Båtklubbar

Miljökontoret i Södertälje kommun bedriver tillsyn på båtklubbar gällande båtbottenfärg, båtbottentvätt, kemikalie- och avfallshantering, underhållsarbeten på båtskrov, förorenad mark och latrin.

Fokus för tillsynen åren 2018–2021 är inventering och sanering av båtskrov målade med otillåten båtbottenfärg.

Båtbottenfärg

Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till fritidsbåtsverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Många båtbottenfärger innehåller bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt av havstulpaner, musslor och alger på skrovet. Dessa ämnen är i många fall skadliga för vattenlevande organismer och för människor, och alltså inte bara för de organismer man vill bekämpa. De negativa effekterna kan uppstå långt efter exponeringen, som utveckling av cancer och hormonell påverkan.


Risken för påväxt av havstulpaner, musslor och alger kan variera lokalt och framför allt varierar den med salthalten i vattnet.

 

Regler

Regler som styr användning av båtbottenfärger avgörs av om båtens huvudsakliga förtöjningsplats är i sötvatten respektive saltvatten:

  • I sötvatten ska båtarna vara skrovrena
  • I Östersjön är ostkustfärg tillåten

 

Skrovren

Med skrovren menar miljökontoret att båten aldrig blivit målad med biocidfärg alternativt att båten blivit sanerad. Östersjöbåtar får målas med av Kemikalieinspektionen godkänd ostkustfärg.  I sötvatten får endast biocidfria båtbottenfärger användas.

 

Lista på godkända båtbottenfärger

Kemikalieinspektionen har tagit fram en lista på godkända båtbottenfärger som innehåller biocider för användning på ostkusten 2020. Du kan hitta listan i detta dokument:

Båtbottenfärger som innehåller biocider och är godkända för användning på ostkusten 2020

Frågor och svar båtklubbar

Miljökontoret har sammanställt svar på ofta förekommande frågor. Läs vår FAQ här:

Frågor och svar båtklubbar

Ny möjlighet att skrota fritidsbåten

Även i år (2020) är det möjligt att få bidrag från HAV för att skrota sin båt. Bidraget gäller båtar som ägs av privatpersoner. Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo och max tre ton. Ägaren betalar transport till återvinningscentral samt eventuella saneringskostnader. Erbjudandet gäller så länge stödet räcker, dock längst till 31 december 2020. Läs mer på HAVs hemsida:

Skrotning av fritidsbåtar - Havs- och vattenmyndigheten

 

Länkar