Framtid Södertälje, översiktsplan 2013–2030

Agenda 2030

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och de globala målen, vilket är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Planen är att agera för att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter och vända klimatkrisen under de kommande tio åren.

Begreppet hållbar utveckling kan delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna överlappar, påverkar och är beroende av varandra och är det övergripande målet för alla verksamheter i Södertälje kommun.

Social hållbarhet

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda i ett välfärdssamhälle.

Ekologisk hållbarhet

Den ekologiska hållbarheten utgör en ram för de två andra hållbarhetsdimensionerna då jordens ekosystem skapar förutsättningar för social och ekonomisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomin är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet.

Miljöbalken

I miljöbalken finns bland annat lagar om hushållning med mark- och vattenområden såsom strandskydd, att inte bygga på jordbruksmark, skydd av kulturmiljöer, störande verksamhet och riksintressen.

Miljöbalken skall tillämpas så att:
   1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
   2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
   3. den biologiska mångfalden bevaras,
   4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
   5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Miljöbalken

Plan- och bygglagen, PBL

Ur lagen 1 kap,1 §: I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Lagen innehåller bland annat föreskrifter om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, svartbyggen och byggnadsnämndernas verksamhet. Lagen trädde i kraft den 2 maj 2011. Hos boverket finns PBL kunskapsbanken som är en handbok till PBL.

Plan- och bygglagen

PBL kunskapsbanken 

Lagen om allmänna vattentjänster, LAV

LAV reglerar kommunens ansvar för att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp. Verksamhetsområde för dagvatten kan inrättas särskilt. Den som äger och ansvarar för den allmänna VA-anläggningen är skyldig att ta hand om dagvattnet inom verksamhetsområdet. LAV reglerar också att kommunen kan ta ut avgifter enligt fastlagd taxa för de kostnader man har. 

Lagen om allmäna vattentjänster

Kommunens författningssamling

I författningssamlingen ingår reglementen för kommunens nämnder och lokala ordningsföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats.
Kommunens författningssamling

De viktigaste kommunala styrdokumenten för byggande:

Inventering av kulturmiljöer

Miljöprogrammet 2018-2021

VA-policy

Folkhälsoprogrammet - revidering pågår

Trafikstrategi

Parkeringsstrategi för stadskärnan

Samtliga kommunala styrdokument