Lantbruk

Lantbruken berörs av ett omfattande regelverk som till exempel reglerar hur gödsel och bekämpningsmedel ska förvaras och får spridas. På denna sida finns information om ett urval av de bestämmelser som lantbruk och hästgårdar i Södertälje kommun omfattas av. Södertälje kommun har beslutat om lokala föreskrifter som innebär att tillstånd från miljönämnden krävs för att få sprida bland annat avloppsslam, samt att det kan krävas en anmälan till miljönämnden innan spridning av gödselmedel till eller inom detaljplan får göras.

Spridning och hantering av gödselmedel

Lantbruken berörs av ett omfattande regelverk som till exempel reglerar hur gödsel och bekämpningsmedel ska förvaras och får spridas. På denna sida finns information om ett urval av de bestämmelser som lantbruk och hästgårdar i Södertälje kommun omfattas av. Södertälje kommun har beslutat om lokala föreskrifter som innebär att tillstånd från miljönämnden krävs för att få sprida bland annat avloppsslam, samt att det kan krävas en anmälan till miljönämnden innan spridning av gödselmedel till eller inom detaljplan får göras.

 

Mycket information om regelverk som bland annat berör spridning och lagring av stallgödsel och avloppsslam och askor som gödningsmedel finns att söka på exempelvis jordbruksverkets hemsida.

Tidpunkter för spridning av gödsel

Enligt förordning om miljöhänsyn i jordbruket är Södertälje kommun ett nitratkänsligt område. Följande datum är därför viktiga att ha koll på:

 

Förbud för spridning av gödsel

Enligt förordning om miljöhänsyn i jordbruket är Södertälje kommun ett nitratkänsligt område. I nitratkänsliga områden är det enligt jordbruksverkets föreskrift om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring förbjudet att sprida gödsel:

 1. mellan den 1 november och 28 februari
 2. på snötäckt mark
 3. på frusen mark*
 4. på vattenmättad eller översvämmad mark
 5. närmare än två meter från kant som angränsar till sjöar eller vattendrag
 6. mark som gränsar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 procent

*Har tjälen gått ur marken ner till ett djup av minst 15-20 cm anses marken inte längre vara frusen.

Dispensmöjligheter från spridningsförbuden är restriktiva och kan endast medges om en omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka. Att väder och nederbördsmängder varierar under året och mellan år är några av de förutsättningar som lantbrukare ska ha i åtanke i planeringen av sin verksamhet. Huvudregeln är alltså att lagringskapaciteten ska vara så stor att normala variationer i nederbörd och temperaturer inte innebär överfulla gödselbehållare för att spridning inte kunnat ske enligt ursprunglig planering. Miljönämnden får i varje enskilt fall ta ställning till ett eventuellt undantag från spridningsbestämmelserna.

Det är möjligt att ansöka om dispens för spridningsförbudet i punkterna 1-3. Handläggningstiden för dispensansökan kan vara upp till sex veckor, kontakta därför miljökontoret så snart du märker att ett behov av dispens kan komma att uppstå. Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av er dispensansökan, observera att det inte finns möjlighet att få dispens från förbuden i punkterna 4-6.

Spridning av gödselmedel inom eller till detaljplanerat område

Spridning av gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller till detaljplanelagt område är, enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa eller miljön, anmälningspliktigt till miljönämnden. Anmälningsplikten gäller inte för väl brunnen stallgödsel som nedmyllas i omedelbar anslutning till spridningen.

 

Handläggningstiden för en anmälan kan vara upp till sex veckor, kontakta därför miljökontoret i god tid innan spridningen. Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av er anmälan.

Lagring av gödsel

Det finns bestämmelser om hur många månader som gödseln ska kunna lagras på gården utan att gödselbehållarna blir fulla och ett spridningsbehov uppstår. Hur länge gödseln ska kunna lagras beror på hur många djurenheter som finns på gården. I Södertälje kommun ska lagringskapaciteten för gödseln vara så stor att gödseln kan lagras så länge som tabellen anger:

Antal djurenheter Nöt, hästar, får och getter Annan djurhållning
fler än 100 8 mån 10 mån
fler än 10 upp till 100 i känsliga kustområden* 8 mån 10 mån
fler än 10 upp till 100 6 mån 10 mån
fler än 2 upp till 10 6 mån 6 mån

*Södertälje-Tveta, Östertälje, Överjärna, Ytterjärna, Hölö, Mörkö samt Västertälje församling enligt 2004 års församlingsindelning

 

Lagringsutrymmena ska vara täta och hela och vara utformade så att det inte sker någon avrinning eller läckage av gödsel eller förorenat vatten till omgivningen. För att begränsa ammoniakförluster från flytgödselbehållare och urinbehållare krävs för verksamheter med fler än 10 djurenheter att behållaren har ett fungerande svämtäcke samt att påfyllningen sker underifrån.

Lagringskapacitet

Bestämmelserna om hur länge som gödseln ska kunna lagras på gården utan att gödselbehållaren blir full innebär att ni måste ha tillräckligt stor lagringskapacitet för att leva upp till kravet. Alla verksamheter med fler än 10 djurenheter måste göra en gödselberäkning över verksamhetens behov av lagringsvolym för stallgödsel. Beräkningen ska göras enligt bestämmelsen i 4 b § i jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2004:62).

 

Jordbruksverket har på sin hemsida ett beräkningsverktyg som kan användas som hjälpmedel för att räkna ut hur stora gödselmängder som uppstår i din verksamhet. Verktyget beräknar även hur stor spridningsareal som behövs utifrån gödselns fosfor- och kväveinnehåll.

 

Lagring av gödsel inom detaljplan

Den som avser att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan, ska anmäla detta till miljönämnden. Handläggningstiden för en anmälan kan ta upp till sex veckor, kontakta därför miljökontoret i god tid innan lagringsplatsen ska anordnas. Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av er anmälan.

Om du tar emot eller för bort organiska gödningsmedel

Om stallgödsel eller andra organiska gödningsmedel tas emot eller förs bort så ska en journal föras. I journalen ska följande anges:

 • mottagare/säljare
 • typ av gödsel
 • datum
 • mängd gödsel
 • mängd totalfosfor gödseln innehåller, vilket kan anges på två sätt:

1. djurslag och antal eller

2. total mängd fosfor i gödseln (kg)

Journalen ska sparas och finnas tillgänglig i minst sex år.*

Dokumentationsskyldigheten gäller inte för verksamheter som har högst tio djurenheter som för bort stallgödsel.

* Observera att Miljösanktionsavgift på 1000 kr gäller om inte anteckningar förs enligt ovan.

Spridning av avloppsslam på åkermark

Spridning av slam från allmänna avloppsreningsverk eller industriprocesser regleras i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön som anger att spridningen inte får göras utan tillstånd från miljönämnden.

Avloppsslam innehåller metaller och Naturvårdsverket har beslutat om gränsvärden för hur mycket metaller som får tillföras åkermarken med slam, gränsvärdena gäller som ett genomsnitt för en 7-års period. Slammets metallinnehåll behöver därför analyseras. Åkermarkens metallinnehåll innan slammet sprids kan också behöva undersökas, eftersom det även finns gränsvärden som reglerar hur högt metallinnehåll åkermarken maximalt får ha för att det ska vara tillåtet att tillföra slam som gödningsmedel.

Handläggningstiden för en ansökan kan ta upp till sex veckor, kontakta därför miljökontoret så snart du bestämt dig för att slam ska användas. Miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av er ansökan. Att lagra/kompostera avloppsslam är anmälningspliktigt till miljönämnden, anmälan om lagring kan skickas in tillsammans med ansökan om att få sprida slam.

Lagring/kompostering av avloppsslam

Avloppsslam är klassificerat som avfall och omfattas därmed av avfallslagstiftningen. Att lagra/kompostera slam är därför anmälningspliktigt. Spridning av slam kräver enligt kommunens lokala föreskrifter tillstånd från miljönämnden, anmälan om lagring av slam kan skickas in tillsammans med ansökan om att få sprida slam.

Regnvatten och tillrinnande ytvatten ska förhindras att infiltrera kompoststukan som därmed behöver vara täckt med ett lämpligt material. Verksamheten behöver också se till att olägenheter i form av lukt och flugor inte påverkar de som bor eller annars vistas i närheten av stukan. Stukan bör placeras på samma fält som slammet sedan ska spridas på och ett tillräckligt stort skyddsavstånd till diken, vattendrag och sjö samt närboende ska hållas.

Spridning av askor på åkermark

Det kan vara fördelaktigt att använda askor som gödningsmedel på åkermark, men det är viktigt att ta reda på vad för typ av askor som är tänkta att tas emot. Askor från förbränning av skogsvårdsprodukter kan ha högt metallinnehåll och lämpar sig sällan för spridning på åkermark. Generellt sett så ska metallinnehållet i askorna underskrida de gränsvärden som används för avloppsslam som gäller som ett genomsnitt för en 7-års period. Kontakta miljökontoret om du funderar på att använda askor som gödningsmedel.

När askor sprids på åkermark för att användas som gödningsmedel gäller bestämmelserna som anges under rubrikerna spridning av gödsel och förbud för spridning av gödsel.

Miljökontorets tillsyn på lantbruk och hästgårdar

Miljökontoret bedriver ett systematiskt tillsynsarbete på lantbruk och hästgårdar. Många verksamheter betalar en fast årlig avgift för miljökontorets tillsyn medan mindre verksamheter betalar en timavgift efter utförd tillsyn. Under inspektionen tittar miljökontoret bland annat på gödsel-, avfalls- och kemikaliehanteringen, att sprutjournaler upprättas samt att bekämpningsmedel förvaras på ett säkert sätt.

Miljökontoret utövar ingen tillsyn på djurskyddet.

Djurskyddsfrågor

Tillsyn på djurskyddsfrågor bedrivs helt och hållet av länsstyrelsen.