Inomhus- och boendemiljö

Övergripande information om hälsoskydd för dig som invånare utifrån miljöbalken och andra regelverk. Du hittar information om hur du kan agera om du har problem med miljön i din bostad eller om du upplever någon störning som kan hota din hälsa.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för bostadsmiljön.

När du äger huset är det du själv som får stå för att undersöka och åtgärda problem i din boendemiljö. Om du misstänker att det är något fel i huset så börja med att kontakta det försäkringsbolag där du har husförsäkringen. I många fall kan du där få hjälp med råd och information om hur du bör gå vidare.

Om du bor i hyreshus och problem uppstår ska du kontakta din fastighetsägare direkt, till exempel om du misstänker en fukt- eller mögelskada i din lägenhet. Det ger fastighetsägaren en möjlighet att åtgärda skadan innan den förvärras.

Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse.

Ansvaret för att se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar ligger ytterst hos kommunens miljökontor. Men miljökontorets tillsynsplikt infaller först sent i klagomålsprocessen, se under rubriken Bostadsklagomål – så klagar du steg för steg.

I Sverige är en god boendemiljö lagstadgad. Dessa punkter kommer från 33§ Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Där står det att en bostad ska:

 • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar, och andra liknande störningar.
 • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt.
 • medge tillräckligt dagsljus.
 • hållas tillfredsställande uppvärmd.
 • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien.
 • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamål.

Ett gammalt ord för stora brister och problem är olägenhet. Det ordet används för bostadsproblem i miljöbalken. En olägenhet är en störning eller brist i bostaden som är så stor att den påverkar din hälsa allvarligt. Den måste också vara en återkommande störning och inte bara temporär för att vara en olägenhet enligt lagen.

Det är miljökontoret som är tillsynsansvariga för fastighetsägare, och alla som äger ett flerbostadshus betalar därför tillsynsavgift. Om någon klagar på fastigheten meddelar vi på miljökontoret dig som är fastighetsägare och tillsammans kan vi inspektera problemet. Den första inspektionen ingår i tillsynsavgiften.

Om inspektionen leder till att du måste åtgärda problemet ska du dokumentera undersökningar och åtgärder och göra en tidssatt åtgärdsplan. Vi på miljökontoret måste följa upp ärendet och se att inomhusmiljön blir bättre. För den handläggningen timdebiterar vi dig som är fastighetsägare enligt gällande miljötaxa.

Beror störningen på en installation från en hyresgäst eller på grund av något grannen orsakat, så debiterar miljökontoret den som stör, om klagomålet är befogat enligt gällande lagar och regler.

Vi vistas en stor del av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att innemiljön inte påverkar vår hälsa negativt. Faktorer i innemiljön som påverkar hälsan är bland annat ventilation, radon, fukt och mögel.

Innan du väljer att klaga på ett problem du har kan du läsa här om vad som gäller i de situationer där det är vanligt med klagomål. Vi tipsar också om vad du kan göra åt problemet.

Från husdjur och lantbruk till vilda djur och skadedjur. Vi har samlat all information på ett ställe om Djur och odjur.

Drag orsakar en lokal avkylning av kroppen och är en vanlig orsak till att man känner obehag och fryser, särskilt om man sitter stilla.

Lufthastigheten i den del av lokalen där människor vistas ska därför inte överstiga 0,15 meter per sekund. Läs mer om luft under rubriken Ventilation.

Fukt och mögel orsakar skador på byggnader och kan ge hälsobesvär. De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak, golv, bad- och duschrum. Otillräcklig ventilation kan också orsaka fuktskador.

Har du besvär med fukt och mögel ska du kontakta din fastighetsägare, eftersom hen ansvarar för inomhusmiljön. Du som bor i bostadsrätt pratar med föreningens styrelse. Styrelsen har utredningsansvaret, även om du som bostadsrättsinnehavare kan komma att få stå för kostnaderna i efterhand om det visar sig att skadan faller under ditt ansvar.

Äger man sin bostad kan man vända sig till försäkringsbolaget för att få råd om hur man kan gå vidare. Hjälper inte det kan du prata med miljökontoret som bedömer om skadan bör utredas och eventuellt åtgärdas. Läs mer under rubrikerna Bostadsklagomål – så klagar du steg för steg och Bostadsklagomål – hit vänder du dig.

Ofta känner vi dålig lukt innan fuktskadorna syns, men observera att alla mögelsvampar inte avger den klassiska mögellukten. Synliga tecken på fuktskador kan vara

 • fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i matta eller tapeter
 • färg som flagnar och lossnar
 • du hittar i torra utrymmen insekter som normalt tycker om fukt, till exempel hoppstjärtar och silverfiskar
 • kondens på insidan av fönstren
 • dålig lukt.

Fukt i en byggnad kan komma från flera olika håll. Det kan till exempel vara

 • byggfukt från betong och blött byggnadsmaterial
 • regn och snö som läcker in genom tak och väggar
 • markfukt på grund av dålig dränering och dåliga fuktspärrar
 • fukt som inte ventileras bort tillräckligt från aktiviteter inomhus, som dusch, tvätt, städning, matlagning, luftfuktare
 • vattenskador på grund av läckande installationer, översvämningar med mera.

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Här är några vanliga exempel:

 • Det handlar ibland om fel som uppstått vid projekteringen eller när huset byggdes.
 • Läckande vatten- och avloppsstammar är en vanlig orsak till fukt och mögel.
 • Markfukt kan skapa problem för dig som bor i småhus. Se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar som de ska.
 • Luftfuktigheten inomhus beror bland annat på hur mycket fukt vi producerar och hur ofta luften byts ut genom ventilationen i bostaden.
 • Om det är hög luftfuktighet inomhus beror det många gånger på att ventilationen är bristfällig, framför allt om det händer vintertid.
 • Genom åren har vi ändrat våra vanor, till exempel när det gäller dusch och tvätt. Ventilationen i många av våra bostäder är inte anpassad efter det och klarar därför inte av att ta hand om all den fukt som vi producerar.

Alltför höga fuktnivåer kan leda till fuktskador i byggnadskonstruktionen och byggmaterialet, och det kan i sin tur ge upphov till mögel- eller bakterietillväxt och i värsta fall rötsvampar som angriper och förstör trä.

Fukt kan också göra att olika kemiska ämnen avges till luften från olika byggnadsmaterial.

Du kan själv enkelt påverka luftfuktigheten i ditt badrum till det bättre:

 • Rengör alla golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
 • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
 • Vädra badrummet för att minska fuktbelastningen.
 • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
 • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
 • Kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Ventilationssystemet har inte alltid kapacitet att ventilera ut all fukt från ett badrum som används av flera personer. Den kvarvarande fukten kan medföra tillväxt av mörkt mögel, eller orangeröda bakterier. Du kan tvätta bort dessa avlagringar veckovis med en tvättsvamp och vanligt maskintvättmedel. Kakelfogar går oftast inte att få helt rena men den lilla kvarvarande mängden mögel innebär inte någon hälsorisk.

Fukt och mögel kan ge luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner. Hälsoriskerna är inte helt klarlagda men personer med känsliga luftvägar och slemhinnor, allergi eller astma bör vara extra försiktiga. Även barn kan vara extra känsliga om de utsätts för fukt eller mögel.

Det är långt ifrån alla mögelarter som är skadliga men en fuktskada ska alltid åtgärdas. Fuktskador kan även leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial vilket ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften.

Åtgärdas inte fuktskador kan mögel, bakterier, kvalster och alger växa till. Dessutom kan fuktskador leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial vilket ökar risken för avsöndring av kemiska ämnen till luften.

Det är viktigt att fuktskador åtgärdas på rätt sätt. En god tumregel är att allt fuktskadat ska tas bort om materialet är en grogrund för mögel eller mikrobiell tillväxt, exempelvis material av trä eller spån. Det kallas också för organiskt material.

Om oorganiskt material såsom betong eller annat material som inte kan bli mat för mikrober är fuktigt ska det torkas upp ordentligt. Fuktskador i källare eller på vindar ska inte nonchaleras eftersom de kan påverka miljön i angränsande bostadsutrymmen.

För buller finns olika riktvärden och de skiljer sig något åt beroende på vad det är för typ av buller. Det finns t.ex. riktvärden för verksamheter (industrier och liknande), för musikbuller, byggbuller, trafikbuller med mera. Det finns också riktvärden för hur mycket det får bullra inomhus i din bostad. Inomhus under nattetid (mellan 22-07) ligger riktvärdena idag på mellan 30-45 dBA beroende på om det är vardag eller helg. Detta innebär att om störningen är återkommande och frekvent ihållande kan det räknas som en olägenhet om detta överskrids. Alla som bedriver en verksamhet som bullrar ska själva ansvara för att bullret inte överskrider gällande riktvärden, de ska ha så kallad egenkontroll.

Miljökontoret kan kontrollera att riktvärden inte överskrids. Detta gör vi först efter att vi fått in ett klagomål och ett ärende startats. Då tar vi kontakt med verksamheten och det kan bli aktuellt med en bullermätning samt krav på åtgärder för att begränsa bullret.

Om du vill lämna in ett klagomål fyller du i blanketten för klagomål inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Till din anmälan är det även bra om du bifogar en störningsdagbok på ca 2 veckor som innehåller beskrivning av störningen, tid och datum.

Här kan du läsa mer om riktvärden och allmänna råd kring buller:
Naturvårdsverket.
Folkhälsomyndigheten

 

Oavsett om man bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt får man inte utsätta sina grannar för buller eller andra störningar. Lagar och regler om störande grannar finns i hyreslagstiftningen och bostadsrättslagstiftningen.

Om du vill framföra klagomål om störande grannar, se under rubrikerna Bostadsklagomål – så klagar du steg för steg, och Bostadsklagomål – hit vänder du dig. Här finns hänvisningar både när det gäller grannar som är boende och grannar som är företag, diskotek, vårdhem, restauranger och liknande.

Vid klagomål på störande grannar är bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren skyldiga att undersöka om klagomålen är befogade, det vill säga de måste avgöra om personen eller företeelsen som man klagar på är onormalt störande.

När föreningen eller hyresvärden bedömer att en person stör grannarna ska den som stör bli tillsagd att störningarna måste upphöra. Om störningarna fortsätter i en:

 • bostadsrätt kan föreningen säga upp innehavaren som tvingas att flytta.
 • hyresfastighet kan fastighetsägaren säga upp hyresgästen som tvingas att flytta.

Bor du i villa kan miljönämnden ställa krav om störningen klassas som en olägenhet. Kontakta miljökontoret för vägledning.
Hyresnämnden är den myndighet som slutligen prövar juridiska frågor kring störningar, uppsägningar och liknande ärenden.

Hur vi upplever temperaturen och inomhusklimatet beror bland annat på luftens temperatur, de omgivande ytornas temperatur, luftens fuktighet (relativ fuktighet) samt luftens hastighet.

Antalet kroppar i ett rum påverkar rumstemperaturen. Hur mycket värme som avgår från en människokropp till luften omkring oss varierar kraftigt med hur mycket vi rör på oss och hur vi är klädda.

Av den värme vi utstrålar i vila vid normal rumstemperatur avgår ungefär 40 procent genom avdunstning, till exempel andning och svettning eller genom att luftcirkulationen transporterar bort värmen. Ungefär 60 procent av värmen vi utstrålar avgår genom att värme strålar från kroppen eller kläderna till kalla omgivande ytor, eller leds till kalla ytor som golv eller stolar.

Människans förmåga att objektivt bedöma luftens fuktighet är dåligt utvecklad. I en bostad bör den relativa fuktigheten vara mellan 20 och 70 procent vid normal lufttemperatur.

Det finns nationella riktlinjer för temperaturer i Socialstyrelsens Allmänna råd om temperatur inomhus. Du hittar råden på Socialstyrelsens webbplats.

Vi behöver ha rätt temperatur inomhus för att vi ska må bra. De flesta tycker att en rumstemperatur mellan 20 och 24 plusgrader är behagligt. I flerbostadshus har de boende ofta olika önskemål och behov, och då kan det vara svårt att reglera temperaturen till en lagom nivå i varje enskild bostad.

Enligt de riktlinjer som finns ska det inte vara lägre temperatur inomhus än 18 grader under längre perioder, för känsliga personer som till exempel äldre på ett boende ska temperaturen inte behöva vara lägre än 20 plusgrader.

Det är vanligt att känna obehag av kalla golv. Men undersökningar har visat att människor får kalla fötter när de fryser även om golvet inte är kallt. Med något varmt på fötterna tål människan stora avvikelser mellan golv- och rumstemperatur.

På sommaren kan det ibland bli väldigt varmt inomhus, även fast svenska hus ofta är välisolerade och håller både kyla och värme borta. Som regel ska du inte behöva acceptera temperaturer som är högre än + 28°C inomhus under längre perioder. Det bästa är att öppna fönstren och vädra ut överskottsvärmen om du känner obehag, alternativt sätta upp persienner eller markiser.

Matos, tobaksrök och soplukt är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar, trapphus eller restauranger i närheten. Vedeldning kan också upplevas störande. En väl fungerande ventilation är av största betydelse för att hålla undan oönskade lukter utifrån.

Anteckna vilka tider och datum du känner olika lukter om du vill framföra bostadsklagomål på grund av dålig lukt, se rubrikerna Bostadsklagomål – så klagar du steg för steg och Bostadsklagomål – hit vänder du dig.

För att förebygga problem med lukt i lägenheten så bör du hålla friskluftsventilerna öppna i bostaden. För fler tips, läs mer under rubrikerna Varför uppstår problem med lukt, och Ventilation.

I de här situationerna uppstår det lätt problem med lukt:

 • Stängda uteluftsventiler

  Undertryck i lägenheten bildas när fönster och ventiler är stängda. Då skapas bakdrag i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in hos dig.
 • Otäta ventilationskanaler
  
Gamla hus byggda främst innan 1950-talet kan ha murade ventilationskanaler som inte är täta.
 • Installation av köksfläkt

  Köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum kan orsaka bakdrag om de är kopplade till en gemensam ventilationscentral.
 • Otätheter i huset

  Äldre hus kan ha otäta väggar vilket gör att sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
 • Trapphus

  När det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
 • Lukt utifrån

  Öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden.
 • Lukt inifrån

  Misstänker du fukt- och vattenskador, eller upplever andra avvikande långvariga lukter, ska du vända dig till din fastighetsägare eller förening som får utreda lukten eller den misstänkta skadan.

Läs mer på kommunens sidor om Radon.

Är vattnet kallare än 50 grader Celsius trivs legionellabakterier, som kan orsaka legionärsjuka och pontiacfeber. Risken för att legionellabakterien ska växa till är allra störst vid temperaturer mellan 30 och 40 grader.

Har dina kranar hemma varit stängda en längre tid är det lämpligt att du spolar igenom med varmt vatten innan du använder vattnet. Läs mer om fastighetsägarens skyldigheter på kommunens sidor om legionella.

Ventilation är ett sammanfattande begrepp för luftdistribution, luftspridning och luftväxling. Bra ventilation minskar halten av föroreningar i luften men tar inte bort allt. För att du ska må bra inomhus är det viktigt att ventilationen fungerar.

Läs mer om ventilationen i bostäder och lokaler för allmänna ändamål, i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.

I din bostad bör minst hälften av rumsluften bytas på en timme för att ventilationen ska anses tillräcklig. Koncentrationsförmågan minskar i takt med att nivåerna av koldioxid ökar. Ventilationen minskar också risken för smittspridning av luftburna sjukdomar.

Människor och husdjur förbrukar syret i luften, men även rökning, tvättning och matlagning skapar föroreningar. Inredning och byggnadsmaterial kan dessutom ge ifrån sig en del ämnen till inomhusluften. Ventilationen ska föra bort de föroreningar som finns i omgivningen.

En god ventilation

 • ökar trivseln för alla människorna i lokalen
 • är extra viktig för allergiker och astmatiker
 • minskar risken för smittspridning av luftburna sjukdomar
 • ska föra bort luftföroreningar som finns i omgivningen
 • ska se till att det finns tillräckligt med syre i luften
 • ska byta ut minst hälften av rumsluften på en timme
 • ska vara anpassad efter antalet personer som vistas i rummet
 • ska tillföra ren luft i de delar av rummet där personer vistas utan att besvärande drag uppstår
 • ska vara placerad så att ljudnivån i lokalen inte överstiger 30 dBA
 • får inte orsaka buller i närliggande bostäder eller lokaler
 • ska tillföra luft som är 2-3 grader kallare än rumsluften så att den nya luften blandar sig väl med den gamla.

Några vanliga tecken på dålig ventilation är:

 • När det är minus 5 grader eller kallare bildas det fukt på insidan av fönstren, alltså kondens.
 • Dimman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch.
 • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrummet eller köket. Ventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp.
 • Du upplever luften som torr och kvalmig och får ofta huvudvärk.

Kontakta fastighetsägaren; hen ansvarar för din inomhusmiljö. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningens styrelse. De ska även kontrollera ventilationssystemet inom bestämda intervaller genom en så kallad obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Får du ingen hjälp vänder du dig till miljökontoret och gör en anmälan om störning. Du som äger en villa kontaktar ett konsultföretag för råd.

Miljökontoret kan med stöd av miljöbalken kräva undersökningar och åtgärder om vi bedömer att det finns en risk för människors hälsa. Vill du framföra bostadsklagomål på grund av dålig ventilation kan du läsa mer under rubrikerna Bostadsklagomål – hit vänder du dig och Bostadsklagomål – så klagar du steg för steg.

För att kontrollera om ventilationen klarar personbelastningen i ett rum kan man göra en koldioxidmätning. Socialstyrelsens riktvärde för koldioxid i inomhusluften är 1 000 ppm.

Vid stillasittande verksamhet bör luftväxlingen vara 7 liter per sekund och person, samt 0,35 liter per kvadratmeter. Vid dans eller andra fysiska aktiviteter bör luftväxlingen vara 12 liter per sekund och person, samt 0,35 liter per kvadratmeter. Det gäller till exempel i förskolor, skolor, fritidshem, vårdlokaler, biografer, idrottshallar, samlingslokaler och andra allmänna lokaler.

Kontrollera befintliga luftflöden så att de stämmer överens med projekterade luftflöden. Max antal personer som får vistas i lokalen sett till ventilationens kapacitet ska vara känd.

Ibland kan det behövas förstärkt ventilation vid vissa typer av aktiviteter. För att få en bra luftkvalitet kan man ibland behöva komplettera med rutiner för vädring.

Ventilationssystemet bör placeras så att ljudnivån i lokalen inte överstiger 30 dBA. Ventilationssystemet får heller inte orsaka buller i närliggande bostäder eller lokaler.

Lufthastigheten i lokalens vistelsezon ska inte överstiga 0,15 meter per sekund. Den relativa fuktigheten bör ligga mellan 30 och 60 procent och temperaturen bör ligga mellan 18 och 24 grader.

Kontrollera regelbundet att

 • ventilationen servas som den ska, till exempel att filter byts ut och donen görs rent.
 • tilluftsintagen är lämpligt placerade, så att luften som tas in är ren och inte förorenad.
 • tilluften är två till tre grader kallare än rumsluften så att luften blandar sig bra.
 • frånluftsintagen inte blockeras.
 • det inte skapas drag från ventilationsdon eller fönster.

Fastighetsägare som har flerbostadshus måste regelbundet göra en obligatorisk ventilationskontroll som brukar kallas OVK, vilket enheten bygglov på samhällsbyggnadskontoret har tillsyn över.

Men även om det finns en godkänd OVK är det inte en garanti för att ventilationen uppfyller folkhälsomyndighetens krav enligt förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem. Du kan läsa mer om OVK på sidorna om fastighetsägarens ansvar.

I ett hus med självdrag fungerar ventilationen oftast bara tillfredsställande oktober till april. Det beror på att det inte finns fläktar som drar luften genom huset. Ventilationen bygger istället på att det är varmare inomhus än utomhus.

Luften rör sig ut genom kök och badrum när skillnaden mellan temperaturen inomhus och utomhus är tillräckligt stor.

Temperaturskillnaden inomhus och utomhus måste vara minst 10 grader för att ventilationen ska fungera tillfredsställande. Mer om detta kan du läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats, under rubriken kontroll av ventilation.

Du kan ofta själv se om du bor i ett hus med självdrag genom att undersöka om dina frånluftsdon i kök eller badrum är fyrkantiga. Om du har självdrag och upplever att ventilationen blir sämre sommartid är det inget konstigt och beror på hur ventilationen är utformad. Du får istället använda fönster till att vädra din bostad under årets varma månader.

Förbättra luften inomhus enkelt genom att följa dessa råd:

 • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras. 
 • Bor du i hus med självdragsventilation utan friskluftsventiler kan du ta bort en del av tätningslisten i överkanten av fönstren i sovrum och vardagsrum. 
 • Rengör alla ventiler i badrum och kök regelbundet. 
 • Vädra ofta och effektivt genom korsdrag korta stunder. 
 • Håll köksfönstren stängda när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matos. Däremot kan köksdörren stå på glänt och fönster i närliggande rum vara öppna. 
 • Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren eftersom det kan försämra grannarnas ventilation.

Miljönämnden har tillsynsansvar för inomhusmiljön i flerbostadshus. Om du har problem med inomhusmiljön, t. ex. misstänkt fuktskada, eller dålig luft, ska du dock vända dig till fastighetsägaren i första hand. Får du inget gehör för ditt problem kan du vända dig till miljökontoret och lämna in ett klagomål. Använd blanketten Klagomål in miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Observera att miljökontoret inte kan handlägga ärenden som rör grannars beteenden såsom högljudda fester. Det är en ordningsfråga, och inte en fråga som miljökontoret kan utreda med stöd av miljöbalken. Det betyder att du får vända dig till störningsjouren, polisen eller din hyresvärd/bostadsrättsförening. Detta gäller även om du har påtalat denna typ av störningar vid upprepade tillfällen.  

Läs mer om vad som gäller och vart du vänder dig på kommunens sidor om Buller.

Läs vart du ska vända dig i olika situationer på kommunens sidor om Djur och odjur.

Om grannen stör ordningen i form av en stökig och högljudd fest, våld, missbrukarbeteende eller liknande ska du kontakta polisen.

I andra situationer är det oftast bäst att börja med att ta upp problemet direkt med den granne som orsakar problemet. Ofta visar det sig att grannen inte förstått att hen stör sin omgivning, men att hen är beredd att göra sitt bästa för att visa hänsyn när du tar upp problemet.

Om din granne fortsätter att störa och du bor i:

 • villa eller radhus kontaktar du Polismyndigheten.
 • bostadsrätt kontaktar du bostadsrättsföreningen.
 • en hyresfastighet kontaktar du fastighetsägaren.
 • en bostad som är granne med en störande verksamhet som exempelvis ett företag, diskotek, vårdhem, restauranger eller liknande kontaktar du miljökontoret.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan du vända dig till miljökontoret. Vi bedömer då om vi ska ställa krav på att föreningen eller fastighetsägaren utreder och åtgärdar problemet. Vill du föra fram ett klagomål till oss är det viktigt att du tar reda på adressen till den störande grannen, så att vi kontaktar rätt part.

För besvär och problem som rör inomhusmiljön, som exempelvis mögellukt, fuktproblem, fel temperatur, dålig städning, dålig ventilation:

 • i den egna villan, kontakta fackman eller sakkunnig
 • bostadsrätt, kontakta bostadsrättsföreningen eller samfälligheten
 • hyresrätt, kontakta fastighetsägaren.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan du vända dig till miljökontoret. Vi bedömer då om vi ska ställa krav på att föreningen eller fastighetsägaren utreder och åtgärdar problemet.

Vid störningar i inomhusmiljön på arbetsplatser: kontakta Arbetsmiljöverket.

I första hand vänder du dig till dem som vi räknar upp här. När den du ska kontakta är hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller markägaren och du försökt men det inte ger något resultat kan du i de flesta fallen i nästa steg kontakta oss på kommunen.

Kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse. Är lekplatsen kommunens kan du använda dig av kommunens formulär för felanmälan.

Om trafiken bullrar, läs mer på kommunens sidor om Buller. [länk]
Om trafiken stör på andra sätt, kontakta väghållaren:

 • för statliga vägar: Trafikverket
 • för kommunala vägar: använd kommunens felanmälansfunktion
 • för enskilda vägar: kontakta markägaren.

Vid vattensamlingar och dräneringsfrågor: kontakta väghållaren.
 För att ställa frågor om vems diket är: Lantmäteriets arkivtjänst.

Det är i stort sett aldrig kommunen du ska vända dig till i första hand med dina bostadsklagomål.

Först behöver du prata med den som orsakar problemet, till exempel din granne. Sedan måste du prata med problemets ägare, till exempel fastighetsägaren.

Vet du inte vem som är problemägare kan du läsa om det under rubriken Bostadsklagomål – hit vänder du dig.

Här kan du sedan läsa hur du ska göra när du har ett bostadsklagomål, steg för steg:

 1. Om det är något som stör och du vet vem som äger störningskällan, till exempel en bullrande fläkt, prata med den som äger störningskällan.
 2. Upplever du att ditt samtal inte gjort någon skillnad, börja anteckna när du blir störd. Skriv upp datum och klockslag och vad som stör dig. Det blir en journal som du sedan kan använda i kontakt med fastighetsägaren eller miljökontoret för att visa på störningens karaktär och omfattning.
 3. Ta reda på vilken samhällsfunktion eller myndighet som är problemägare. Använd informationen under rubriken Bostadsklagomål – hit vänder du dig. Ta upp problemet med problemägaren.


  Är du osäker på vart du ska vända dig så kan du alltid fråga kommunens kontaktcenter.
 4. Vänta minst två veckor efter det att du pratade med problemägaren innan du går vidare. Det ger dem chansen att ändra beteende, ta in konsulter, åtgärda problemet eller vad de behöver göra för att åstadkomma en förändring.
 5. Om du fortfarande anser att störningen finns kvar så kontaktar du nu miljökontoret. 

Vi kommer att behöva uppgifter om
  a) vem du är och hur vi når dig
  b) ditt klagomål, och hur ofta du uppmärksammat problemet
  c) platsen för problemet
  d) vad den som orsakade problemet heter, och om du har pratat med personen i fråga
  e) vad problemets ägare sa när du pratade med hen, eller dem
  f) hur vi når problemets ägare, till exempel fastighetsägaren.
  I undantagsfall kan vi ta emot anonyma klagomål, men ofta behöver vi kunna ställa frågor till dig som klagar för att kunna utreda problemet. Observera att vi inte kan återkoppla till dig som klagar om du vill vara anonym. Det beror på att all kommunikation ska diarieföras, och allt som diarieförs är offentlig handling.
 6. Miljökontoret informerar problemägaren om ditt klagomål och ser till att inspektera vid fastigheten där du bor. Om vi finner att:
  a) det inte finns någon grund för ditt klagomål meddelar vi dig och problemägaren och avslutar ärendet.
  b) problemägaren måste åtgärda problemet får hen 21 dagar på sig att skicka in en åtgärdsplan, och vi följer upp ärendet och ser till att problemet blir åtgärdat samt meddelar dig när det är klart.
 7. Om miljökontoret bedömer att åtgärder måste vidtas av problemägaren så skriver vi ett föreläggande som även kan förenas med ett vite. Vite är ett ekonomiskt påtryckningsmedel som miljönämnden använder om det är nödvändigt för att komma till rätta med en olägenhet.
  När problemet/störningen är åtgärdad så avslutar vi ärendet med ett beslut. Du som anmälde bostadsklagomålet får också beslutet skickat till dig. 

Enligt miljöbalken är fastighetsägaren skyldig att hålla en vattentemperatur som gör att människor inte utsätts för hälsorisker. För att förhindra att legionella växer i ledningssystemet får temperaturen inte gå under 50 plusgrader vid tappstället, och ska vara lägst 60 grader i varmvattenberedare och värmeväxlare.

Eftersom boende och andra brukare inte kan kontrollera temperaturen i installationen är det viktigt att fastighetsägaren ansvarar för det. För en väl fungerande egenkontroll[länk] krävs dokumenterade rutiner för regelbunden kontroll av vattentemperaturen.

Risken för att legionellabakterien ska växa till är allra störst vid temperaturer mellan 30 och 40 grader Celsius. Det är viktigt att se över alla ledningssystem och kontrollera att det inte finns blindledningar med stillastående vatten. Har varmvattenledningarna varit stängda en längre tid ska hela systemet spolas igenom med varmt vatten innan det tas i bruk.

Kontrollera även kallvattnet. Vid olämplig utformning av installationen kan temperaturen på tappkallvatten relativt snabbt värmas upp till över 30 grader, vilket innebär risk för legionellatillväxt. Sker en tillväxt av legionellabakterier stoppas den inte av att man kyler ner ledningen när man tappar vatten.

Risken för smitta är främst vid inandning av vattendimma som innehåller legionellabakterier. Smittrisken är därför störst från duschar, bubbelpooler, kyltorn och liknande anläggningar där det finns risk att vattendimma bildas.

I badhus, idrottsanläggningar, skolor och andra allmänna lokaler som kan ha varit stängda en längre tid (exempelvis under jullovet eller sommaren) är det viktigt att spola igenom hela systemet med varmt vatten innan det tas i bruk igen.

I många badhus och idrottsanläggningar finns duschar där vattentemperaturen inte går att reglera. För att inte riskera att man skållar sig är temperaturen oftast lägre än 50 grader. Legionella kan då växa till i duschhuvuden och ledningar.

Legionellabakterier i tappvarmvattensystem är en hälsorisk. Som fastighetsägare för flerbostadshus ska du ha rutiner för hur du går till väga vid utbrott av sjukdomar orsakade av legionella.

Förutom att ta vattenprover för att felsöka bör du även ta vattenprover om personer insjuknat av legionella. Om du har tillräckligt varmt vatten i din vatteninstallation ska provtagning inte behövas, men då ska heller ingen kunna bli sjuk eftersom då ska ingen tillväxt av legionella kunna förekomma.

Om det kan konstateras att det finns legionellabakterier bör följande punkter provtas innan eventuell sanering:

 • VVC retur
 • ackumulatortank(ar)
 • utgående varmvatten från beredare (VVX eller liknande)
 • inkommande kallvatten
 • kallvatten ur tappkran.

Ska du ta vattenprov, kontakta Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att provtagningen går rätt till för att resultatet ska bli riktigt.

I Sverige finns inget rikt- eller gränsvärde som anger vilka halter av legionellabakterier det får finnas i vattnet. Men legionellahalten i vatten bör givetvis vara så låg som möjligt.

När man bedömer om sanering behövs ska man tänka på vilka som kan vara utsatta för risk. Till riskgrupper hör bland andra personer med nedsatt immunförsvar och rökare. Bedömningen om det behöver göras en sanering bör du göra i samarbete med miljökontoret.

Om halten av legionellabakterier är hög kan det behövas en stor sanering. Det finns olika saneringsmetoder, till exempel hetvattenspolning och kemisk sanering.

Hetvattenspolning innebär att man höjer temperaturen på vattnet till omkring 70–80 grader Celsius och spolar igenom alla tappställen i cirka 5–30 minuter. Tiden är beroende på systemets storlek och uppbyggnad. För att det ska fungera är det viktigt att man får fram hett vatten i hela systemet och ut i alla tappställen.

Vid kemisk sanering är det vanligast att man klorerar vattnet. Det finns också system med filtrering av vattnet som förhindrar att legionellabakterier sprids i vatteninstallationerna. Sanering av vattensystem för att få bort legionellabakterier kan vara svårt och därför bör man ta hjälp av en erfaren VVS-konsult.

Saneringen bör följas av en utredning om orsaken till varför det fanns legionella i vattensystemet, med eventuella åtgärder för att förhindra att problemet kommer tillbaka.

För att felsöka problemet i byggnaden kan du ta hjälp av information från Boverket. De har gett ut en handbok som heter Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion. Där kan du även hitta anvisningar för provtagning.

Du ska i första hand själv prata med grannen om du blir störd. Om du tycker att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsrättsförening. Föreningen har stadgar eller regler för husdjur.

Det här säger lagen

I 36 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet ej uppstår”.

Det är djurägaren som har ansvar för att se till att djuret inte orsakar besvär. 

Hos kommunen är det miljökontoret som sköter ärenden som rör inomhusmiljön i bostäder.

Om du störs av katter ska du i första hand kontakta den som äger katten, om du vet vem det är.

Kattägarens skyldigheter

Du som äger en katt är enligt lagen skyldig att se till att din katt inte orsakar skador eller det lagen kallar "avsevärda olägenheter". Visa hänsyn till dina grannar genom att fråga om din utekatt stör dem.

Du skapar god grannsämja om du ser till att din katt inte stör omgivningen. Låt din katt gå in oftare och se till att den alltid har tillgång till en kattsandlåda. Det är också viktigt att du steriliserar eller kastrerar din katt.

Ovälkommet kattbesök på tomt eller i bostad

Katter får röra sig fritt utomhus. Domstol har fastslagit att katter, som vistas på eller uträttar sina behov på din tomt, normalt inte utgör en olägenhet. Samma sak gäller när katten tar sig in i bostäder genom öppna dörrar eller fönster. Därför är det mycket sällan som kommunen kan göra något om du störs av det.

Du är själv ansvarig att freda dig om du blir störd av ofrivilliga kattbesök i bostaden eller om katten kissar på tomten. Det du kan göra är att stänga dörrar och fönster samt försöka jaga bort katten från tomten.

Prata med kattägaren, om du vet vem det är, ofta vet hen inte om att katten stör.

Tips på hur du kan undvika kattbesök på tomten

 • Spreja vatten med en blomspruta, eller liknande, om katten går till platser där du inte vill att den ska vara. OBS använd aldrig hett vatten eller högtryckstvätt, det kan skada katten!
 • Om katten urinmarkerar på altanen eller annan olämplig plats, kan du köpa specialsprej och andra medel i djuraffären eller hos veterinären för att få katten att sluta upp med det.
 • Katter ogillar ofta citrusfrukter – prova att lägga ut peppar, apelsin- eller citronskal i rabatten eller på altanen. Placera dekorationssten i rabatten, som gör det svårare för katter att gräva.
 • Kom ihåg att du aldrig får skada någon annans katt, även om den vistas eller förorenar på din tomt!

Anmäla katt som olägenhet

Om problemen är mycket stora, så stora att störningen inverkar negativt på människors hälsa i medicinsk eller hygienisk mening, kan det röra sig om det som i lagen kallas en olägenhet.

Kattfrågan har varit uppe i domstol, där man beslutat att ansvaret för att freda sig ligger hos den person som äger fastigheten där störningen förekommer.

Därför är det mycket sällan kommunen kan göra något för dig som störs av en katt på något sätt. Vår rekommendation är att du pratar med kattägaren, förhoppningsvis kan ni gemensamt komma fram till en lösning.

Om er katt har konstaterats vara bärare av salmonella efter veterinärbesök vill miljökontoret lämna följande tips och råd till er som kattägare.

Salmonellos – sjukdom orsakad av salmonellainfektion

Salmonellos är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Typiska symtom vid salmonellos hos människa är akuta buksmärtor, feber, diarré, illamående och ibland kräkningar. Infekterade människor och djur kan vara smittbärare och utsöndra salmonellabakterier med avföringen en tid även utan att ha symtom på sjukdom.
Salmonella smittar genom att man får in bakterierna i munnen. En infekterad katt samt dess avföring utgör en smittrisk för andra djur och människor.

Undvik smitta för dig och din katt genom att följa nedanstående hygienråd:

 • Noggrann handtvätt rekommenderas efter arbete med fågelbord, kontakt med fåglar och katter.
 • Håll små barn borta från sjuka katter.
 • Om du har en infekterad katt är det viktigt med noggrann handtvätt efter rengöring av kattlåda och vid hantering av den sjuka katten, till exempel då kräkningar torkas upp. Desinfektion kan ske med klorhexidinsprit eller något annat ytdesinfektionsmedel (finns på apoteket).
 • Katten eller kattens tillbehör ska inte hanteras på matbord, diskbänk, i skafferi eller andra ytor med anknytning till livsmedel.

Ökad risk för salmonellainfektion hos katter och småfåglar under vårvintern

Under vårvintrarna ökar antalet salmonellafall hos katter markant. Småfåglar samlas då ofta i stora mängder kring fågelborden. Vissa av dessa småfåglar kan vara bärare av salmonellabakterier. Katterna infekteras huvudsakligen när de kommer i kontakt med döda eller sjuka småfåglar eller deras avföring.

Kommunens mark

Om du upptäcker skadedjur, råttor, myror, getingar eller andra insekter, som ställer till med skada på kommunens mark ska du göra en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan.

Du kan också ringa till vårt Kontaktcenter, 08-523 010 00.

Eller gör anmälan genom att ladda ned vår app för felanmälan i Android Market eller App Store: Felanmälan Södertälje kommun

 

Din egen mark

Om du upptäcker skadedjur, råttor, myror, getingar och andra insekter, på din egen mark ska du ta kontakt med ditt försäkringsbolag eller Anticimex om du har en skadedjursförsäkring. 

Misstänker du att ett djur far illa?

Ta kontakt med Länsstyrelsen i Stockholms län om du har frågor om djurskydd eller misstänker att ett djur far illa.

Länsstyrelsen Stockholm

Om det är akut – ring polisen, 112, annars 114 14.

Polisens webbplats

 

Skadat vilt djur

Har du hittat ett trafikskadat vilt djur eller själv orsakat en viltolycka ska du alltid direkt kontakta polisen och märka ut platsen:

112 i ett akut läge när det är fara för människor

114 14 för övriga ärenden

Polisens webbplats

Hittar du ett skadat djur i naturen eller staden kontakta viltvården på Södertälje kommun via Kontaktcenter, 08-523 010 00. Är växeln stängd, kontakta polisen.

 

Dött vilt djur

Har du hittat ett dött djur, kontakta fastighets- eller markägaren.

Om djuret finns på kommunens mark:

Ring viltvården på Södertälje kommun via vårt Kontaktcenter, 08-523 010 00.

Du kan också göra en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan.

Eller gör anmälan genom att ladda ned vår app för felanmälan i Android Market eller App Store: Felanmälan Södertälje kommun

 

Vilda djur på tomten

Har du problem med vilda djur på din tomt, exempelvis grävling eller huggorm, läs Naturvårdsverkets råd:

Naturvårdsverket

 

Är problemet akut, om det exempelvis står en ilsken älg i din trädgård, kontakta i första hand polisen:

112 i ett akut läge när det är fara för människor

114 14 för övriga ärenden

Polisens webbplats

 

Vilda djur på kommunal mark

Vilda djur som orsakar problem på kommunal mark är vårt ansvar. Kontakta oss.

Gör en anmälan till oss på e-tjänsten Felanmälan (länk till e-tjänst).

Du kan också ringa till vårt Kontaktcenter, 08-523 010 00.

Eller gör anmälan genom att ladda ned vår app för felanmälan i Android Market eller App Store: Felanmälan Södertälje kommun