Om årlig tillsynsavgift

Miljönämnden har kommunens uppdrag att genomföra tillsyn enligt bestämmelserna i miljöbalken och dess förordningar. Tillsynen utförs av miljökontoret. För det arbetet får kommunen ta ut avgifter från verksamhetsutövarna.

Hur bestäms avgiftens storlek?

Avgiftens storlek beror på vilken typ av verksamhet ni bedriver, storleken av verksamheten och hur den kan tänkas påverka människors hälsa och miljö. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

Om det behövs mer tillsyn, till exempel uppföljande inspektioner, kan timdebitering utöver den årliga avgiften komma att bli aktuell. Den avgiften debiteras separat.

Vad betalar jag för?

Du betalar för miljökontoret arbete med till exempel inspektioner, protokollskrivning, resor, inläsning av fakta om verksamheten och branschen, granskning av handlingar, registerhållning och utrustning.

Hur ofta görs det inspektioner?

Inspektioner görs med olika intervall beroende på branschens tillsynsbehov. En årlig avgift behöver därför inte innebära att verksamheten får besök varje år.

Vem är betalningsskyldig?

Den som är verksamhetsutövare den 1 januari ska betala den årliga avgiften. Om verksamheten byter ägare under året, så är det fortfarande den som var ägare den 1 januari som ska betala.


Ägarbyte ska anmälas till miljökontoret.

Om fakturan är fel, hur gör jag då?

Kontakta miljökontoret snarast. Uppge referensnumret som står på fakturan.

Vad händer om jag inte betalar?

Om fakturan inte betalas inom 30 dagar går det först ut en påminnelse och sedan ett inkassokrav. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

Kan fakturan delbetalas?

Kontakta Södertälje kommun på telefon 08-523 010 00 och be att få prata med kravhandläggaren för miljökontoret.