Båtklubbar

Miljökontoret i Södertälje kommun bedriver tillsyn på båtklubbar gällande båtbottenfärg, båtbottentvätt, kemikalie- och avfallshantering, underhållsarbeten på båtskrov, förorenad mark och latrin.

Fokus för tillsynen åren 2018–2021 är inventering och sanering av båtskrov målade med otillåten båtbottenfärg.

Båtbottenfärg

Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till fritidsbåtsverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Många båtbottenfärger innehåller bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt av havstulpaner, musslor och alger på skrovet. Dessa ämnen är i många fall skadliga för vattenlevande organismer och för människor, och alltså inte bara för de organismer man vill bekämpa. De negativa effekterna kan uppstå långt efter exponeringen, som utveckling av cancer och hormonell påverkan.


Risken för påväxt av havstulpaner, musslor och alger kan variera lokalt och framför allt varierar den med salthalten i vattnet.

Regler

Regler som styr användning av båtbottenfärger med biocider avgörs av om båtens huvudsakliga förtöjningsplats är i sötvatten respektive saltvatten:

  • I sötvatten ska båtarna vara skrovrena
  • I Östersjön är ostkustfärg tillåten

Skrovren

Med skrovren menar miljökontoret att båten aldrig blivit målad med biocidfärg alternativt att båten blivit sanerad.

Om du väljer en båtbottenfärg som innehåller biocider– använd enbart en godkänd båtbottenfärg med rätt användningsområde. Östersjöbåtar får målas med av Kemikalieinspektionen godkänd ostkustfärg. I sötvatten får endast biocidfria båtbottenfärger användas. 

Lista på godkända båtbottenfärger

Kemikalieinspektionen har tagit fram en lista på godkända båtbottenfärger som innehåller biocider för användning på ostkusten. Detta och mer information om båtbottenfärger hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida.

Biocidfria alternativ till båtbottenfärger 

Försök att undvika båtbottenfärger med biocider. Välj i första hand mekaniska metoder för att bli av med påväxten. Exempel på mekaniska metoder är bland annat borsttvätt, båtlyft, högtrycksspolning på land över spolplatta med rening, skrovduk, mm. Du kan även använda tulpanvarnare