Yrkesmässigt lantbruk

Bild över lantligt landskap med fält och växtlighet

Odling av spannmål och andra basgrödor som odlas på åkermark, samt hållning av lantbrukets djur kallar vi yrkesmässigt lantbruk. Det är det yrkesmässiga lantbruket och den yrkesmässiga trädgårdsodlingen (grönsaksodling) som till störst del förser oss med mat.

Lantbruken berörs av ett omfattande regelverk som till exempel reglerar hur gödsel och bekämpningsmedel ska förvaras och får spridas. Klicka på länken till höger om du vill läsa mer om dem. 

Jordbruksmark

Det finns mycket jordbruksmark i kommunen. Den största delen av marken är privatägd och den jordbruksmark som kommunen äger arrenderas ut till lantbrukare och trädgårdsodlare. Med jordbruksmark menas åkermark som det odlas på, såväl som betesmarker och slåtterängar. Djur som betar på dessa marker håller landskapet öppet, bevarar och stärker den biologiska mångfalden samt natur- och kulturmiljövärden.

Södertälje kommun äger 885 hektar åkermark och 115 hektar betesmark.  Privat ägd åkermark uppgår till ca 8400 hektar och 940 hektar betesmark. 

Vi tror att behovet av närodlad mat kommer bli allt viktigare i takt med klimatförändringarna och en ökande befolkning. Jordbruksmarken kommer på sikt att vara ovärderlig till livsmedelsproduktion.
Södertälje kommun arbetar därför för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att bebygga värdefull jordbruksmark i enlighet med det skydd av jordbruksmark som finns i miljöbalken. Vi arbetar också med att hitta strategier och åtgärder för att säkra produktionen av närproducerade livsmedel.
Inriktningen för kommunens brukbara marker ska vara en successiv övergång till ekologisk produktion.

Arrendera

Är du intresserad av att arrendera jordbruksmark av kommunen ska du börja med att kontakta oss och beskriva vad du vill göra, hur mycket mark du är intresserad av att arrendera och till vad. Maila oss på odling@sodertalje.se