För dig som driver skola eller förskola

Det är du som är verksamhetsansvarig för en förskola, en skola eller ett fritidshem som är skyldig att se till att ni följer de krav som finns i lagstiftningen på inomhusmiljön. Det kallas för omvänd bevisbörda. 

Ett av de krav som finns är att skolor, förskolor och fritidshem ska ha egenkontroll. I ert program för egenkontroll ska ni visa hur ni kontrollerar att era lokaler är en bra miljö för barnen och att ni följer gällande lagar och regler.

Ni har också anmälningsplikt. Innan en ny lokal tas i bruk eller om en befintlig lokal ska ändras så måste en anmälan lämnas till miljökontoret senast sex veckor innan ni tar den i drift.

En verksamhet som startar utan att ha gjort en anmälan får som regel betala en miljösanktionsavgift.

Kommunen kontrollerar lokaler där barn vistas

Kommunens miljökontor bedriver tillsyn över den fysiska miljön i skolan, förskolan och på fritidshem. Vårt mål är att ingen ska bli sjuk eller må dåligt av att vistas i lokalerna. Det är givetvis även viktigt att inomhusmiljön är en bra miljö för inlärning.
Vi arbetar dels genom att se över och ställa krav på lokalen vid anmälan om att en ny verksamhet ska starta, dels genom tillsynsbesök på skolor, förskolor och fritidshem. Vi agerar också utifrån klagomål som kommer in från elever eller föräldrar.

Anmälningsplikt om lokalen är ny eller ska ändras

Förskolor, skolor och fritidshem har anmälningsplikt enligt miljöbalken. Du måste meddela miljökontoret om du ska starta en verksamhet, flytta och därmed byta lokaler, eller om du ska bygga ut eller bygga om befintliga lokaler. Det gör du genom att lämna in en anmälan till oss senast sex veckor innan.

Använd anmälningsblanketterna under Blanketter:

  • Anmälan om skola och förskola 
  • Bilaga till anmälan om skola och förskola 
  • Anmälan om ändring i skolverksamhet 
Vilka typer av krav ställs på en lokal där barn ska vistas?

I lagen ställs det krav på att lokalen ska vara utformad på ett ändamålsmässigt sätt för verksamheten. Det kan gälla materialval men även direkta krav på utformning och utrustning. För skolor och förskolor är det särskilt viktigt med tillräcklig ventilation och en bra ljudmiljö.
Även den yttre närmiljön är viktig för hur barn och elever mår i skolan och förskolan. Ta därför gärna tidigt kontakt med miljökontoret om du planerar att starta en skola, en förskola eller ett fritidshem.

Egenkontroll i skolor och förskolor

Egenkontrollen är ett förebyggande arbete för att tidigt upptäcka fel i verksamheten och lokalerna innan människor eller miljö hinner ta skada. Egenkontrollen ska vara ett ständigt pågående arbete som ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. För en skola eller förskola kan egenkontrollen handla om att kontrollera städning och ventilation, åtgärda fuktskador och dokumentera åtgärder och rutiner.

I egenkontrollförordningen finns krav på att vissa delar av egenkontrollen ska vara dokumenterad:

  • Organisatorisk ansvarsfördelning
  • Rutiner för egenkontroll
  • Riskbedömning
  • Kemikalieförteckning

Det ska finnas en dokumenterad ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar människors hälsa och miljön. En dokumenterade riskbedömning bör tas fram där man regelbundet bör bedöma och dokumentera riskerna utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv. Det ska även finnas skriftliga rutiner för kontroller och åtgärder och en förteckning över de kemiska produkter som används.

Läs mer om hur du ska upprätta ett egenkontrollprogram i din verksamhet i informationsbladen egenkontroll i skolor och riskbedömning i skolor.

Länkar

Här har vi samlat länkar till de dokument vi hänvisar till, samt länkar till information från andra myndigheter och webbplatser.

För att få veta mer om radonmätningar i lokalerna och i egenkontrollprogrammet, läs mer under rubriken:
Radon – i mark, vatten, bostäder och verksamheter 

Folkhälsomyndigheten har gett ut en broschyr som heter Allmänt om radon, och en som heter Vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor:
Folkhälsomyndigheten 

En hälsoskyddsrapport från 2016, sammanställd efter miljökontorets inspektioner: Kemikalier i förskolan